Op 6 juli 2023 heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen het Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Kruispolder’ vastgesteld. In dit projectplan staan de nieuwe maatregelen die in de Kruispolder en directe omgeving voorzien zijn. U vindt het onder Downloads. Ook in de presentatie van informatiebijeenkomst op 28 augustus 2023 vindt u actuele informatie over dit project. U vindt de presentatie verderop op deze pagina.

Tot nu toe

‘Samen met de streek’ is bij het project Kruispolder het uitgangspunt. Al sinds 2016 heeft het waterschap het initiatief genomen om niet zelf een maatregelenpakket op te leggen, maar juist samen met gebruikers van de polder tot een gezamenlijk plan te komen. Na een intensief traject van bijeenkomsten en gesprekken met betrokken perceelseigenaren, lag er begin 2022 een voorstel waarvoor binnen de streek veel draagvlak was en waarvan de uitwerking werd voorbereid. Helaas kwam uit technisch onderzoek naar voren dat er grote risico’s kleefden aan de voorgestelde maatregelen waarop het voorstel is ingetrokken. Op 6 juli 2023 is er een nieuw maatregelenpakket vastgesteld voor herinrichting van de Kruispolder om het watersysteem te verbeteren. Ook gaan we een nieuw gemaal bouwen. Daar zijn de voorbereidingen van gestart.  

Wateroverlast

Het water uit de Kruispolder gaat nu samen met al het water uit andere polders via gemaal Campen naar de Westerschelde. Bij hevige regen geeft dat in verschillende polders wateroverlast. Het waterschap heeft samen met de grondeigenaren in de Kruispolder de knelpunten in beeld gebracht en nagedacht welke maatregelen nodig zijn om het watersysteem te verbeteren.

Het gebied 

Het plangebied bestaat uit de Kruispolder en directe omgeving. In de Kruispolder liggen er diverse smalle lange akkers, weilanden en laagstamboomgaarden die schuin doorsneden worden door sloten. Verspreid over het gebied liggen diverse erven, beplant met bomen en struiken.

Projectplan Waterwet

Voor de aanpassingen in het watersysteem is een projectplan Waterwet nodig. In het plan staan de uitvoeringsmaatregelen en de wijze van uitvoering. De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen stelde op 6 juli 2023 het projectplan met de maatregelenkaart vast. Het projectplan ligt van 20 juli tot en met 30 augustus 2023 ter inzage. Meer informatie vindt u in de kennisgeving in het Waterschapsblad. Bekijk de documenten onderaan deze pagina.

Nieuw gemaal

Uit onderzoek blijkt dat er een extra gemaalcapaciteit van 170m³/min nodig is om het watersysteem in de Kruispolder optimaal te laten functioneren bij hevige regenval. De voorkeurslocatie voor een nieuw gemaal is de haven van Walsoorden. De voorbereidingen en haalbaarheid voor het bouwen van het gemaal zijn gestart. Wanneer alle onderzoeken afgerond zijn, brengen we daar ook een projectplan Waterwet voor in procedure.

Contact

Mocht u meer willen weten over het project, of u willen aanmelden voor de updates van het project? Stuur dan een e-mail naar kruispolder@scheldestromen.nl. Met uw toestemming sturen we u per e-mail updates van het project.  

Een kaart die weergeeft op welke plekken rondom de Kruispolder problemen kunnen ontstaan door overtollig water.
Kaart

Het overtollige water uit de Kruispolder gaat nu via gemaal Campen naar de Westerschelde. Bij hevige regen kan dit overlast geven.

Subsidie

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.