Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn:

 • Voornaam, voorletter(s) en achternaam
 • Geboortedatum
 • Straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-rekeningnummer

Het waterschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van waterschapstaken en diensten die wij aan u leveren.
Het waterschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf het waterschap actief ter beschikking stelt via brief- of e-mailverkeer, maar ook via de website van het waterschap of gegevens die via applicaties van andere overheden of derden ter beschikking komen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons onder meer aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
 • Minimale gegevensverwerking. Dat wil zeggen dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen.
 • Persoonsgegeven worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de waterschapstaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
   

Privacybeleid

Wilt u meer weten over hoe het waterschap voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy lees dan het privacybeleid van het waterschap (pdf, 3,7 MB).

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het waterschap is een functionaris gegevensbescherming  (FG) in dienst. De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Mocht dit noodzakelijk zijn voor onze taakuitoefening dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Het waterschap kan externe partijen inschakelen bij bepaalde diensten. Voor zover deze externe partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt ons waterschap afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen (zogenoemde verwerkersovereenkomsten). Deze afspraken voldoen aan de wet.  Wij controleren deze afspraken regelmatig.

Sabewa Zeeland

Sabewa Zeeland voert belastingtaken uit namens waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland heeft een eigen privacyverklaring die u kunt vinden op de website van Sabewa Zeeland.

Beveiliging- en beheersmaatregelen

Waterschap Scheldestromen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Waterschap Scheldestromen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Uw rechten

 • U heeft het recht op informatie over de persoonsgegevens die het waterschap over u heeft verzameld.
 • U heeft recht op correctie en verwijdering van de persoonsgegevens als deze niet juist (meer) zijn, of als de verwerking van deze persoonsgegevens niet (meer) nodig is.
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht heeft de door u aan het waterschap verstrekte gegevens(terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het waterschap verwerkt op grond van uw toestemming.
 • U heeft het recht op beperking. Dit betekent dat u het recht heeft op het tijdelijk niet gebruiken van uw gegevens door het waterschap.
 • U kunt bezwaar maken tegen het feit dat het waterschap (via de website) persoonsgegevens van u heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het waterschap uw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.
 • U heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. U hoeft hier geen reden voor op te geven. Het waterschap zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.
   

Indienen van een verzoek

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een verzoek AVG naar privacy@scheldestromen.nl of schriftelijk naar:

Waterschap Scheldestromen
Verzoek persoonsgegevens (AVG)
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Graag ontvangen wij in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer en/of e-mailadres

Wij nemen vervolgens contact met u op over de wijze van legitimeren. Het is namelijk belangrijk dat het waterschap kan vaststellen dat u degene bent die het verzoek heeft gedaan. Pas nadat het waterschap uw identiteit heeft vastgesteld, nemen we het verzoek in behandeling. U ontvangt de resultaten binnen de geldende termijn per aangetekende post op het huisadres.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het waterschap.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft u vragen over (het gebruik van) de  persoonsgegevens die het waterschap van u heeft dan kunt u een mail sturen naar privacy@scheldestromen.nl.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat het waterschap  niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van waterschap Scheldestromen (fg@scheldestromen.nl) of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
De AP houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden

Aanpassen van privacyverklaring

Waterschap Scheldestromen kan deze privacyverklaring aanpassen. Daarom raden wij u aan om deze verklaring regelmatig te lezen. Zodat u weet hoe het waterschap uw gegevens gebruikt en beschermt.

De laatste wijziging dateert van 16 februari 2022.