Privacyverklaring

Waterschap Scheldestromen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over hoe het waterschap met uw persoonsgegevens omgaat en de doeleinden waarvoor waterschap Scheldestromen persoonsgegevens verwerkt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens streeft waterschap Scheldestromen ernaar te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die u zelf het waterschap actief ter beschikking stelt, via brief- of emailverkeer, maar ook via de website van het waterschap of gegevens die via applicaties van andere overheden of derden ter beschikking komen.

Privacyverklaring

Waterschap Scheldestromen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig  om met persoonsgegevens die wij van een ieder ontvangen. 

Bij het verwerken van onze vacatures maken wij gebruik van de diensten van Connexys B.V. Klik hier voor de privacystatement van Connexys. Waterschap Scheldestromen heeft middels een bewerkersovereenkomst afspraken met Connexys B.V. waardoor uw privacy geborgd is.

 

Na het  verzenden van uw sollicitatieformulier worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een database van Connexys B.V. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden en niet verstrekt aan derden.

 

Een jaar nadat een sollicitatieprocedure is afgerond worden uw NAW-gegevens geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Uw login-account, uw CV en sollicitatiebrieven worden verwijderd.

De geanonimiseerde gegevens worden met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving door Connexys B.V.  gebruikt voor arbeidsmarktadviezen.

 

Door het versturen van uw sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Waterschap Scheldestromen en Connexys B.V. 

Natuurlijk kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Neem dan contact op met personeel@scheldestromen.nl.

Gebruik persoonsgegevens

Het waterschap kan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en betalingsgegevens verwerken voor de uitvoering van waterschapstaken.  Onder andere voor het versturen van nota´s, diverse correspondentie, vergunningverlening, afhandeling van klachten,  is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

Het waterschap kan derde partijen inschakelen bij bepaalde diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft waterschap Scheldestromen de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Alle informatie die u of een derde aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. In beginsel worden uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Mocht dit noodzakelijk zijn voor onze taakuitoefening dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft verstrekt of waarvoor wij ze hebben ontvangen. Het waterschap gebruikt uw  gegevens om zijn dienstverlening aan u zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.

Sabewa  Zeeland voert belastingtaken uit namens waterschap Scheldestromen. Sabewa Zeeland houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft een eigen privacyverklaring die u kunt vinden op de website van Sabewa Zeeland. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende administraties voor de verschillende taken is niet toegestaan.

Website bezoek en cookies

Voor het gebruik van cookies verwijzen wij naar de uitleg over cookies  op onze website.

Beveiliging - en beheersmaatregelen

Waterschap Scheldestromen  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Waterschap Scheldestromen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Waterschap Scheldestromen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u weet op welke wijze het waterschap uw gegevens verwerkt en beschermt. Lees hier onze Responsible Disclosure Statement.

Inzage, correctie en verzet

U heeft recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens die waterschap Scheldestromen van u verwerkt. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U heeft  verder het recht om uw eigen persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuistheden bevatten.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is, bijvoorbeeld indien gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van het waterschap of om een wettelijke verplichting na te komen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk en u bent het hier niet mee eens, kunt u dit melden via het contactformulier op onze website of een e-mail sturen naar  info@scheldestromen.nl.

Waterschap Scheldestromen en andere websites

Op de website van Waterschap Scheldestromen kunt u een aantal links naar andere websites vinden. Waterschap Scheldestromen draagt geen verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door derden van uw gegevens, die u via deze andere websites verstrekt. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Waterschap Scheldestromen is niet verantwoordelijk voor materiaal of andere vormen van communicatie die gebruikers op sociale media  plaatsen, dan wel via sociale media delen met derden. Waterschap Scheldestromen is tevens niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken van derden, dan wel inbreuken op rechten van derden ten aanzien van de door de gebruikers geplaatst dan wel gedeeld materiaal op sociale media.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u persoonsgegevens laten corrigeren of inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via het formulier voor vragen of meldingen op onze website of een mail sturen naar  info@scheldestromen.nl.