EU leader subsidie

LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling. Deze subsidieregeling is bedoeld om lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën te ondersteunen. Een voorwaarde is dat deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten en de duurzaamheid en economie versterken. De basis voor het LEADER programma is de Lokale Ontwikkelingsstrategie provincie Zeeland.

 

Lees meer over LEADER

Waterschapsprojecten met subsidie

Klimaatrobuust watermanagement

Om de waterhuishouding in het grensoverschrijdende stroomgebied tussen Zeeland en Oost-Vlaanderen te verbeteren, wordt het project Klimaatrobuust watermanagement uitgevoerd. 

Waterloop met bomen bij Langelede.
Verbreding Bunkerpad, Zwaanweg en Langendijk

Smalle fietspaden die steeds intensiever gebruikt worden en daarom verbreed moeten worden.

Een fietspad waarop een scooter rijdt met op de achtergrond een bunker.
Fietspad Klaassesweg en Werendijkseweg

De komende jaren gaan we het verlengde van het fietspad langs de Klaassesweg en Werendijkseweg tot aan Zoutelande verbreden. 

Weg met wielrenners en bomen.
Landbouwroute Dreischor

Binnen dit project wordt de veiligheid en bereikbaarheid van het landbouwverkeer in de regio Dreischor sterk verbeterd.

Een waterschapsweg.
Project herinrichting Kruispolder

Samen met bewoners en andere partijen wordt het watersysteem in de Kruispolder toekomstbestendig gemaakt.

Een luchtfoto van weilanden.
Project dijkversterking Hansweert

Het waterschap gaat de dijk bij Hansweert over een lengte van 5,2 kilometer versterken.

Dronefoto van de dijk bij Hansweert.
Nieuwbouw gemaal De Poel

Ter verbetering van de waterkwaliteit en - kwantiteit wordt gemaal De Poel vernieuwd en worden een vispassage en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Foto van gemaal De Poel.
Aanleg vispassages

Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren worden bij de gemalen Lovenpolder en Zoetendijk vispassages aangelegd.

Twee handen met glasaaltjes.
Restauratie Muur van Altena

De Muur van Altena verkeert in slechte staat van onderhoud. Om de levensduur van de uur te verlengen wordt deze volledig gerestaureerd.

Restauratiewerkzaamheden aan de Muur van Altena in Vlissingen.
Afgeronde gesubsidieerde projecten

SCAPE

Het waterschap nam deel aan het Europees project Shaping Climate Adaptive Places (SCAPE). In dit project ontwikkelsde het waterschap met de partners een klimaattest. Een methodiek om zicht te krijgen op effecten van klimaat op de leefomgeving. De klimaattest kende vier thema’s: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Na het uitvoeren van de klimaattest kwamen maatregelen in zicht om de leefomgeving weerbaarder te maken voor effecten van klimaatverandering.

Baggeren uitwateringskanaal Passageule

Werkzaamheden voor het baggeren van het Uitwateringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot vlak bij Waterlandkerkje. De grote schoonmaakbeurt van het kanaal en de kreek, over een lengte van 18 kilometer, waren nodig om de waterafvoer te verbeteren. Verdachte objecten waarvan vermoed wordt dat het mogelijk niet gesprongen explosieven zijn, werden voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden benaderd en geruimd. Naast het baggeren zijn ook de oevers van het Uitwateringskanaal verstevigd om te voorkomen dat de oevers instabiel zouden worden.