Vergunning aanvragen of melding doen

In een omgevingsvergunning leggen we vast op welke manier de activiteiten worden uitgevoerd. Het kan ook zijn dat een melding volstaat voor bijvoorbeeld werkzaamheden in of rondom het water of in de omgeving van een dijk. Voor activiteiten op, langs of aan onze waterschapswegen is meestal ook een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat u kunt volstaan met een melding voor werkzaamheden in en rondom het water, een waterkering of een weg van het waterschap.

Hieronder leest u voor welke activiteiten u een watervergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Doe uw aanvraag in het omgevingsloket

Via het omgevingsloket vraagt u een omgevingsvergunning aan of doet u een melding van uw activiteit. Via het omgevingsloket kunt u in één verzoek meerdere activiteiten bij meerdere overheden aanvragen en ontvangt u één omgevingsvergunning. Voordat u een aanvraag indient, kunt u hier ook een vergunningscheck doen.

Vrijstellingen

Niet voor alle activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. Er zijn algemene regels vastgesteld voor veelvoorkomende activiteiten. Een algemene regel biedt de mogelijkheid om zonder omgevingsvergunning een activiteit uit te voeren. Als u hiervan gebruik wil maken, moet u voldoen aan de voorwaarden uit de algemene regels. Deze algemene regels vindt u onder Downloads.  Voldoen uw werkzaamheden aan de voorwaarden en voorschriften van de algemene regels? Dan kunt u een melding doen via het omgevingsloket

Onderstaande activiteiten dient u bij ons te melden:

 • Het houden van wielerrondes, toertochten en looprondes op wegen van het waterschap. Zie de algemene regel en bijlage 1 onder Downloads.
 • Het plaatsen van palen met verwijsborden langs wegen van het waterschap. Zie de algemene regel en bijlagen 1 t/m 4 onder Downloads. 
 • Het uitvoeren van sonderingen en boringen in wegbermen van het waterschap. Zie de algemene regel en bijlage 1 onder Downloads.

Voor onderstaande activiteiten hoeft u geen melding te doen:

 • grondroeringen in stranden;
 • rijden met dieren op overgangen van een waterkering;
 • strandhuisjes plaatsen.

Onze medewerkers helpen u graag op voorhand. Zo weet u zeker of u een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet indienen of dat u hiervan vrijgesteld bent. Indien we achteraf vaststellen dat er niet volgens de regels is gehandeld, kunnen bestuursrechtelijke maatregelen volgen.

Wanneer vraag ik een vergunning aan?

Bekijk per activiteit of het nodig is om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

Activiteiten rondom het watersysteem

De omgevingsvergunning omvat activiteiten rondom het watersysteem. U moet dan denken aan de volgende activiteiten:

 • Lozen in een oppervlaktewaterlichaam.
 • Grondwater onttrekken of infiltreren van water.
  Bekijk de pagina Grondwater voor meer informatie.
 • Oppervlaktewater onttrekken.
 • Dammen, steigers, oeverbeschoeiingen, stuwen en andere (kunst)werken in waterlopen.
 • Hekken, gebouwen of beplantingen langs waterlopen of op onderhoudsstroken langs waterlopen.
 • Kabels en/of leidingen langs of onder waterlopen.

Activiteiten rondom dijken en duinen

Voor activiteiten en werkzaamheden in, op, langs of in de buurt van waterkeringen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig van het waterschap. Dit geldt voor:

 • bouwen in de (beschermingszone van de) primaire waterkeringen;
 • aanbrengen van verhardingen of andere werken in de (beschermingszone van de) waterkering;
 • aanbrengen van beplanting in de (beschermingszone van de) waterkering;
 • het uitvoeren van boringen en graafwerkzaamheden in de (beschermingszone van de) waterkering;
 • het berijden van dijkovergangen en onderhoudswegen binnen de (beschermingszone van de) waterkering;
 • grondwater onttrekken of infiltreren van water binnen de (beschermingszone van de) waterkering.

Activiteiten in de buurt van wegen

Voor activiteiten in de buurt van waterschapswegen moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • het maken van een uitwijkstrook in de berm van de weg;
 • het plaatsen, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen;
 • het bouwen binnen 20 meter van de as van de weg;
 • het plaatsen van masten en palen;
 • het gebruiken van een weg voor evenementen, waarbij sprake is van het afsluiten van wegen en omleidingen;
 • het gebruiken van wegen met een verkeersbeperking (bijvoorbeeld bij een verbod om een weg in te mogen rijden);
 • het maken, verwijderen of veranderen van een wegaansluiting;
 • het maken of veranderen van een weg, zoals een wegreconstructie, het versmallen of verbreden van een weg;
 • het vellen van bomen en struiken.

Vooroverleg

Als u een omgevingsvergunning aan wil vragen, is er de mogelijkheid tot vooroverleg. Het vooroverleg geeft u inzicht in de manier waarop wij uw aanvraag bekijken en komen tot het verlenen van de vergunning of het niet vergunnen van de aanvraag. 

Naast een omgevingsvergunning voor activiteiten kan het zijn, dat u wil afwijken van het gemeentelijk omgevingsplan. Voor dit soort plannen met een ruimtelijk effect, denken we graag in een vroeg stadium met u mee. We toetsen uw plannen met behulp van de watertoets. Zo krijgen we een goed beeld van de invloed van uw plannen op het watersysteem. De gemeente gebruikt de resultaten van de watertoets in hun afweging voor het afwijken van een omgevingsplan.

U kunt voor een vooroverleg contact opnemen met onze adviseurs via 088-2461000

U heeft een omgevingsvergunning ontvangen

Heeft u een omgevingsvergunning ontvangen? Dan kunt u daadwerkelijk aan de slag. In de voorschriften van de vergunning staat opgenomen onder welke voorwaarden de activiteiten mogen worden uitgevoerd. Voordat u daadwerkelijk aan de slag gaat, neemt u contact op met de opzichter via 088-2461000. We vragen u om minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden contact op te nemen. Samen kunt u bekijken of u nog iets moet afstemmen. 

Zeedijk met paardenbloemen.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een vergunningsaanvraag? Om zeker te weten of uw activiteit vergunningplichtig of meldingplichtig is, kunt u contact met ons opnemen. Ook voor vragen over het omgevingsloket neemt u contact op met het waterschap via 088-2461000

Meer over vergunningen

De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024. Deze wet bundelt alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening. Wat betekent dat als u een vergunning aanvraagt?

Windmolens op akkerland
Vergunningen, toezicht en handhaving

Soms moet u een vergunning aanvragen. Onze toezichthouders controleren uw werkzaamheden en bij het ontbreken van een vereiste ontheffing of vergunning kunnen ze handhavend optreden.

Een trekker maait een wegberm.
Vergunningen ABC

Hier vindt u een begrippenlijst rondom het aanvragen van een watervergunning.

Een sloot naast een stuk land.