Watervergunning aanvragen of melding doen via Omgevingsloket online

Via het omgevingsloket onlinekunt u digitaal een omgevingsvergunning bij een gemeente en een watervergunning bij het waterschap aanvragen. Daarnaast kunt u een melding doen. Als u niet precies weet wat u moet doen, kunt u altijd de vergunningscheck doen.

 • Voor activiteiten op en rondom wegen kunt u geen gebruik maken van het omgevingsloket. U kunt dan gebruik maken van het aanvraagformulier onder Downloads. Dit komt rechtstreeks bij het waterschap terecht.
 • Heeft u een ´ruimtelijk initiatief´ dat leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan? Waarschijnlijk heeft uw plan ook gevolgen voor een van de taken van het waterschap. Om uw plan af te stemmen op onze taken, denk we graag in vroeg stadium met u mee. Dat doen we met behulp van de watertoets.

Wanneer vraag ik een vergunning aan?

Bekijk per activiteit of het nodig is om een vergunning of ontheffing aan te vragen of melding te doen. 

Activiteiten rondom het watersysteem

U moet dan denken aan de volgende activiteiten:

 • Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen.
 • Grondwater onttrekken, infiltreren of grondwateroverlast. 
  Bekijk de pagina Grondwater voor meer informatie.
 • Oppervlaktewater onttrekken.
 • Dammen, steigers, oeverbeschoeiingen, stuwen en andere (kunst)werken in waterlopen.
 • Hekken, gebouwen of beplantingen langs waterlopen.
 • Kabels en/of leidingen onder waterlopen.

Niet voor alles rondom het water is een watervergunning nodig. Er gelden ook vrijstellingen van de vergunningplicht (algemene regels). U hoeft geen watervergunning aan te vragen als uw activiteit voldoet aan de voorwaarden en voorschriften in de algemene regels. U vindt deze onder Downloads. Er zijn verschillende activiteiten die u alleen hoeft te melden bij het waterschap. Om zeker te weten of uw activiteit vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kunt u het beste contact opnemen met het waterschap: 088-2461000

Werk rondom dijken en duinen

Voor activiteiten en werkzaamheden in, op, langs of in de buurt van de waterkeringen is in veel gevallen een watervergunning van het waterschap nodig aan te vragen, of het doen van een melding via het omgevingsloket online .

Voor het rijden op de waterkering met een (vracht)auto is een vereenvoudigd aanvraagformulier gemaakt. U vindt deze onder Downloads en dient deze rechtstreeks bij het waterschap in.

Ook voor sommige werkzaamheden bij waterkeringen heeft het waterschap algemene regels opgesteld. Deze vindt u onder Downloads. U kunt volstaan met een melding bij het waterschap als uw werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden en voorschriften van de algemene regel. 
Dit geldt voor:

 • bouwwerkzaamheden bij regionale waterkeringen;
 • werkzaamheden lagedrukleidingen en kabels bij het kruisen van regionale waterkeringen;
 • vistuigen plaatsen.

Bij de volgende activiteiten hoef u geen melding te doen:

 • grondroeringen in stranden;
 • rijden met dieren op overgangen van een waterkering;
 • strandhuisjes plaatsen.
Activiteiten in de buurt van wegen

Voor activiteiten in de buurt van wegen moet u meestal een ontheffing aanvragen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • het maken van een uitwijkstrook in de berm van de weg;
 • het plaatsen, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen;
 • het bouwen binnen 20 meter van de as van de weg;
 • het plaatsen van masten en palen;
 • het gebruiken van een weg voor evenementen, waarbij sprake is van het afsluiten van wegen en omleidingen;
 • het gebruiken van wegen met een verkeersbeperking (bijvoorbeeld bij een verbod om een weg in te mogen rijden);
 • het maken, verwijderen of veranderen van een wegaansluiting;
 • het maken of veranderen van een weg, zoals een wegreconstructie, het versmallen of verbreden van een weg;
 • het vellen van bomen en struiken.

U kunt een ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier dat staat onder Downloads.

Voor enkele activiteiten op en nabij waterschapswegen gelden ook algemene regels. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Het houden van wielerrondes, toertochten en looprondes. Zie de algemene regel en bijlage 1 onder Downloads.
 • Het plaatsen van palen met verwijsborden. Zie de algemene regel en bijlagen 1 t/m 4 onder Downloads. 
 • Het uitvoeren van sonderingen en boringen in wegbermen. Zie de algemene regel en bijlage 1 onder Downloads.

U hoeft geen actie te ondernemen als uw werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden en voorschriften van de algemene regels. 

Meer over vergunningen

Een trekker maait een wegberm.
Vergunningen, toezicht en handhaving

Soms moet u een vergunning aanvragen. Onze toezichthouders controleren uw werkzaamheden en bij het ontbreken van een vereiste ontheffing of vergunning kunnen ze handhavend optreden.

Een sloot naast een stuk land.
Vergunningen ABC

Hier vindt u een begrippenlijst rondom het aanvragen van een watervergunning.

Een dijk met begroeiing.
Keur Watersysteem 2012

In de keur staat wat wel en niet mag op of aan de waterkeringen (dijken en kades) en watergangen.