Afvalwaterketen

Kaarten van de afvalwaterketen in Zeeland.

Een luchtfoto van een rioolwaterzuivering.
Akkerranden Tholen en Sint Philipsland

Locaties waar evt. akkerranden kunnen worden toegepast.

Een akker vol gekleurde bloemen.
Baggergebieden

Baggergebieden van waterschap Scheldestromen.

 Een baggerboot op een kanaal.
Bufferstroken en teeltvrije zones

Droge of natte sloten zijn bepalend om te beoordelen welke bufferstroken (GLB) verplicht zijn en waar teeltvrije zones (Activiteitenbesluit) benodigd zijn. Op deze kaart ziet u een overzicht van status van de sloten en oevers.

Een akkerrand met bloemen.
Cultuurhistorische Kaart Zeeland

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta.

De historische beaufortsluis tussen het riet.
EC-meetwaarden op Tholen en Sint Philipsland

Deze kaart wordt vanaf 1 april 2014 bijgehouden. Alleen metingen vanaf die datum zijn zichtbaar. Meetgegevens van voor die datum kunnen bij het waterschap worden opgevraagd.

Een kaart met daarop de meetwaarden van chloride op Tholen en Sint Philipsland.
Gladheidbestrijding

Kijk op de kaart waar we strooien.

Een sneeuwschuiver schuift sneeuw.
Grondwaterbeheer

Overzicht grondwateronttrekkingen en infiltraties waterschap Scheldestromen.

Kaart met informatie over grondwaterbeheer in Zeeland.
Kaarten zoet-zout

De natuurlijke zoet-zoutverdeling in de Zeeuwse ondergrond.

Helmgras in de duinen met de op de achtergrond het strand met paalhoofden.
Kadastrale percelen

Kaart met de Kadastrale percelen van Zeeland, met de mogelijkheid om op perceelnummer te zoeken.

Kadastrale kaart
Legger oppervlaktewaterlichamen

Legger oppervlaktewaterlichamen waterschap Scheldestromen. Daarnaast zijn in deze kaart ook de bekledingsvlakken van Rijkswaterstaat opgenomen.

Projectenkaart waterschap Scheldestromen

Kijk hier wat we doen bij jou in de buurt!

Een kaart van Zeeland met daarop de status van waterschapsprojecten.
PWO-gebieden waterschap Scheldestromen

Overzichtskaart met de gebieden voor de Planvorming Wateropgave in Zeeland.

Waterbeheer

Overzicht met de kaartlagen t.b.v. het waterbeheer door waterschap Scheldestromen.

WaterInfo Scheldestromen

Bekijk verschillende meetgegevens van het watersysteem zoals waterstanden, of pompen draaien en eventueel de ec-waarden van oppervlaktewater.

Een man controleert de waterkwaliteit.
Waterkeringen

Overzicht van de waterkeringen die beheerd worden door het waterschap. Daarbij zijn ook de waterstaatswerken van Rijkswaterstaat opgenomen in de kaart.

Een dijk met begroeiing.
Wegen

Overzicht van de wegen die beheerd worden door het waterschap.

Werkingsgebieden Omgevingswet

Interactieve kaart met de werkingsgebieden in het kader van de Omgevingswet.

Wildbeheereenheden

Kaart met wildbeheereenheden in Zeeland.