Digitaal aanbesteden

Waterschap Scheldestromen heeft er voor gekozen vanaf heden alle inkoop- en aanbestedingstrajecten digitaal te doen verlopen via het platform van Mercell.  

Mercell biedt een compleet software pakket voor inkoop, aanbestedingstrajecten. Dit alles vindt plaats in een beveiligde omgeving waarin u kunt samenwerken met collega's en altijd toegang heeft tot de inkoop- / aanbestedingsstukken.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van Mercell .

Duurzaam opdrachtgeverschap

We staan in Nederland voor grote opgaven. Denk aan de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Ook staan we midden in de energietransitie, willen we onze economie circulair maken en zorgen voor banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk grote en wezenlijke vraagstukken, waarvoor alle zeilen moeten worden bijgezet en alle middelen maximaal moeten worden ingezet. De innovatiekracht van onze economie is een belangrijke bron van slimme en blijvende oplossingen en van werkgelegenheid. Via het eigen handelen willen we als waterschappen onze bijdrage leveren aan oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken en bijbehorende transities.

De strategie Inkopen met impact (oktober 2019, Rijksoverheid) is de aanleiding geweest voor deze strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen 2021-2030. De strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen is een strategie om onze sectorbrede ambities door te vertalen naar onze opdrachten aan de markt. Deze ambities en doelstellingen zijn de afspraken waaraan we ons als sector hebben gecommitteerd. We doen wat nodig is om deze doelen, ambities én overige afspraken op tijd te realiseren, binnen de door de algemeen besturen van de waterschappen vastgestelde bestedingsruimte per waterschap. Als waterschappen boeken wij al sociale, duurzame en innovatieve resultaten. Maar we zien noodzaak en kansen om meer impact te realiseren door op deze thema’s samen te werken. Het is daarom van belang om naar de waterschapssector als geheel te kijken als het gaat om Duurzaam Opdrachtgeverschap. Nog meer dan nu al het geval is, zien wij in de nabije toekomst duurzaamheid als integraal onderdeel van onze opdrachten aan de markt. Dit is een krachtig en strategisch instrument. De 2 miljard euro die wij als waterschappen jaarlijks uitgeven aan onze werken, goederen en diensten, zetten wij namelijk in als hefboom om onze maatschappelijke opgaven te realiseren. Met de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen leggen wij een stevige fundering hoe we dat gezamenlijk gaan doen.

Waterschappers leven, voelen en denken duurzaam. Duurzaamheid zit in onze haarvaten. Duurzaam Opdrachtgeverschap is daarom een nadrukkelijke opdracht voor en van ons allemaal!
 

Bekijk de complete strategie

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Meer weten over de CO2-Prestatieladder? Bekijk dan het hele handboek.

Drempelbedragen

De nieuwe drempelbedragen zijn op 1 januari 2022 vastgesteld. Het waterschap zal bij het bepalen van de inkoop- en aanbestedingsprocedure - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit  - bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan het waterschap ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde inkopen niet in een vast bedrag te kwantificeren is. Onderstaande procedures geven de minimaal toe te passen procedure weer, het toepassen van een "zwaardere" procedure is altijd toegestaan. De drempelbedragen gelden per opdracht en daarmee per contractperiode.
 

Drempelbedragen inkoop- en aanbestedingsprocedures
Procedure Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig onderhands Tot € 150.000 Tot € 50.000 Tot € 50.000
Meervoudig onderhands € 150.000 - € 1.500.000 € 50.000 - € 150.000 € 50.000 - € 150.000
Nationaal openbaar € 1.500.000 - € 5.382.000    
Europees vanaf € 5.382.000 Vanaf € 215.000 Vanaf € 215.000

 

Het waterschap vraagt aan één ondernemer een offerte.

 • Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag
  Het waterschap vraagt ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste aan vijf ondernemers een offerte en is in staat de keuze van de uitgenodigde ondernemers te motiveren, indien daartoe een verzoek komt.
 • Nationaal aanbesteden
  Onder de (Europese) drempelbedragen zal het waterschap conform het schema drempel-bedragen van inkoopprocedures nationaal aanbesteden. Het waterschap zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen. Er kan gekozen worden voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie) of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.
 • Europees aanbesteden
  Boven de (Europese) drempelbedragen zal het waterschap in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. Er kan voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie) gekozen worden of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.

Klachtafhandeling

Indien u gedurende een aanbesteding een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie de mogelijkheid tot het stellen van vragen te gebruiken, zoals omschreven in het document Klachtafhandeling aanbesteden Waterschap Scheldestromen. Klachten die u niet eerst aan de orde heeft gesteld tijdens vragenronde worden niet in behandeling genomen door het klachtenmeldpunt. Indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht, uw klacht na het publiceren van de nota van inlichtingen ontstaat, of als u meent dat u tijdens de aanbestedingsprocedure onjuist bent of wordt behandeld, kunt u melding maken van uw klacht bij het interne klachtenmeldpunt van waterschap Scheldestromen via het emailadres klant@scheldestromen.nl.

U dient de klacht in te dienen conform de klachtenregeling van waterschap Scheldestromen. Een ingediende klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op.

Procedure groslijsten

Vanaf 1 januari 2024 werken wij met een groslijstsystematiek. Bij deze nodigen we u graag uit om u in te schrijven voor de groslijsten van het waterschap. Vanaf dit moment tot 15 november a.s. kunt u zich hiervoor inschrijven bij Qfact via de website app.qfact.nl.

 Let op: na de uiterste aanmelddatum kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens op tijd verwerkt zijn en loopt u de kans een aanbesteding mis te lopen. 

Met het invoeren van de groslijstsystematiek komen m.i.v. 01-01-2024 de (twee) huidige shortlisten te vervallen.

Groslijsten

Op dit moment worden de volgende groslijsten gebruikt:

 1. Poldergemalen: werktuigbouwkundig
 2. Rioolgemalen: werktuigbouwkundig
 3. Rioolwaterzuiveringen: werktuigbouwkundig
 4. Grondverzet: aanleg en aanpassen watergangen
 5. Baggeren watergangen: hydraulisch/mechanisch
 6. Asfalt- en funderingmaterialen: aanleg en reconstructie
 7. Kleine waterbouwkundige constructies: watergangen niet zijnde vaarwater
 8. Waterbouwkundige constructies: open vaarwater

Meer informatie vindt u in de notitie Selectiemethode voor enkel- en meervoudig onderhandse opdrachten van werken.
Bekijk de notitie

Stappenplan aanmelden

Om u te registreren voor één of meerdere groslijsten, volgt u onderstaand stappenplan.

Indien u nog geen account heeft:

 1. Ga in uw internetbrowser naar app.qfact.nl 
 2. Klik op het kopje ‘registreren’ rechts bovenaan de pagina.
 3. U zoekt uw organisatie op aan de hand van het KVK nummer. Selecteer daarna de juiste vestiging.
 4. Kies ‘registreer nieuw account’
 5. U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord.
 6. Klik op de knop ‘registreer’
 7. U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te bevestigen. Na uw bevestiging wordt uw aanvraag binnen 48 uur door de helpdesk gevalideerd. Hiervan ontvangt u geen bericht. Na validatie kunt u inloggen met uw account.
 8. Log in onder het door u aangemaakte account
 9. Kopieer de volgende link naar de adresbalk van uw browser en klik op ‘enter’: https://shorturl.at/rAE01
 10. In uw scherm verschijnt ‘uitnodiging voor waterschap Scheldestromen’. Klik op ‘accepteren’.
 11. Vul de vereiste gegevens in en upload de vereiste documenten.
 12. Klik onderaan op ‘open groslijst’ om u in te kunnen schrijven voor één of meerdere groslijsten.
 13. Upload de vereiste documenten.
 14. Klik onderaan de pagina op ‘registreer voor deze groslijst’ om uw registratie definitief te maken.

Indien u al een account heeft op app.qfact.nl, kunt u bovenstaande stappen volgen vanaf stap 8.

Als u problemen ondervindt met het aanmaken van uw account en/of aanmelding, kunt contact opnemen met de Helpdesk Qfact via helpdesk@qfact.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de groslijstsystematiek van het waterschap en bijbehorend stappenplan of andere vragen omtrent inkoop en aanbestedingen kunt u contact opnemen met via inkoop@scheldestromen.nl.