Pasfoto van dijkgraaf Toine Poppelaars
Toine Poppelaars

Dijkgraaf, portefeuillehouder bedrijfsvoering, bestuurlijke zaken, crisisorganisatie, lobby en ambassadeurschap, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie en burgerparticipatie.

Foto van Carla Michielsen
ir. C.J.C. (Carla) Michielsen

Portefeuillehouder financieel beleid, inkoopbeleid en aanbesteding, vastgoed, grondzaken en eigendommenbeheer, energie, internationale zaken, subsidiebeleid en biodiversiteit.

Foto van Marianne Poisonnier Dekker
ing. M.J. (Marianne) Poissonnier

Portefeuillehouder zuiveren huishoudelijk afvalwater, afvalwater van derden, stedelijke wateropgave, slibverwerking, innovatie, projecten afvalwater en rioleringsplannen.

Foto van Marien Weststrate
M. (Marien) Weststrate

Waarnemend dijkgraaf, portefeuillehouder maaien wegbermen, groenbeheer, fietsinfrastructuur, wegenbeheer, gladheidsbestrijding, verkeersveiligheid en materieel buitendienst.

Foto van Gert van Kralingen
ing. G. (Gert) van Kralingen

Portefeuillehouder reguliere dijkversterkingsprojecten, zorgplicht waterkeringen, projecten HWBP, toekomst waterveiligheid, normering regionale waterkeringen en klimaat.

Foto van Wim van Gorsel
W. (Wim) van Gorsel

Portefeuillehouder zoetwater, verzilting en verdroging, Kaderrichtlijn Water, muskusrattenbestrijding, gewenst grond- en oppervlaktewaterregime.