Hoe gaan we te werk?

Aannemers voeren veel maaiwerkzaamheden voor ons uit. Maar veel maaiwerkzaamheden doen we ook zelf. Als we in het broedseizoen moeten maaien dan houden we op verschillende manieren rekening met de aanwezige natuur. 

Rekening houden met de natuur

We houden op verschillende manieren rekening met broedende vogels en beschermde soorten:

  • Er wordt volgens de gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen gewerkt om zo rekening te houden met broedvogels en verstoring zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Als het waterschap breder dan de eerste twee meter van de berm moet maaien, wordt er extra gecontroleerd op broedende vogels of zeldzame plantensoorten.
  • Als medewerkers iets vinden dan wordt in een straal van vijf meter rondom het nest niet gemaaid.
  • Groeiplaatsen van beschermde of waardevolle planten worden niet of op een later tijdstip gemaaid.
  • Alle maaichauffeurs en chauffeurs van de aannemer worden vooraf geïnstrueerd hoe ze moeten werken en hoe ze rekening kunnen houden met natuurwaarden.
  • Als het kan voor de veiligheid laten we bermen zo lang mogelijk met rust. 

Wat en wanneer maaien we?

Een trekker maait een sloot.
Sloten

Waterlopen maaien we vanaf augustus tot eind van het jaar.

Wegbermen

De voorjaarsmaai start meestal eind april en loopt tot eind juni, afhankelijk van het groeiseizoen. In de zomer en het najaar vindt nog een maaironde plaats.

Een maaimachine maait een dijk.
Waterkeringen en recreatieterreinen

Deze worden vanaf eind april tot september gemaaid.

Een akker vol gekleurde bloemen.

Ecologisch beheer en biodiversiteit

Binnen waterschap Scheldestromen kijken we welke maaimaatregelen genomen kunnen worden om op korte en lange termijn de biodiversiteit in het beheergebied te verbeteren. Onder deze maatregelen valt, naast het maaien met een schijvenmaaier in plaats van klepelmaaier en het afvoeren van het maaisel, ikkelen zich meer soorten en wordt de biodiversiteit vergroot. Ook kan de apparatuur worden aangepast (schijf in plaats van een klepel). Hierdoor ontstaat er minder schade. Door te maaien met een schijvenmaaier in combinatie met het afvoeren van het maaisel in plaats van klepelmaaien en het maaisel te laten liggen ontstaat er minder schade aan planten en dieren.

Een trekker maait een wegberm.
Proef
'Anders maaien voor een betere leefomgeving voor plant en dier'

In 2023 willen we in drie gebieden ervaring op doen met verschillende maaimethoden om de biodiversiteit (leefomgeving van planten en dieren) te helpen verbeteren. De drie aangewezen gebieden zijn: Hoofdplaatpolder, Colijnsplaat/Kats en de omgeving ten zuiden van Burgh-Haamstede. Het waterschap heeft deze gebieden gekozen vanwege verschillende gunstige criteria. De drie gebieden bevatten alle drie wegen, waterkeringen en waterlopen en ze grenzen aan Natura2000 gebieden.  Als voorbereiding daarop is het waterschap in gesprek gegaan met belanghebbenden. Tijdens bijeenkomsten in de drie gebieden besprak het waterschap de belangen en wensen met onder andere natuurorganisaties, pachters en agrariërs.

Meer over de proef