Beleid

De strategienota is op hoofdlijnen. Elke zes jaar leggen alle waterschappen in Nederland daarnaast het beleid en de aanpak op op de belangrijkste punten vast. Dat is nodig om het waterschapswerk goed te kunnen uitvoeren. En het geeft iedereen in Zeeland een duidelijk beeld over wat hij van het waterschap kan verwachten. Scheldestromen legt dit vast in het Waterschapsbeheerprogramma. Daarin staat welke doelen Scheldestromen nastreeft, wat daarvoor nodig is, welke ontwikkelingen daarop van invloed zijn en hoe ze daarmee om zal gaan. Bij het opstellen hebben ook andere overheden en belangenorganisaties hun inbreng geleverd. 

Animatie waterschapsbeheerprogramma