Algemene kengetallen

Wat Aantal
Oppervlakte provincie Zeeland 293.387 ha
Oppervlakte beheergebied (waterschapsregelement) 190.266 ha
Aantal gemeenten in beheer gebied 13
Aantal inwoners 391.124
Aantal leden van de algemene vergadering 30
Ingezetenen 26
Natuur 2
Ongebouwd 2
Aantal leden dagelijks bestuur, inclusief dijkgraaf 6

 

Kengetallen waterkeringen

Wat Aantal
Lengte primaire waterkeringen 424 km
Lengte regionale waterkeringen 560 km

 

Kengetallen wegen

Wat Aantal
Lengte wegen, inclusief wandelpaden 3.578 km
Lengte 80-km wegen 125 km
Lengte 60-km wegen 3.453 km
Lengte fietspaden 362 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.950 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000

 

Kengetallen watersystemen

Wat Aantal
Lengte waterlopen totaal 12.504 km
Lengte primaire waterlopen 2.935 km
Lengte secundaire waterlopen 7.728 km
Lengte tertiaire waterlopen 1.107 km
Geen legger water 734 km
Poldergemalen op buitenwater 51
Onderbemalingen op binnenwater 46
Stuwen (handbediend of vast) 1.166
Geautomatiseerde stuwen 185
Duikers (indicatief) 62.026

 

Kengetallen zuiveringstechniek

Wat Aantal
Lengte rioolpersleiding, inclusief vrijverval 556 km
Rioolpersgemalen 155
Zuiveringsinstallaties 15
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 799.050 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 3

 

Gegevens belastingheffing

Soort heffing Heffingsmaatstaf Aantal Tarief
Watersysteemheffing ingezetenen Aantal woonruimten 173.000 € 141,60
Watersysteemheffing ongebouwd Aantal belastbare hectaren 144.000 € 97,35
Watersysteemheffing natuurterreinen Aantal belastbare hectaren 29.500 € 10,78
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 75.879 miljoen 0,05246%
Zuiveringsheffing Vervuilingseenheid 564.000 € 78,28
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid 10.400 € 78,28