Algemene kengetallen

Wat Aantal
Oppervlakte beheergebied +/- 1.903 km²
Aantal gemeenten in beheer gebied 13
Aantal inwoners +/- 387.700
Aantal leden van de algemene vergadering 30
Ingezetenen 26
Natuur 2
Ongebouwd 2
Aantal leden dagelijks bestuur, inclusief dijkgraaf 6

 

Kengetallen waterkeringen

Wat Aantal
Lengte primaire waterkeringen 429 km
Lengte regionale waterkeringen 569 km
Aantal kunstwerken Volgt z.s.m.
Aantal strandhoofden/dammen Volgt z.s.m.
Havendammen Volgt z.s.m.

 

Kengetallen wegen

Wat Aantal
Lengte wegen, inclusief wandelpaden 3.578 km
Lengte 80-km wegen 125 km
Lengte 60-km wegen 3.453 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.950 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000
Lengte fietspaden 362 km

 

Kengetallen watersystemen

Wat Aantal
Lengte waterlopen totaal 12.580 km
Lengte primaire waterlopen 2.826 km
Lengte secundaire waterlopen 7.846 km
Lengte tertiaire waterlopen 1.113 km
Geen legger water 796 km
Poldergemalen op buitenwater 51
Onderbemalingen op binnenwater 49
Stuwen (handbediend of vast) 1.083
Geautomatiseerde stuwen 177
Duikers (inactief) 61.877

 

Kengetallen zuiveringstechniek

Wat Aantal
Lengte rioolpersleiding, inclusief vrijverval 562 km
Rioolpersgemalen 155
Zuiveringsinstallaties 15
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 799.050 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 3

 

Gegevens belastingheffing

Soort heffing Heffingsmaatstaf Aantal Tarief
Watersysteemheffing ingezetenen Aantal woonruimten 169.500 €134,96
Watersysteemheffing ongebouwd Aantal belastbare hectaren 145.300 € 91,52
Watersysteemheffing natuurterreinen Aantal belastbare hectaren 27.800 € 10,88
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 55.530 miljoen 0,05708%
Zuiveringsheffing Vervuilingseenheid 552.700 € 72,08
Verontreinigingsheffing Vervuilingseenheid 11.200 € 72,08