Wat moet ik betalen in 2024?

In de onderstaande tabel ziet u wat u moet betalen voor de verschillende belastingen die het waterschap heft. Deze belastingtarieven worden vastgesteld door de algemene vergadering van het waterschap. De tarieven zijn als volgt per heffingseenheid:

  • Watersysteemheffing ingezetenen: € 141,60 per woonruimte
  • Watersysteemheffing ongebouwd: € 97,35 per hectare
  • Watersysteemheffing natuurterreinen: € 10,78 per hectare
  • Watersysteemheffing gebouwd: 0,05246% van de WOZ-waarde
  • Zuiveringsheffing: € 78,28 per vervuilingseenheid
  • Verontreinigingsheffing € 78,28 per vervuilingseenheid
Veelgestelde vragen over de waterschapsbelasting

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Veel van het waterschapswerk wordt betaald met belastinggeld. Stijging van de zeespiegel, grotere hoeveelheden regen in kortere perioden en strengere milieuregels maken het werk van het waterschap steeds belangrijker. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van dijken en duinen, zodat we droge voeten houden. Het in bedrijf houden van gemalen, sluizen en stuwen zorgt ervoor dat er nergens teveel of te weinig water is. Ook worden sloten schoongehouden, zuiveren we het rioolwater en onderhouden we wegen en fietspaden, zodat het buitengebied op een veilige manier toegankelijk blijft.

Hoe moet ik betalen?

De waterschapsbelastingen worden opgelegd en geïnd door Sabewa Zeeland. De tarieven worden wel door het waterschap vastgesteld. Ook de waardering van alle onroerende zaken wordt verzorgd door Sabewa Zeeland met uitzondering van de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. U betaalt digitaal of door de acceptgiro's in te vullen en te posten. Lees in het persbericht van Sabewa Zeeland meer over de belastingaanslag. Ook is het mogelijk dit via een automatische incassobij Sabewa Zeeland te regelen.

Hoe zit het met leges, precario, retributie?

Een aantal belastingen worden door het waterschap zelf geheven. Dit zijn de leges, precariobelasting en de retributie zoetwatervoorziening. Bezwaren tegen deze belastingaanslagen moeten bij het waterschap zelf worden ingediend. Ook verzoeken om vermindering van deze aanslagen moeten bij het waterschap zelf worden ingediend. Zie ook de beleidsregels voor ambtshalve vermindering waterschapsbelastingen.

Zo werkt de waterschapsbelasting

Dit is de bijsluiter die is meegezonden met de aanslag waterschapsbelastingen 2024. U ziet waarvoor u de belastingen betaalt. Grafische weergave van welke belastingen het waterschap heft en hoe deze zijn opgebouwd.

Wat is de WOZ-waarde? Sabewa legt uit

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met uw aanslag waterschapsbelastingen, kunt u bezwaar maken. U kunt dit digitaal doen via Sabewa Zeeland of u kunt dit doen door een brief te sturen naar:

Sabewa Zeeland
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen

Ook voor informatie m.b.t. kwijtschelding kunt u op de website van Sabewa Zeeland terecht.

Meer weten over Sabewa Zeeland?