Biodiversiteit

Biodiversiteit

Als waterschap zorgen we voor veilig wegen en dijken en voldoende water in de sloot. Om dit goed te kunnen onderhouden moeten we werkzaamheden uitvoeren aan bermen, dijken en slootkanten. Deze werkzaamheden doen we niet zomaar. Waar het kan benutten we kansen en nemen we maatregelen voor verbetering van de leefgebieden met verschillende soorten flora en fauna. We werken en denken mee met allerlei instanties hoe en waar we beter rekening kunnen houden met de aanwezige natuur, waarbij we onze taken niet uit het oog verliezen.

Verbintenis Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het beheergebied van Scheldestromen biedt veel kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Vanuit onze rollen en taken hebben wij invloed op het gezond maken en houden van de natuur. We nemen biodiversiteit zoveel mogelijk mee in onze werkzaamheden en gaan werken aan een manier om dit te controleren. Én we gaan door met wat we al doen op het gebied van het verbeteren van de biodiversiteit.

Verbintenis aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Waterschap Scheldestromen heeft in 2018 een visie Biodiversiteitvastgesteld. Onze ambitie wordt beschreven als: ‘we voldoen aan het wettelijk kader en aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en proberen biodiversiteit daarbij zoveel mogelijk mee te nemen’. Ook in het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027geven we aan waarom biodiversiteit belangrijk is. Daarnaast hebben we een werkwijze om al bij de start van een project of aanbesteding kansen en maatregelen mee te nemen. We gebruiken voor deze werkwijze verschillende middelen zoals het praktische hulpmiddel ambitieweb uit de aanpak ‘Duurzaam Grond Weg en Waterbouw’. Ook hebben we een inspiratiedocument opgesteld waar we per gebied kansen in beeld hebben gebracht voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Als waterschap Scheldestromen:

- erkennen we maatschappelijke verantwoordelijkheid voor biodiversiteit;
- zijn we deel van een netwerk dat ze willen versterken;
- maken we ook met kleine ingrepen een groot verschil;
- wegen we biodiversiteit mee met elke opgave;
- werken we samen en staan open voor initiatieven van derden.

De verbintenis draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
•        Draagvlak-en-gedeelde-waarden

•        Gebiedsgerichte-aanpak

Onderstaand een kleine greep uit onze projecten of onderhoud voor biodiversiteit

-Bij grote natuurgebieden hebben we het peilbeheer op de natuurfunctie afgestemd, zoals het Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland.

 

-In een duiker die recent in Zaamslag is vernieuwd zijn nestkasten geplaatst voor zwaluwen en vleermuizen. Vlakbij is ook een ijsvogelwand gerealiseerd.

 

-IJsvogelwand aan de Valkreek bij Colijnsplaat.

 

-Op verschillende plaatsen zijn bijennestheuvels aangelegd, zoals hier aan het Paulinaschor bij Hoofdplaat. Bijna niet te zien maar ze zijn er wel!

 

-Kikkervijvers op een aantal van onze terreinen zoals de kikkervijver bij rioolwaterzuivering Retranchement, met vleermuisnestkasten

 

-Bokkenorchis bij de jachthaven van Breskens en de omgeving Terneuzen. Deze plek markeren we zodat er niet gemaaid wordt.

 

-We leggen vispassages aan en visvriendelijke gemalen. We hebben momenteel 50 stuks en in de komende tijd wordt dit aantal nog uitgebreid. Vispassages worden aangelegd omdat we vis nodig hebben om ons water en de natuurlijke leefomgeving gezond te houden. Voor vissen zijn de Zeeuwse binnenwateren en natuurgebieden een opgroei- en leefgebied. Op hun beurt zijn vissen een belangrijke voedselbron voor vogels. Vispassages zijn nauwelijks zichtbaar omdat de meeste onder de grond worden aangelegd. We hebben zelfs een vislift. 

 

-Medio mei starten we met maaien rondom het Veerse Meer. We laten stroken en vakken staan waar veel orchissen groeien. Er zijn doorgangen naar het water, strand en steigers gemaakt, daaromheen gaat de natuur zijn gang. Tegen het einde van het jaar wordt wel alles gemaaid of eerder zodra we zien dat planten zijn uitgebloeid.

-In het vroege voorjaar controleren we op nesten die het hele jaar rond beschermd zijn. Bijvoorbeeld de nesten van de buizerd. De bomen met een buizerdnest rooien we niet. Rondom de nestboom laten we ook een aantal bomen staan zodat de buizerd het nest kan blijven gebruiken. 

 

-Ecologisch bermbeheer Blooisedijk