Verbintenis Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het beheergebied van Scheldestromen biedt veel kansen voor het versterken van de biodiversiteit. Vanuit onze rollen en taken hebben wij invloed op het gezond maken en houden van de natuur. We nemen biodiversiteit zoveel mogelijk mee in onze werkzaamheden en gaan werken aan een manier om dit te controleren. Én we gaan door met wat we al doen op het gebied van het verbeteren van de biodiversiteit.

Waterschap Scheldestromen heeft in 2018 een visie Biodiversiteit vastgesteld. Onze ambitie wordt beschreven als: ‘we voldoen aan het wettelijk kader en aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en proberen biodiversiteit daarbij zoveel mogelijk mee te nemen’. Ook in het Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027 geven we aan waarom biodiversiteit belangrijk is. Daarnaast hebben we een werkwijze om al bij de start van een project of aanbesteding kansen en maatregelen mee te nemen. We gebruiken voor deze werkwijze verschillende middelen zoals het praktische hulpmiddel ambitieweb uit de aanpak ‘Duurzaam Grond Weg en Waterbouw’. Ook hebben we een inspiratiedocument opgesteld waar we per gebied kansen in beeld hebben gebracht voor het verbeteren van de biodiversiteit. De genoemde documenten vindt u onder Downloads.

Als waterschap Scheldestromen:

  • erkennen we maatschappelijke verantwoordelijkheid voor biodiversiteit;
  • zijn we deel van een netwerk dat ze willen versterken;
  • maken we ook met kleine ingrepen een groot verschil;
  • wegen we biodiversiteit mee met elke opgave;
  • werken we samen en staan open voor initiatieven van derden.

De verbintenis draagt bij aan de volgende thema's van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Draagvlak-en-gedeelde-waarden
  • Gebiedsgerichte-aanpak

IJsvogelwand

IJsvogelwand aan de Valkreek bij Colijnsplaat. Hier kunnen ijsvogels hun nest in bouwen.

Een sloot met aan de zijkant een ijsvogelwand.

Peilbeheer

Bij grote natuurgebieden hebben we het peilbeheer op de natuurfunctie afgestemd, zoals het Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland.

Een close-up van een peilschaal in het water.

Nestkasten

Bij het vernieuwen van een dijker in Zaamslag zijn nestkasten geplaatst voor zwaluwen en vleermuizen. Vlakbij is ook een ijsvogelwand gerealiseerd.

Een duiker met daaraan een nestkast.

Bijennestheuvels

Op verschillende plaatsen zijn bijennestheuvels aangelegd, zoals hier aan het Paulinaschor bij Hoofdplaat. Bijna niet te zien maar ze zijn er wel!

Een weg met daarnaast een bijennestheuvel.

Ecologisch maaibeheer

Ecologisch maaibeheer zorgt voor groene dijken vol bloemen en insecten. Zoals hier op de Blooisedijk.

Een dijk vol bloemen en planten die niet wordt gemaaid in verband met biodiversiteit.

Kikkervijvers

Op een aantal van onze terreinen zijn kikkervijvers gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij rioolwaterzuivering Retranchement. Daar hangen ook vleermuisnestkasten.

Een kikkervijver met bomen er omheen.

Markering

Plekken waar bijzondere bloemen of planten groeien markeren we, zodat er niet gemaaid wordt. Zoals bij deze Bokkenorchissen bij de jachthaven van Breskens en de omgeving Terneuzen.

Een stok markeert een plek die niet gemaaid mag worden.

Vispassages

We leggen vispassages aan en visvriendelijke gemalen. We hebben momenteel 50 stuks en in de komende tijd wordt dit aantal nog uitgebreid. Vispassages worden aangelegd omdat we vis nodig hebben om ons water en de natuurlijke leefomgeving gezond te houden. Voor vissen zijn de Zeeuwse binnenwateren en natuurgebieden een opgroei- en leefgebied. Op hun beurt zijn vissen een belangrijke voedselbron voor vogels. Vispassages zijn nauwelijks zichtbaar omdat de meeste onder de grond worden aangelegd. We hebben zelfs een vislift. 

Een vislift naast een sloot.

Ecologisch maaibeheer

Medio mei starten we met maaien rondom het Veerse Meer. We laten stroken en vakken staan waar veel orchissen groeien. Er zijn doorgangen naar het water, strand en steigers gemaakt, daaromheen gaat de natuur zijn gang. Tegen het einde van het jaar wordt wel alles gemaaid of eerder zodra we zien dat planten zijn uitgebloeid.

Een gemaaide strook gras met daarnaast een stuk dat niet gemaaid wordt voor de biodiversiteit..

Selectief rooien

In het vroege voorjaar controleren we op nesten die het hele jaar rond beschermd zijn. Bijvoorbeeld de nesten van de buizerd. De bomen met een buizerdnest rooien we niet. Rondom de nestboom laten we ook een aantal bomen staan zodat de buizerd het nest kan blijven gebruiken. 

Het nest van een buizerd in een boom.