Portefeuilles

 • Zoetwater, verzilting en verdroging
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Muskusrattenbestrijding
 • Water en bodem
 • Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) 

Project

 • Kruispolder
 • Gemaal De Poel
 • Baggerwerken

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde
 • Uniecommissie Watersystemen
 • Uniecommissie Muskus- en Beverratten
 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (algemeen bestuur) 

Nevenfuncties

 • Maat/eigenaar Landbouwbedrijf Mts. Zonneveld & Zimmerman 'Afslag Rilland  B.V.', (bezoldigd)
 • Bestuursadviseur Energietransitie BETA, Rotterdam (onkosten)
 • Voorzitter Klankbord Rilland (onbezoldigd)
 • Lid ledenraad RABO bank Oosterschelde (bezoldigd)
 • Bestuurslid St. De Vliedberg (zorg), Heinkenszand (onbezoldigd)