Portefeuilles

 • Zuiveren huishoudelijk afvalwater 
 • Afvalwater van derden
 • Stedelijke wateropgave (incl. stedelijke waterplannen)
 • Slibverwerking
 • Innovatie (thema)
 • Projecten afvalwater
 • Rioleringsplannen

Projecten

 • Rwzi Retranchement
 • Rwzi Verseput
 • Rwzi Hulst 

Bestuurlijke vertegenwoordigingen

 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde
 • Uniecommissie Watersystemen
 • Uniecommissie Muskus- en Beverratten
 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (algemeen bestuur)

Nevenfuncties

 • Raadslid gemeente Sluis (bezoldigd)
 • Maat Het Hof Delmare Geitenmelkerij (bezoldigd)