A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B

 • Beschermingszone A       
  Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de waterschapsverordening van toepassing zijn.
 • Beschermingszone B        
  Aan de beschermingszone A grenzende zone die als zodanig in de legger is opgenomen waarin ter bescherming van het waterstaatswerk en de beschermingszone A voorschriften krachtens de waterschapsverordening van toepassing zijn.
 • Beschermingszone oppervlaktewaterlichaam 
  Aan een leggerwater grenzende zone die als zodanig in de legger is opgenomen waarin ter bescherming van het leggerwater voorschriften krachtens de waterschapsverordening van toepassing zijn. 
 • Bestuur       
  Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen. 
 • Bevoegd gezag       
  Publiekrechtelijk bestuursorgaan (Rijk, Provincie, Gemeente of Waterschap) dat bevoegd is besluiten te nemen of beschikkingen af te geven en te handhaven. 
 • Bronbemaling       
  Het onttrekken van grondwater voor het uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen.

G

 • Grondwater       
  Water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen.

I

 • Infiltreren van water       
  Water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater. 
 • Insteek       
  De snijlijn tussen talud en maaiveld.

K

 • Kunstwerk       
  (Waterstaatkundig) bouwwerk dat van belang is voor de functie die waterstaatswerken hebben, dan wel uit anderen hoofde behoort tot of gelegen is in, op, over of onder een waterstaatswerk.

L

 • Leges       
  Een vergoeding die men aan het waterschap verschuldigd is indien door het waterschap een bepaalde (administratieve) dienst wordt verleend. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt omdat u een dam wilt aanleggen.        
  Legger Als bedoeld in artikel 2.39, eerste lid van de Omgevingswet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet en waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Van de legger is er een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staan aangegeven. Bekijk voor meer informatie ook de Toelichting Legger oppervlaktewaterlichamen 2021 (.pdf, 274,24 kB)
 • Leggerwater       
  Een oppervlaktewaterlichaam dat op de legger is aangegeven. 
 • Lozen       
  Het door middel van een werk brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam, zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewaterlichaam wordt gehaald.

M

 • Mantelbuis       
  Een buis waardoor (meerdere) kabels en leidingen kunnen worden doorgevoerd. Mantelbuizen kunnen bij een kruising van een waterkering verschillende functies hebben:

  1. Het afvoeren van lekkende gassen en vloeistoffen. Hierbij moet de mantelbuis zover worden doorgevoerd dat het uitstromende medium geen gevaar voor de waterkering kan opleveren;       
  2. Het opvangen van gronddruk en verkeersbelasting (zettingbelasting).       

  Mantelbuizen dienen aan beide uiteinden, blijvend waterdicht te worden afgesloten.

N

 • Noodvoorzieningen       
  Onttrekkingsinrichtingen die gebruikt worden in buitengewone omstandigheden, zoals: brandputten, noodstroomaggregaten, sprinklerinstallaties en nooddrinkwatervoorzieningen.

O

 • Omgevingswet
  In de Omgevingswet zijn wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld. De wet treedt is 1 januari 2024 in werking getreden. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen. Lees meer over de Omgevingswet.
 • Omgevingsverordening
  De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Per provincie is er één omgevingsverordening. Naast regels voor activiteiten die rechtstreeks voor alle inwoners en bedrijven gelden staan in de omgevingsverordening ook instructieregels over taken en bevoegdheden van gemeenten en waterschappen.
 • Onderhoudsstrook behorend bij een leggerwater     
  Een strook van 7 meter aan weerszijden van een leggerwater, gemeten vanaf de insteek van dat leggerwater. 
 • Onttrekken       
  Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting. 
 • Onttrekkingsrichting       
  Inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater. 
 • Oppervlaktewaterlichaam       
  Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Omgevingswet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

P

 • Primaire waterkering       
  Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen zoals bedoeld in de Omgevingsverordening van provincie Zeeland. 
 • Proefbronnering       
  Een tijdelijke onttrekkingsinrichting waarbij bij wijze van proef grondwater wordt onttrokken.

R

 • Regionale waterkering       
  Regionale waterkeringen zijn de waterstaatkundig van belang zijnde waterkeringen anders dan primaire waterkeringen, die als zodanig zijn aangewezen in de Omgevingsverordening van provincie Zeeland. Binnendijken met waterstaatkundige functie zijn per definitie regionale waterkeringen. 

T

 • Talud       
  De hellende oppervlakten van de zijdelingse begrenzingen van een oppervlaktewaterlichaam of waterkering.

V

 • Vaarweg       
  Voor de scheepvaart openstaande wateren. In Zeeland zijn dat: Grevelingen, Oosterschelde, inclusief Zoommeer, Veerse Meer, Westerschelde, het Kanaal door Walcheren, het Kanaal door Zuid-Beveland, het Schelde-Rijnkanaal en het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

W

 • Waterhuishoudkundige functies       
  De door- en afvoer van water of berging van water of de ecologische functie van een oppervlaktewaterlichaam. 
 • Waterkering       
  Kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. Zie ook: primaire waterkering en/of regionale waterkering 
 • Waterschapsverordening       
  De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen, watergangen, wegen en grondwater binnen het beheergebied van het waterschap. Ook worden regels gesteld voor directe lozingen. Deze regels gelden voor iedereen.
 • Waterschapswet       
  De Waterschapswet regelt onder andere de status van Waterschappen als publiekrechtelijk bestuursorgaan. Besluiten tot instelling en opheffing van een waterschap worden gedaan door Provinciale Staten met goedkeuring door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze wet regelt bijvoorbeeld ook welke taken Waterschappen hebben en de bevoegdheid tot het heffen van belasting. 
 • Waterstaatwerk       
  Oppervlaktewaterlichaam, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet. 
 • Watersysteem       
  Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
 • Werken       
  Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.