Wanneer vraag ik iets aan?

Voor verschillende activiteiten rondom ons watersysteem of onze waterkeringen is een watervergunning nodig. Denk daarbij aan het onttrekken van grondwater, een duiker in de sloot leggen of een huis bouwen bij een dijk. Het kan ook zijn dat u kunt volstaan met een melding voor bijvoorbeeld werkzaamheden water of dijk. Voor activiteiten op, langs of aan onze waterschapswegen is een ontheffing of toestemming nodig. Als u al toestemming heeft gekregen, dan kunt u zodra u daadwerkelijk aan de slag gaat contact opnemen met de opzichter via  088-2461000. Samen kunt u kijken of u nog iets moet afstemmen. 

Hieronder leest u voor welke activiteiten u een watervergunning of ontheffing moet aanvragen of een melding moet doen. 

Uw ingevulde formulier kunt u e-mailen naar info@scheldestromen.nl

Watervergunning aanvragen of melding doen via Omgevingsloket online

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning bij een gemeente en een watervergunning bij het waterschap aanvragen. Daarnaast kunt u een melding doen. Als u niet precies weet wat u moet doen, kunt u altijd de vergunningscheck doen.

 • Voor activiteiten op en rondom wegen kunt u geen gebruik maken van het omgevingsloket. U kunt dan gebruik maken van het aanvraagformulier (docx, 556 kB). Dit komt rechtstreeks bij het waterschap terecht.
 • Heeft u een ´ruimtelijk initiatief´ dat leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan? Waarschijnlijk heeft uw plan ook gevolgen voor een van de taken van het waterschap. Om uw plan af te stemmen op onze taken, denk we graag in vroeg stadium met u mee. Dat doen we met behulp van de watertoets.

De watervergunning omvat activiteiten rondom het watersysteem

U moet dan denken aan de volgende activiteiten:

 • Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen.
 • Grondwater onttrekken, infiltreren of grondwateroverlast.
  Bekijk voor meer informatie over grondwater de pagina www.scheldestromen.nl/grondwater
 • Oppervlaktewater onttrekken.
 • Dammen, steigers, oeverbeschoeiingen, stuwen en andere (kunst)werken in waterlopen.
 • Hekken, gebouwen, beplantingen of emissieschermen langs waterlopen.
 • Kabels en/of leidingen onder waterlopen.

Niet voor alles rondom het water is een watervergunning nodig. Er gelden ook vrijstellingen van de vergunningplicht (algemene regels). U hoeft geen watervergunning aan te vragen als uw activiteit voldoet aan de voorwaarden en voorschriften in de algemene regels (pdf, 14,41 MB). Er zijn verschillende activiteiten die u alleen hoeft te melden bij het waterschap. Om zeker te weten of uw activiteit vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kunt u het beste contact opnemen met het waterschap,  088-2461000. 

Er is meestal ook een watervergunning nodig voor werk rondom dijken en duinen

Voor activiteiten en werkzaamheden in, op, langs of in de buurt van de waterkeringen is in veel gevallen een watervergunning van het waterschap nodig aan te vragen, of het doen van een melding via het omgevingsloket online .
Voor het rijden op de waterkering met een (vracht)auto is een vereenvoudigd aanvraagformulier (docx, 44 kB) gemaakt. Deze dient u rechtstreeks bij het waterschap in.
Ook voor sommige werkzaamheden bij waterkeringen heeft het waterschap algemene regels (pdf, 14,41 MB) opgesteld.  U kunt volstaan met een melding bij het waterschap als uw werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden en voorschriften van de algemene regel
Dit geldt voor:

 • bouwwerkzaamheden bij regionale waterkeringen;
 • werkzaamheden lagedrukleidingen en kabels bij het kruisen van regionale waterkeringen;
 • vistuigen plaatsen.


Bij de volgende activiteiten hoef u geen melding te doen:

 • grondroeringen in stranden;
 • rijden met dieren op overgangen van een waterkering;
 • strandhuisjes plaatsen.

 

Voor activiteiten in de buurt van wegen moet u meestal een ontheffing aanvragen

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het maken van een uitwijkstrook in de berm van de weg;
 • het plaatsen, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen;
 • het bouwen binnen 20 meter van de as van de weg;
 • het plaatsen van masten en palen;
 • het gebruiken van een weg voor evenementen, waarbij sprake is van het afsluiten van wegen en omleidingen;
 • het gebruiken van wegen met een verkeersbeperking (bijvoorbeeld bij een verbod om een weg in te mogen rijden);
 • het maken, verwijderen of veranderen van een wegaansluiting;
 • het maken of veranderen van een weg, zoals een wegreconstructie, het versmallen of verbreden van een weg;
 • het vellen van bomen en struiken.

U kunt een ontheffing aanvragen met dit aanvraagformulier (docx, 556 kB).


Voor enkele activiteiten op en nabij waterschapswegen gelden ook algemene regels. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • het houden van wielerrondes, toertochten en looprondes 

De algemene regel (pdf, 133 KB) 
Bijlage 1 (pdf ,1.1 MB)

 • het plaatsen van palen met verwijsborden

De algemene regel (pdf 1.16 MB)

Bijlage 1 (pdf, 59 KB)
Bijlage 2 (pdf, 1.24 MB)
Bijlage 3 (pdf, 56 KB)
Bijlage 4 (pdf, 133 KB)

 • het uitvoeren van sonderingen en boringen in wegbermen

De algemene regel (pdf, 792 KB)
Bijlage 1 (pdf, 59KB)

U hoeft geen actie te ondernemen als uw werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden en voorschriften van de algemene regels. 

Binnen 8 weken krijgt u bericht

Wij bekijken of uw activiteiten of werkzaamheden passen binnen het waterschapsbeleid. Dit beleid vindt u terug in de:


Past uw aanvraag in ons beleid? Dan ontvangt u via de post de watervergunning of de ontheffing en kunt u aan de slag. Er zijn echter situaties waarbij het langer duurt dan acht weken, maar uiteraard houden we u daarvan op de hoogte. Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een watervergunning of een ontheffing. De hoogte van deze kosten kunt u terugvinden in de tabel in de legesverordening.

Vragen?

Heeft u toch nog vragen? U kunt altijd een mailtje sturen naar info@scheldestromen.nl.
Of kijk eerst naar de begrippenlijst watervergunning.