Voor het waterbeheer zijn dammen en dempingen ongewenst omdat:

  • verstoppingen toenemen, vooral in perioden van veel neerslag;
  • opstuwing kan voorkomen door stremmingen in de buis/duiker, waardoor zowel vertraging van de afvoer als verhoging van de waterstand optreedt;
  • er minder water in de sloten geborgen kan worden;
  • onderhoud toeneemt door extra werkzaamheden aan buizen/duikers.

Wilt u een dam aanleggen of een sloot dempen?

Neem dan eerst contact op met de opzichter van het werkgebied. Dit kan via 088-2461000. Onze collega kan met u meedenken welke mogelijkheden er zijn voordat u een vergunning aanvraagt.

Welk materiaal mag ik gebruiken voor een dam of demping?

De aanleg van een dam of demping is aan voorwaarden verbonden. Niet elk materiaal mag daarvoor gebruikt worden. In het Besluit bodemkwaliteit staan de regels die gelden voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (stortsteen, beton of baksteen), grond en baggerspecie op of in het oppervlaktewater. Ook wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen het materiaal moet voldoen, hoe de kwaliteit moet worden bepaald en of melding van een toepassing verplicht is.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de ‘Verklaring geen bezwaar dammen en dempingen’ onder Downloads. Wanneer u een sloot dempt of een nieuwe sloot graaft langs percelen die in eigendom of gebruik zijn van anderen, heeft u toestemming nodig van deze aanliggende perceelseigenaren- en gebruikers.