Handhavingsstrategie

Sinds begin 2016 maakt het waterschap gebruik van de landelijke handhavingsstrategie. De strategie bevat het landelijke stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het omgevingsrecht bestuurlijk. De strategie geeft aan hoe we bij overtredingen moeten optreden. Onze toezichthouders controleren uw werkzaamheden. Bij het ontbreken van een vereiste vergunning kunnen we handhavend optreden. Klik op onze pagina Vergunningen om te bepalen of u kunt volstaan met een melding of echt een vergunning nodig heeft.

Toolbox emmissiebeperking en de Emissiecoach

Wilt u emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater helpen verminderen? Maak dan gebruik van de landelijke toolbox met 18 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie  te verminderen. Op Toolboxwater.nl vindt u de actuele kaarten. Ook de Erfemissiecoach.nl beantwoordt veel vragen over hoe u kunt helpen de waterkwaliteit te verbeteren. 

Drukregistratievoorziening

De drukregistratievoorziening (DRV) is sinds 1 januari 2019 wettelijk verplicht. Sindsdien treden de waterschappen en de NVWA handhavend op volgens het landelijk toezicht- en handhavingsprotocol. Agrariërs of loonwerkers, die met een DRV gewasbeschermingsmiddelen in de open teelten toepassen, moeten meten en registreren.