Dijkversterking Hansweert

Het waterschap is bezig met het voorbereiden van het dijkversterkingsproject Hansweert. Het te versterken traject heeft een lengte van 5,2 kilometer en loopt vanaf de Willem Annapolder tot en met de monding van de sluizen te Hansweert. Het dijktraject voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht is geworden. Dit betekent niet dat de dijk acuut onveilig is, maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet het dijkvak worden versterkt. Hierbij worden belanghebbenden nauw betrokken en kijkt het waterschap op welke manier er met hun wensen en belangen rekening gehouden kan worden. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het project en wordt u ook op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van waterschap Scheldestromen, door de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen het waterschap en Rijkswaterstaat. Beide partijen werken in Zeeland aan de veiligheid tegen overstromingen.

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief over het project? Of heeft u vragen over het dijkversterkingsproject Hansweert. Dan kunt u mail sturen naar hansweert@scheldestromen.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord. 

 

Nieuws

3D-animatiefilm van het Voorlopig Ontwerp beschikbaar

Er is een 3D-animatiefilm van het Voorlopig Ontwerp van de dijkversterking ontwikkeld. Het Voorlopig Ontwerp is toegelicht op 15 juli tijdens dijkexcusries voor belangstellenden. Klik hier om de animatie te bekijken!

Nieuwsbrief 8 Hansweert

De achste editie van de nieuwsbrief over het dijkversterkingsproject van Hansweert is uit. In deze editie van de nieuwsbrief kunt u lezen over de nieuwe situatie van de parkzone en van de voetbalvelden. Lees hier nu de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief 7 Hansweert

De zevende editie van de nieuwsbrief over het Project Dijkversterking Hansweert is verschenen. In deze editie alles over het Voorlopig Ontwerp van de dijkversterking. Dit wordt op 15 juli a.s. toegelicht aan belanghebbenden tijdens een dijkexcursie. Lees de nieuwsbrief hier! Benieuwd naar de toelichting? Klik hier om te kijken!

Nieuwsbrief 6 Hansweert is uit!

De zesde nieuwsbrief over het dijkversterkingsproject is verzonden naar de abonnees. De nieuwsbrief is geschreven in een periode waarin we allemaal in de ban zijn van het coronavirus. Hierdoor kunnen we geen informatieavonden organiseren om bewoners, belanghebben en geïnteresseerden bij te praten. In deze nieuwsbrief leest u alles over de actuele stand van zaken! Nieuwsbrief 6, april 2020.

Grondonderzoek projectgebied dijkversterking Hansweert

Vanaf volgende week maandag (2 september) zullen grondonderzoeken worden uitgevoerd in het projectgebied waar de dijkversterking Hansweert zal plaatsvinden. Dit onderzoek, uitgevoerd door Fugro, bestaat uit grondboringen en sonderingen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 2 t/m woensdag 4 september a.s. en vinden overwegend buiten de bebouwde kom van Hansweert plaats op de percelen langs de Weg langs de Zeedijk, Schoorse Zeedijk en Zeedijk. 

Het grondonderzoek is nodig om er achter te komen hoe de bodem is opgebouwd. Deze informatie is belangrijk voor het ontwerp van de nieuwe dijk.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van sonderingen en boringen. Naar verwachting zullen deze metingen geen overlast voor de omgeving veroorzaken.

Waar staan we nu?

Op dit moment zit het project aan het begin van de Planuitwerkingsfase. In deze fase worden alle vergunningen aangevraagd. Op 9 juli publiceerde de MER-commissie een persbericht waarin aangegeven staat dat alle opties voor de dijkversterking goed zijn onderzocht. Op 7 mei jl. stelde het dagelijks bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief van de dijkversterking vast.

Begin 2018 werden er in Schore en Hansweert informatieavonden gehouden. Hier werd de noodzaak van de dijkversterking toegelicht. Ook werd verteld in welke stappen het project wordt aangepakt. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen ook een viertal kaarten aan de orde met daarop de elementen die een rol spelen in de manier waarop de dijk versterkt zal worden. Lees op deze pagina meer over deze kaarten.

Documentatie

Donderdag 6 juni 2019 stelde de algemene vergadering het voorkeursalternatief vast voor de dijkversterking. Bekijk hier de MCA en VKA-afweging en de situatieschets van het projectgebied.
Op maandag 11 maart 2019 hielden we een informatieavond over het concept-voorkeursalternatief. Bekijk hier de presentatie.

In april 2019 kwam de MER, MCA, voortoetst en de natuurtoets gereed. Dit document is hier in te zien: MER, MCA, voortoets en natuurtoets

Op dinsdag 23 oktober 2018 vond er in het dorpshuis Kaj Munk in Hansweer weer een informatieavond plaats. Bekijk hier de presentatie!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 5, november 2019
Het nieuwe nummer van de nieuwsbrief staat in het teken van de kennismaking met de nieuwe portefeuillehouder Waterkeirngen van het waterschap. Dit is Philipp Keller en hij stelt zich voor. Ook komt wethouder Cees Verburg aan het woord namens de gemeente Reimerswaal en besteden we aandacht aan de grondboringen die afgelopen zomer zijn uitgevoerd.

Nieuwsbrief 4, mei 2019
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de informatieavond van maart jl. waar het concept-voorkeursalternatief van de dijkversterking werd gepresenteerd. Daarnaast een interview met de eigenaar van EKOZ Pluimvee. Wat betekent het project voor deze onderneming? En een portet van Bert de Smet. Hij is portefeuillehouder Waterkeringen van het waterschap en bestuurlijk verantwoordelijk voor het slagen van de dijkversterking.

Nieuwsbrief 3, december 2018
In de derde nieuwsbrief geven we u de belangrijkste uitkomsten van het natuuronderzoek dat we de afgelopen zomer hebben uitgevoerd en kijken we terug op de informatieavond van 23 okt. jl. Ook geven we u een update van de laatste stand van zaken rond de dijkversterking.  

Nieuwsbrief 2, juli 2018
In deze zomernieuwsbrief leest u meer over de dijkateliers die we eind juni organiseerden in het dorpshuis. Daarnaast de stand van zaken van het natuuronderzoek en over een bezoek van onze dijkgraaf aan een inwoonster van Hansweert.

Nieuwsbrief 1, april 2018
De eerste nieuwsbrief over de dijkversterking Hansweert is verzonden. In dit eerste nummer blikken we terug op de informatieavonden en op de inbreng van de aanwezigen. Wat wordt hiermee gedaan? En hoe ziet de planning van de dijkversterking eruit? Lees het in deze nieuwsbrief!

Persberichten

Informatieavond dijkversterking Hansweert op 11 maart a.s.

Informatieavond dijkversterking Hansweert op 23 okt. a.s.

Dijkateliers voor kustversterking Hansweert

Waterschap begint met natuuronderzoek Hansweert

Informatieavond dijkversterking Hansweert in Dorpshuis Kaj Munk op 8 feb a.s.

Informatieavond dijkversterking Hansweert in Dorpshuis Schore op 1 feb. a.s.

Uitreiking subsidie verkenningsfase dijkversterking Hansweert

Artikelen en reportages in de media

Reportage: Huizen Hansweert trotseren dijkverzwaring

Artikel: Voor dijkversterking Hansweert hoeven geen woningen plat

Artikel: Dijk bij Hansweert moet opnieuw versterkt worden

Reportage: Deze dijk is een megaklus voor het waterschap

Reportage: Moeten huizen wijken voor de dijk?

Reportage: Spannende tijden voor Hansweert

Artikel: Miljoenen voor dijkversterking Hansweert

Artikel: Vijf kilometer dijk op de schop bij Hansweert