Dijkversterking Hansweert

Het waterschap is bezig met het voorbereiden van het dijkversterkingsproject Hansweert. Het te versterken traject heeft een lengte van 5,2 kilometer en loopt vanaf de Willem Annapolder tot en met de monding van de sluizen te Hansweert. Het dijktraject voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnorm die op 1 januari 2017 van kracht is geworden. Dit betekent niet dat de dijk acuut onveilig is, maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet het dijkvak worden versterkt. De manier waarop dit zal gebeuren is nu nog niet bekend. Het project bevindt zich nu in de zgn. 'Verkenningsfase'. Tijdens deze fase wordt onderzocht op welke wijze de dijkversterking kan worden uitgevoerd. Hierbij worden belanghebbenden nauw betrokken en kijkt het waterschap op welke manier er met hun wensen en belangen rekening gehouden kan worden. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het project en wordt u ook op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van waterschap Scheldestromen, door de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dit is een samenwerkingsverband tussen het waterschap en Rijkswaterstaat. Beide partijen werken in Zeeland aan de veiligheid tegen overstromingen.

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief over het project? Of heeft u vragen over het dijkversterkingsproject Hansweert. Dan kunt u mail sturen naar hansweert@scheldestromen.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

 

Waar staan we nu?

We hebben het onderzoeksbureau Royal Haskoning DHV gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijke alternatieven van manieren om de dijk bij Hansweert te versterken. Dit rapport was onlangs gereed. Het rapport is geschreven om de volledige ontwerpruimte te verkennen en het risico te verkleinen dat er alternatieven over het hoofd worden gezien of dat er op een later tijdstip nieuwe alternatieven worden aangedragen. In dit rapport worden de bouwstenen geformuleerd die kunnen worden toegepast in de dijkversterking en waarvan de combinaties mogelijke alternatieven kunnen vormen voor de manier waarop de dijkversterking plaatsvindt.

Begin 2018 werden er in Schore en Hansweert informatieavonden gehouden. Hier werd de noodzaak van de dijkversterking toegelicht. Ook werd verteld in welke stappen het project wordt aangepakt. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen ook een viertal kaarten aan de orde met daarop de elementen die een rol spelen in de manier waarop de dijk versterkt zal worden. Lees op deze pagina meer over deze kaarten.

Documentatie


Op maandag 11 maart 2019 hielden we een informatieavond over het concept-voorkeursalternatief. Bekijk hier de presentatie.

Op dinsdag 23 oktober 2018 vond er in het dorpshuis Kaj Munk in Hansweer weer een informatieavond plaats. Bekijk hier de presentatie!

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3, december 2018
In de derde nieuwsbrief geven we u de belangrijkste uitkomsten van het natuuronderzoek dat we de afgelopen zomer hebben uitgevoerd en kijken we terug op de informatieavond van 23 okt. jl. Ook geven we u een update van de laatste stand van zaken rond de dijkversterking.  

Nieuwsbrief 2, juli 2018
In deze zomernieuwsbrief leest u meer over de dijkateliers die we eind juni organiseerden in het dorpshuis. Daarnaast de stand van zaken van het natuuronderzoek en over een bezoek van onze dijkgraaf aan een inwoonster van Hansweert.

 

Nieuwsbrief 1, april 2018
De eerste nieuwsbrief over de dijkversterking Hansweert is verzonden. In dit eerste nummer blikken we terug op de informatieavonden en op de inbreng van de aanwezigen. Wat wordt hiermee gedaan? En hoe ziet de planning van de dijkversterking eruit? Lees het in deze nieuwsbrief!

Persberichten

Informatieavond dijkversterking Hansweert op 11 maart a.s.

Informatieavond dijkversterking Hansweert op 23 okt. a.s.

Dijkateliers voor kustversterking Hansweert

Waterschap begint met natuuronderzoek Hansweert

Informatieavond dijkversterking Hansweert in Dorpshuis Kaj Munk op 8 feb a.s.

Informatieavond dijkversterking Hansweert in Dorpshuis Schore op 1 feb. a.s.

Uitreiking subsidie verkenningsfase dijkversterking Hansweert

Artikelen en reportages in de media

Reportage: Huizen Hansweert trotseren dijkverzwaring

Artikel: Voor dijkversterking Hansweert hoeven geen woningen plat

Artikel: Dijk bij Hansweert moet opnieuw versterkt worden

Reportage: Deze dijk is een megaklus voor het waterschap

Reportage: Moeten huizen wijken voor de dijk?

Reportage: Spannende tijden voor Hansweert

Artikel: Miljoenen voor dijkversterking Hansweert

Artikel: Vijf kilometer dijk op de schop bij Hansweert