Het fietspad is te smal voor het aantal fietsers dat gebruik maakt van het fietspad. Met deze verbreding investeren we in veilige fietsverbindingen. Door het verbreden van de rijbaan voorkomen we dat de bermen snel kapot worden gereden, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.  

Daarnaast voeren we de volgende werkzaamheden uit: 

 • De kruisingen Bergweg, Lageweg en Noordendolfer aanpassen. 
 • De rotonde Valkenisse (vervangen asfalt en markeringen en aanpassen fietsbebording) verbeteren. 
 • Drie verhoogde verkeersplateaus op de Klaassesweg en Werendijkseweg aanbrengen. 
 • De verlichting Zwaanweg, Klaassesweg en Werendijkseweg aanpassen. 
 • Het verwijderen en herplanten van bomen en hagen.

Planning

Om de overlast tot een minimum te beperken, werken we samen met kabels- en leidingen bedrijven. Zij gaan eerst kabels en leidingen vervangen. Daarna kunnen wij aan de slag met onze werkzaamheden. Voor al deze werkzaamheden moeten we helaas wel bomen en hagen verwijderen. Na afloop van de werkzaamheden planten we bomen en hagen terug om het karakteristieke groene karakter van de Klaassesweg en Werendijkseweg te herstellen. Voordat we de bomen en hagen verwijderen, plaatsen we in de omgeving vleermuiskasten.

 • Eind 2023: verwijderen van bomen en hagen
 • Begin 2024: werkzaamheden aan kabels en leidingen
 • Najaar 2024: werkzaamheden aan fietspad en rijbaan
 • Eind 2024/begin 2025: planten nieuwe bomen en hagen 
Wat gaan we doen?

We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

 • het fietspad langs de Zwaanweg, Klaassesweg en Werendijkseweg tussen de aansluiting met de Strandweg en de Noordendolfer verbreden van 2,30 meter naar 3,50 meter; 
 • de rijbaan van de Klaassesweg en Werendijkseweg tussen de aansluiting met de Lageweg en de Noordendolfer verbreden van 3,50 naar 4,50 meter en het aanbrengen van grasbetontegels aan beide zijden van de rijbaan; 
 • de kruisingen Bergweg, Lageweg en Noordendolfer aanpassen; • de rotonde Valkenisse (vervangen asfalt en markeringen en aanpassen fietsbebording) verbeteren; 
 • drie verhoogde verkeersplateaus op de Klaassesweg en Werendijkseweg aanbrengen; 
 • de verlichting Zwaanweg, Klaassesweg en Werendijkseweg aanpassen; 
 • het verwijderen en herplanten van bomen en hagen. 

Voor het verbreden van het fietspad en de rijbaan is het ook nodig om kabels en leidingen te verleggen. Dit is ook gelijk een aanleiding om oude asbestcementleidingen te vervangen en de kabels en leidingen toekomstbestendig te maken. De kabel en leidingbeheerders voeren deze werkzaamheden begin 2024 zelf uit.

Waarom verbreden we het fietspad?

Het fietspad langs de Zwaanweg, Klaassesweg en Werendijkseweg is een verplicht tweezijdig bereden fietspad met een breedte van 2,30 meter. Uit onderzoek blijkt dat er per etmaal 250 tot 1.000 fietsers gebruik maken van het fietspad (rapport Utilitair Fietsverkeer in Zeeland). Voor een fietspad met deze intensiteiten geldt een minimale breedte van 3,50 meter voor de verkeersveiligheid.

Waarom verbreden we de rijbaan?

De rijbaan vanaf de Lageweg tot aan de Noordendolfer is nu te smal. Op dit weggedeelte is er veel bermschade naast de grasbetontegels. Daarmee komt de veiligheid in het gedrang. Dat is de reden dat we de rijbaan verbreden van 3,50 meter naar 4,50 meter. Naast het asfalt komen aan beide zijden van de rijbaan weer grasbetontegels.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

De planning is voorlopig als volgt: 

 • eind 2023 verwijderen van bomen en hagen
 • begin 2024 werkzaamheden aan kabels en leidingen 
 • najaar 2024 werkzaamheden aan fietspad en rijbaan 
 • eind 2024/begin 2025 planten nieuwe bomen en hagen 

De werkzaamheden voeren we buiten het toeristenseizoen uit. Dat betekent dat we vanaf Pasen tot en met september geen werkzaamheden uitvoeren.

Wat wordt de maximum snelheid op de rijbaan?

De maximum snelheid blijft 60 km/u.

Wordt de rijbaan eenrichtingsverkeer?

Nee, de rijbaan blijft open voor twee richtingen. Het instellen van een eenrichtingsweg heeft een negatief effect op de snelheid en de bereikbaarheid. Ook zou dat leiden tot verdringing van het verkeer naar minder geschikte wegen.

Waar komen de verkeersplateaus?

De verhoogde verkeersplateaus komen op de volgende kruisingen: 

 • Vakantiepark De Meerpaal 
 • Klaassesweg – Vroonweg 

Het verkeersplateau op de kruising met De Ruiser, ter hoogte van het containerpark, blijft behouden.

Blijft mijn woning of bedrijf bereikbaar?

Hinder voor bedrijven en bewoners aan de Klaassesweg en Werendijkseweg proberen we tot een minimum te beperken. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn afsluitingen met omleidingsroutes nodig. Samen met de aannemer zorgen wij voor een optimale fasering van het werk om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. Hoe de fasering eruit komt te zien is nu nog niet bekend. Wanneer de fasering bekend is informeren we betrokkenen daar over. De werkzaamheden voeren we buiten het toeristenseizoen uit. Dat betekent dat vanaf Pasen tot en met september geen werkzaamheden uitvoeren.

Welke aannemer gaat de werken uitvoeren?

De verwachting is dat de aannemer medio maart 2024 bekend is. De kabel en leidingbeheerders voeren de werkzaamheden aan de kabels en leidingen zelf uit. Het waterschap is daar niet verantwoordelijk voor.

Blijven de woningen en bedrijven bereikbaar voor hulpdiensten en voor het ophalen van huisvuil?

De woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor hulpdiensten en voor het ophalen van huisvuil. Het kan zijn dat er maatwerkoplossingen nodig zijn. Op dat moment informeren wij u hierover.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Als u uw auto tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet bij uw woning of bedrijf kunt parkeren, gaan we in overleg voor een tijdelijke maatwerkoplossing. Op dat moment informeren wij u hierover.

Verdwijnt het groen langs de rijbaan en het fietspad?

De Klaassesweg en Werendijkseweg kenmerken zich door het karakteristieke groen langs de rijbaan en het fietspad. Een deel van het groen moeten we toch verwijderen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daar zijn drie redenen voor:

 1. Langs het bestaande fietspad en de rijbaan liggen kabels en leidingen. Het is niet wenselijk om het fietspad en de rijbaan boven deze kabels en leidingen te verbreden. Bij een calamiteit of onderhoud zouden we anders het asfalt moeten openbreken. 
 2. Kabel- en leidingbeheerders gaan de oude asbestcementleidingen vervangen. 
 3. Voor de verkeersveiligheid is het van belang dat we voldoende obstakelvrijeruimte aanhouden tussen het verbrede fietspad/de rijbaan en het groen. 

Bij het ontwerpen van het fietspad en de rijbaan hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groen te behouden. Dat lukt helaas niet overal. Met name vanaf de Valkenisseweg tot aan de Noordendolfer. Vanaf de Strandweg tot aan de Valkenisseweg is het verwijderen beperkter. Het meeste groen gaan we daar verwijderen in de noordelijke berm vanaf de Lageweg tot de Vroonweg om daar de asbestcementleiding te kunnen vervangen. Na afloop van de werkzaamheden plant het waterschap nieuwe bomen en hagen terug langs het fietspad en de rijbaan. Op die manier krijgen de Klaassesweg en Werendijkseweg weer een karakteristiek groen uiterlijk.

Waarom gaan we de verlichting langs de weg aanpassen?

In de huidige situatie staat er op bijna alle kruispunten openbare verlichting. Waar dat niet het geval is brengen we openbare verlichting aan. De bestaande en nieuwe lichtmasten krijgen allemaal LED verlichting en worden vleermuisvriendelijk.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met Steven van Vooren of Miquel Hoogstrate, via telefoonnummer 088-2461000.

Vragen inloopbijeenkomst 04-07-2023

Op de inloopbijeenkomst op 4 juli 2023 zijn een aantal vragen gesteld. Hier vindt u de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld met de bijbehorende antwoorden. 

Kunnen er voorzieningen getroffen worden om parkeren in de berm ter hoogte van het kruispunt Noordendolfer en langs de Klaassesweg en Werendijkseweg tegen te gaan?

In de noordoostelijke berm van het kruispunt Noordendolfer brengen we bochtschildjes en keien aan en planten we bomen. Hiermee maken we parkeren op het kruispunt Noordendolfer onmogelijk. Langs de rijbaan Klaassesweg en Werendijkseweg brengen we haagbeplanting aan, waardoor geen ruimte aanwezig is om te parkeren. De gele doorgetrokken streep ter hoogte van vakantiepark de Meerpaal brengen we ook terug aan.

Kan een extra plateaudrempel en lichtmast worden aangebracht ter hoogte van Werendijkseweg 11 (Minicamping Duinvliet)?

We brengen geen extra plateaudrempel en lichtmast aan ter hoogte van Werendijkseweg 11. Uitritten worden niet gezien als zijwegen en voorzien we daarom niet van extra aanduiding of snelheidsremmende maatregelen. Het staat vrij om op eigen terrein te attenderen. Binnen het project brengen we lichtmasten alleen aan op kruispunten, uitritten zijn uitgesloten.

Kan er extra markering aangebracht worden ter hoogte van de kruising met De Ruiser voor het attenderen van kruisende fietsers?

De bestaande markering komt terug en vullen we aan met dubbele pijlmarkering en een waarschuwingsstreep op het kruisende fietspad.

Waarom worden dezelfde boomsoorten naast elkaar in een rij aangeplant en niet verspreid?

We planten de bomen per soort in een rij om een rustig wegbeeld te creëren. Dat maakt ook het onderhoud aan een bomenrij makkelijker dan dat er verschillende boomsoorten in een rij staan. We planten wel een variatie van diverse soorten bomenrijen verspreid langs de Klaassesweg en Werendijkseweg aan.

Worden er eisen gesteld aan het graafwerk door kabel- en leidingbeheerders in verband met risico op schade aan boomwortels?

De kabel- en leidingbeheerders stellen zelf eisen aan het graafwerk. Wij stellen geen aanvullende eisen.