Project herinrichting Kruispolder

Bekijk hier de definitieve maatregelenkaart herinrichting Kruispolder

Waterschap Scheldestromen werkt aan een bijzonder project voor het gebied Kruispolder in de gemeente Hulst. Het watersysteem in de Kruispolder functioneert niet optimaal en is kwetsbaar voor fikse buien of langdurige droogte. Samen met grondeigenaren in de polder bekijken we hoe we het watersysteem en ook de kavelstructuur kunnen verbeteren. Hiermee is de Kruispolder beter voorbereid op het veranderende klimaat.  

Daarnaast levert dit ook voordeel op wandelaars en fietsers: er komt een dijkovergang voor fietsers bij Baalhoek en er kan een rondje worden gewandeld bij Paal. 

Planning 

        
•    Najaar 2021: ontwerp gereed, mits er geen bezwaar is op het projectplan en de kavelruil rond is.
•    Begin 2022: aanbesteding van het werk.                                      
•    2022: start werkzaamheden voor de duur van ongeveer twee jaar.

Wateroverlast

Het water uit de Kruispolder wordt samen met al het water uit andere polders bij gemaal Campen op de Westerschelde gemalen. Bij hevige regen geeft dat in verschillende polders wateroverlast. Het waterschap heeft samen met de grondeigenaren in de Kruispolder de knelpunten in beeld gebracht en nagedacht welke maatregelen nodig zijn om het watersysteem te verbeteren.

Water uit de Kruispolder komt uit op gemaal Campen

Kaart: het water uit de Kruispolder wordt nu bij gemaal Campen op de Westerschelde gemalen. Bij hevige regen kan dit overlast geven.

Het gebied 

Het plangebied bestaat uit de Kruispolder en de Kleine Molenpolder. In de Kruispolder liggen er diverse smalle lange akkers, weilanden en laagstamboomgaarden die schuin doorsneden worden door sloten. Verspreid over het gebied liggen diverse erven, beplant met bomen en struiken.

Plangebied Kruispolder

Projectplan Waterwet en bestemmingsplan

Voor de aanpassingen in het watersysteem is een projectplan Waterwet nodig. In het plan staan de uitvoeringsmaatregelen en de wijze van uitvoering. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voor het in beeld brengen van de effecten op het milieu is een zogenaamde mer-beoordeling uitgevoerd. De definitieve plannen hebben ter inzage gelegen. Bekijk de documenten onderaan deze pagina.

Downloads

Documenten

Bijeenkomsten

Contact

Mocht u meer willen weten over het project, stuur dan een e-mail naar Korine Hengst, omgevingsmanager. Wilt u op de hoogte blijven van het project? Stuur dan een e-mail naar Koringe Hengst. Met uw toestemming sturen we u per e-mail updates van het project.  
 

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.