Een man controleert de waterkwaliteit.

Regelmatig meten is weten

Om de waterkwaliteit scherp in de gaten te houden, hebben we een uitgebreid monitoringsprogramma. Naast medewerkers die op de waterkwaliteit letten, doen we steekproefsgewijs ook metingen. We meten op fysische/chemische parameters, ecologische componenten, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkende bacteriën. Jaarlijks onderzoeken we ongeveer 150 meetpunten, waarvan we er veertig maandelijks onderzoeken. Het monitoringsprogramma gebruiken we onder andere om het oppervlaktewater te toetsen aan de gestelde landelijke en Europese normen.

Meer over het meten van de waterkwaliteit

Een sloot met een natuurvriendelijke oever.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Een goede kwaliteit van het oppervlakte-, grond- en drinkwater is van levensbelang voor de gezondheid van mens en natuur. Waterschappen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. Daardoor is de waterkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterd. Ondanks dat, is er nog genoeg te doen. 

Meer over de KRW

Droogte en waterkwaliteit

 Droogte en warmte hebben ook z’n weerslag op de kwaliteit van oppervlaktewater. Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Dit zijn natuurlijke verschijnselen. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer. Ziet u sloten of vijvers met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? We raden aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden. Waterkwaliteitsproblemen kunt u melden bij uw gemeente of bij het waterschap via telefoonnummer 088-2461000.

Lees meer over droogte

Een sloot wordt gebaggerd.

Baggeren

Om een goede waterkwaliteit en goede doorstroming van water in sloten te houden, wordt op verschillende plaatsen weer gestart met baggeren. 

Meer over baggeren

Andere problemen met de waterkwaliteit

Blauwalg

Door de warme omstandigheden groeit de blauwalg zo hard dat afstervende blauwalgen gifstoffen vrij laten komen en daardoor de zuurstof in het water afneemt.

Een sloot met blauwalg in een woonwijk.
Botulisme

Botulisme is een ziekte die wordt veroorzaakt door giftige stoffen van een bacterie.

Een dode vis drijft op het water.
Omkering

Na droog weer kan water gelaagd raken. Door wind en neerslag kunnen de lagen worden gemengd waarbij stinkend, zuurstofloos water naar boven komt.

Water met omkering.