Wat is KRW?

In Europa is via de regelgeving ‘Kaderrichtlijn Water’ (KRW) afgesproken om zich in te zetten voor schoon en gezond water voor mens, dier en plant. Gezond water is namelijk belangrijk voor een goede leefomgeving. Deze afspraak wordt per lidstaat en uiteindelijk per provincie ingevuld, in 2027 moet een goede toestand zijn bereikt. 

Veelgestelde vragen

Een paar van de veelgestelde vragen over KRW op een rij.

Hoe worden doelen en eisen opgesteld?

Formeel stelt de provincie de doelen vast en legt de maatregelpakketten vast. Dit wordt niet opgelegd, maar gaat in nauwe samenwerking: het waterschap bepaalt welke maatregelen geschikt, mogelijk en noodzakelijk zijn. Provincie en waterschap stellen gezamenlijk bijpassende doelen op. Het waterschap rapporteert jaarlijks aan de provincie als toezichthouder over de voortgang, maatregelen en de toestand van het water. 

Wie is betrokken?

Iedereen speelt een rol bij schoon en gezond water. Als we de situatie in Nederland fundamenteel willen verbeteren, moeten we op elk vlak keuzes maken. Het is belangrijk om waterkwaliteit in de volle breedte te zien, als optelsom van stoffen, lozingen en emissies en bronnen. Er valt niet te kiezen waar de maatregelen uitgevoerd moeten worden: alle sectoren en partijen hebben verantwoordelijkheid te nemen en moeten aan de slag. Het gaat niet alleen om stoffen als stikstof en fosfor, maar ook stoffen dichterbij huis als resten van medicijnen, brandvertragers en luizenmiddelen voor huisdieren.

Wat doet het waterschap om de waterkwaliteit te verbeteren?

Om het best mogelijke te bereiken voor Zeeland en om te voldoen aan de eisen die de KRW aan ons stelt, werkt het waterschap op verschillende manieren aan de verbetering van de waterkwaliteit. 

Goede inrichting van het watersysteem door: 

  • aanleg natuurvriendelijke oevers;
  • het verminderen van fysieke barrières door aanleg vispassages;
  • het optimaliseren van omstandigheden door het verkleinen van onnatuurlijke peilverschillen en het vaststellen van peilbesluiten per gebied. 

Aanpak van eigen uitstoot negatieve stoffen (emissie) en uitstoot door derden: 

  • maatregelen op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s); 
  • vergunningverlening, toezicht en handhaving;
  • in beeld brengen belasting door chemische stoffen en nutriënten vanuit bijvoorbeeld landbouw en industrie. Reductie emissie door stimulering en samenwerking als Deltaplan Agrarisch Waterbeheer DAW; 
  • bijdragen aan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (eco-regelingen).

Kennis en ontwikkeling

Geen enkel waterschap in Nederland heeft zo veel waterlichamen met brak water in zijn werkgebied als waterschap Scheldestromen. Van de 39 waterlichamen in Zeeland is er 1 zoet en de rest is brak tot sterk brak. Via kennis en ontwikkeling vergroten we het inzicht in hoe brakke ecosystemen functioneren in verhouding tot de opgave die er (nog) ligt. 

Dankzij kennisontwikkeling zijn er in 2023 voor onze 38 brakke wateren aangepaste doelen afgeleid voor de nutriënten stikstof en fosfor, en voor de vier biologische groepen waar de KRW naar kijkt: vissen, fytoplankton (algen), macrofauna (kleine ongewervelde waterbeestjes) en macrofyten (waterplanten). Dit heet een technische doelaanpassing. Hierdoor zijn de doelen beter passend bij de brakke wateren in ons gebied en komt het doelbereik dichterbij. Ook is het aantal niet-toetsbare chemische stoffen en normoverschrijdingen afgenomen dankzij toegenomen kennis.

Handelingsperspectief

Ondanks de grote investering in de verbetering van de waterkwaliteit, zijn we er nog niet. Met de aangepaste doelen, stijgt het verwachte doelbereik in 2027. Verwachting is dat in de meeste gevallen het KRW-doel voor de biologie net wel of net niet gehaald wordt. We sluiten aan bij de landelijke actielijnen, zoals het KRW Impulsprogramma. En doen daar in onze eigen herziene KRW-aanpak nog een regionale schep bovenop: we kijken wat er nog mogelijk is om zoveel mogelijk doelen wél te halen. Ook zoeken we naar koppelkansen binnen andere programma’s en trajecten, zoals de Zeeuwse uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Voor de onderdelen waar we het niet kunnen halen, kijken we of de doelen passend zijn of zorgen we voor onderbouwing waarom het (nog) niet lukt. Denk hierbij aan belasting door stoffen vanuit het verleden of aan de effecten van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en piekbuien. Mede omdat bij KRW gewerkt wordt volgens het principe one-out-all-out, kunnen een paar afwijkende parameters er al voor zorgen dat een heel waterlichaam niet voldoet aan de doelen.

Schoon en gezond water voorop

Met deze aanpak doen we onze uiterste best om voor Zeeland het hoogst haalbare voor elkaar te krijgen, omdat schoon en gezond water belangrijk is voor een goede leefomgeving. 

Meer informatie

Meer specifieke informatie over de stoffen die voor de KRW gemeten worden en de toestand kunt u inzien op het KRW-dashboard Schelde. De toetsoordelen van 2023, met de aangepaste doelen, zijn op dit moment nog niet verwerkt in het dashboard. Deze volgen op een later moment.