Hoe wordt onderhoud uitgevoerd?

Voordat er gebaggerd kan worden, maait de gemeente of de aannemer de oevers van de sloot. Daarna start het baggeren. Vanaf de oever of vanaf het water wordt met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Welk materieel wordt ingezet is afhankelijk van de omgeving en de sloot. Indien mogelijk wordt de baggerspecie op de onderhoudsstrook van de sloot verspreid. De baggerspecie blijft tijdelijk op de kant liggen om te drogen. Zodra de baggerspecie is opgedroogd, wordt de voedingsrijke bouwstof in de onderhoudsstrook verwerkt. Deze manier van baggerverwerking wordt zo veel mogelijk toegepast omdat dit goedkoop en milieuvriendelijk is. Alleen wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt (een deel van) de baggerspecie afgevoerd. In de directe omgeving van de baggerwerkzaamheden kunt u tijdelijk overlast ervaren van geur en/of transport.

Waarom baggeren?

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren.

Onderhoud sloten buitengebied

De groei van uw gewassen is onder andere afhankelijk van een goede watertoe- en afvoer. Om er voor te zorgen dat de doorstroming in sloten goed blijft, voeren we regelmatig onderhoud uit. Een van die klussen is baggeren. In het buitengebied doen we dat eens in de acht jaar. Zo blijft de sloot diep genoeg en kan overtollig water afgevoerd worden naar de gemalen.

Najaarsschoonmaak

Vanaf augustus starten we met baggeren. Is de sloot bij een van uw percelen aan de beurt? Dan ontvangt u hierover vooraf schriftelijk bericht. Of wordt u benaderd door onze medewerker. Op de baggerkaart onderaan kunt u zien welke gebieden dit jaar gebaggerd worden. Uiterlijk in december is het baggerwerk gereed, tenzij we te maken krijgen met extreme regenval. Dan duurt het langer. Het baggeren combineren we met het maaien van de sloot.  

Wat betekent dit voor mij?

  • U bent verplicht om machines van het waterschap toe te laten op uw perceel. De baggerspecie (inclusief riet, maaisel en plantengroei) uit de sloot moet u ontvangen en vervolgens zelf verspreiden of opruimen. Dit is vastgelegd in de Omgevingswet. In enkele gevallen komen we u tegemoet bij de spreiding van de baggerspecie of keren we een schadevergoeding uit. Dit is vastgelegd in de nota Gedoog- en ontvangstplicht. U vindt deze onder Downloads.
  • Wij vragen u obstakels langs sloten weg te werken of (tijdelijk) te verwijderen. Natuurlijk willen we voorkomen dat er schade ontstaat aan uw eigendommen of die van onszelf. Het werk voeren we uit met tractoren en hydraulische graafmachines. Daarom vragen wij u om obstakels langs sloten weg te werken of (tijdelijk) te verwijderen. Denk aan afrasteringen, uitmondingen van afvoerbuizen en drainages, takken die over de sloot hangen of visfuiken in de sloot.
  • U wilt al beginnen met ploegen of het inzaaien van wintergewassen. Maar de aanliggende sloot is nog niet gemaaid en/of gebaggerd? Neem dan contact op met onze medewerker, wellicht dat die ervoor kan zorgen dat het onderhoud met voorrang kan worden uitgevoerd.

Schoon genoeg?

De bagger die bij u op het perceel terechtkomt is schoon. Op plaatsen waar vervuiling of verontreiniging te verwachten is, onderzoeken we de baggerspecie vooraf. Voldoet de baggerspecie niet aan de normen? Dan leggen we deze niet op uw perceel, maar vervoeren we deze naar een depot.

Vragen

Wilt u weten waar er in uw buurt gebaggerd wordt? Bekijk dan de overzichtskaart Baggergebieden. Als u vragen heeft over baggerwerkzaamheden bij u in de buurt, neem dan contact op met de medewerker in uw gebied via telefoonnummer 088-2461000.