Waterkwaliteit

Een goede samenstelling zorgt voor een goede leefomgeving

De samenstelling van grond- en oppervlaktewater is belangrijk in ons waterbeheer. Bij de waterkwaliteit letten we op de ecologie en chemie van het water. Bij de ecologie kijken we naar de aanwezigheid van planten en dieren, zoals vissen die in dat soort water thuishoren. Bij de chemie kijken we naar de aanwezigheid van stoffen in het water. Denk aan zuurstof- en zoutgehalte, maar ook aan de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, zoals nutriënten en bestrijdingsmiddelen.

Video met ondertiteling

Regelmatig meten is weten

Om de waterkwaliteit scherp in de gaten te houden, hebben we een uitgebreid monitoringsprogramma. Naast medewerkers die op de waterkwaliteit letten, doen we steekproefsgewijs ook metingen. We meten op fysische/chemische parameters, ecologische componenten, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkende bacteriën. Jaarlijks onderzoeken we ongeveer 150 meetpunten, waarvan we er veertig maandelijks onderzoeken. Het monitoringsprogramma gebruiken we onder andere om het oppervlaktewater te toetsen aan de gestelde landelijke en Europese normen.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Voor het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit, werken we met wettelijke richtlijnen. Zoals bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water. Europese wetgeving die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. 

Droogte en waterkwaliteit 

Droogte en warmte hebben ook z’n weerslag op de kwaliteit van oppervlaktewater. Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Dit zijn natuurlijke verschijnselen. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer. Ziet u sloten of vijvers met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? We raden aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden. Waterkwaliteitsproblemen kunt u melden bij uw gemeente of bij het waterschap via telefoonnummer 088-2461000.