Aanleiding voor de dijkversterking

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor de veiligheid, het onderhoud en het beheer van de primaire waterkeringen in zijn gebied. De Waterwet schrijft voor dat de primaire waterkeringen regelmatig moeten worden beoordeeld om te onderzoeken of deze voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Als de waterkering niet meer aan de norm voldoet, moeten er verbetermaatregelen worden gerealiseerd.

De primaire waterkering langs de jachthaven van Sint-Annaland is afgekeurd op het faalmechanisme binnenwaartse stabiliteit. Op de andere faalmechanismen voldoet het dijkdeel wel aan de norm. Op onderstaande afbeelding is het projectgebied weergegeven, het gaat om een dijktraject met een lengte van circa 500 meter. 

Doel van het project

Doel van het project is om een veilige en toekomstbestendige dijk te realiseren voor dijktraject Sint-Annaland tussen Dijkpaal 780 – 785. Het project vindt plaats in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat onderdeel uitmaakt van het Deltaprogramma Waterveiligheid. In Sint-Annaland vinden nabij de haven ook andere ruimtelijke ontwikkelingen plaats. De dijkversterking wordt daarom ingepast in deze geplande ontwikkelingen. Dit wordt afgestemd  met de gemeente Tholen, waarmee nauw wordt samengewerkt. 

Planning en werkwijze

Een dijkversterkingsproject bestaat uit meerdere fases: verkenning, planuitwerking en realisatie. In de verkenningsfase worden verschillende mogelijke alternatieven voor de dijkversterking onderzocht. Deze alternatieven worden afgewogen om te komen tot een voorkeursalternatief. Daarbij kijken we naar de volgende onderwerpen:

  • waterveiligheid
  • duurzaamheid
  • kosten
  • draagvlak in de omgeving
  • uitvoerbaarheid
  • vergunbaarheid
  • beheerbaarheid 

In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en ingepast. Het doel van de planuitwerkingsfase is het nemen van het publiekrechtelijk besluit voor het voorkeursalternatief. Dat komt hier neer op het goedkeuren van het projectplan Waterwet. 

Het ontwerp-projectplan Waterwet voor de dijkversterking Sint-Annaland wordt in december 2022 door het Dagelijks Bestuur van het waterschap  vastgesteld en daarna ter inzage gelegd. Hierop kunnen zienswijzen ingediend worden. 

In de realisatiefase wordt de dijkversterkingsmaatregel daadwerkelijk uitgevoerd, waarna  de dijk weer voldoet aan de eisen. Realisatie van de dijkversterking bij Sint-Annaland is voorzien in 2024. 

Meer informatie en voorlichtingsbijeenkomst

Op 19 april is een voorlichtingsavond gehouden. De tijdens deze avond getoonde tekening vindt u onder Downloads. De input uit deze avond nemen wij mee bij het opstellen van de contractstukken voor de aannemer. 

De planning voor de uitvoering is:

  • Aanbrengen voorbelasting Suzannapolder: medio januari - medio mei 2024
  • Uitvoering dijkversterking, 1 april - medio juli 2024

Eerder was er op 21 september 2022 er een voorlichtingsbijeenkomst waarin werd ingegaan op de waterveiligheidsopgave en hoe het waterschap een veilige en toekomstbestendige dijk wil realiseren. Hierbij werd een toelichting verzorgd door het waterschap aan de hand van een presentatie. Ook deze vindt u onder Downloads.

Mocht u meer willen weten over het project? Stuur dan een e-mail naar guido.vanderwedden@scheldestromen.nl, omgevingsmanager.