Waarom dit project?

Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en een dalende bodem hebben invloed op de waterstand. Dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het water tegen te houden. Er gelden regels waaraan een dijk moet voldoen: de veiligheidsnorm. Deze norm zorgt ervoor dat iedereen in Nederland beschermd is tegen overstromingen. Voldoet een dijk niet aan de norm? Dan versterken we die. 

Waarom versterken we de dijk bij Hansweert?

Het waterschap beoordeelde de dijk bij Hansweert tijdens een periodieke toetsing van de Zeeuwse dijken en duinen als onvoldoende veilig. Daarom versterken we de dijk bij Hansweert. De te versterken dijk heeft een lengte van 5,2 kilometer. Het traject loopt vanaf het sluizencomplex Hansweert tot en met de Kapellebank.

Complex project

De dijkversterking Hansweert is een omvangrijk en complex project. Met de Westerschelde aan de ene kant en de dorpskern Hansweert aan de andere kant, is er weinig ruimte om de dijk te verbreden. Met een lengte van ruim vijf kilometer gaat het ook om een groot stuk dijk, waarvan het grootste deel in het agrarisch gebied ligt. Belanghebbende partijen worden daarom nauw betrokken om samen tot de best mogelijke oplossing te komen. 

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen onderaan deze pagina, of bezoek ons informatiecentrum! Vanaf 16 april 2024 is het informatiecentrum iedere dinsdag en donderdag open van 13.00 tot 17.00 uur, met in de even weken ook op donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur. U vindt het informatiecentrum aan de Binnenhaven 25 in Hansweert.

Planning

Op dit moment zit het project in de realisatiefase. Het ontwerp is gereed en we zijn sinds januari 2023 voortvarend aan de slag gegaan. Bekijk hier de volledige planning.

Najaar 2021 - 2027 realisatiefase

2022
 • Gunning aan Aannemerscombinatie Answest 
 • Voorbereiding uitvoering
2023
 • Start uitvoering dijkversterking Kanaalzone (fase 1).
 • Aanleg 2 strekdammen in de Westerschelde.
 • Aanleg binnenberm en dijklichaam langs het Kanaal door Zuid-Beveland en het slibdepot.
 • Aanleg sportvelden.
 • Aanleg tijdelijke weg Landelijk gebied 'Weg langs de Zeedijk.
 • Aanleg Parkzone.
 • Aanpassen aansluiting op N289
 • Afronden werkzaamheden Kanaalzone (fase 1) 
 • Aanleg watersysteem Parkzone 
 • Werkzaamheden sportvelden en inplanten van bomen 
 • Werkzaamheden aansluiting N289 
 • Afronden aanleg strekdammen inclusief dijkovergangen (2)
 • Afronden aanleg tijdelijke weg Landelijk gebied ‘Weg langs de Zeedijk’ 
 • Inrichten depot Landelijk gebied (fase 2)
 • Start bomen rooien Landelijk gebied 
 • Verwijderen bestaande bebouwingen
2024 en 2025

Start uitvoering dijkversterking Landelijk gebied (fase 2).

Eerste kwartaal 2024

 • Inrichten depot landelijk gebied
 • Ontsluitingswegen WA-Polder en Polder Schore
 • Leveren en verwerken zand en klei per schip 
 • Voorbereiding werkzaamheden plaatsen damwanden 
 • Afsluiten Schoorse Zeedijk
 • Afrondende werkzaamheden kanaalzone 
 • Openstelling kanaalzone (fase 1) 

Tweede kwartaal 2024

 • Voorbereiding & plaatsing damwanden
 • Voorbereiding rotonde Boomdijk
 • Aanbrengen kleibekleding en zand dijklichaam dijkvak 5
 • Start uitvoering gemaal Schore
 • Leveren en aanbrengen klei dijklichaam dijkvak 6
2026

Start uitvoering werkzaamheden rondom slibdepot.

2027

Dijkversterking Hansweert gereed.

2020 - najaar 2021 planuitwerkingsfase

 • Bepaling één voorkeursvariant per maatwerklocatie
 • Voorlopig ontwerp 
 • Voorbereiden en aanvragen vergunningen 
 • Definitief ontwerp
 • Onderzoek afronden
 • Ter Inzage 
 • Zienswijzen
 • Vaststellingen toestemmingen 
 • Goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet 

 Fase voltooid

2018-2019 verkenningsfase

 • Hoofdlijnen dijkversterking zijn bekend 
 • Bepalen van vijf maatwerklocaties 
 • Voorkeursalternatief vastgesteld

 Fase voltooid

2017 - 2018 initiatiefase

 • Opstart project
 • Inzichtelijk maken probleem

 Fase voltooid

Toelichting huidige fase: Voortgang maart 2024

Actueel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom de dijkversterking.

visualisatie van de toekomstige Kanaaldijk
Nieuwsbrieven

Meld u aan voor de nieuwsbrief en lees hier vorige edities terug.

visualisatie van de bouw van de dijk
Documentatie & media

Op deze pagina vindt u presentaties en informatie over de planvorming en uitgevoerde onderzoeken.

weergave van de toekomstige keerwand Hansweert
Informatiecentrum
Binnenhaven 25, Hansweert

Dinsdag en donderdag open van 13.00 tot 17.00 uur, met in de even weken ook op donderdagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Officiële opening Informatiecentrum Dijkversterking Hansweert
Een elektrische kraan aan het werk op de dijk bij Hansweert.

Duurzaamheid

De dijkversterking Hansweert zet een flinke stap vooruit in de verduurzaming van projecten. Al bij het uitwerken van de plannen is er in 2021 door het waterschap Scheldestromen samen met de aannemerscombinatie Answest nagedacht over de mogelijkheden om duurzaamheid in het project mee te nemen.

Meer over duurzaamheid

Veelgestelde vragen

Waarom dit project?

De dijk bij Hansweert voldoet niet aan de nieuwste waterveiligheidsnorm die het Rijk op 1 januari 2017 bij wet heeft vastgelegd. Dit betekent niet dat de dijk acuut onveilig is, maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet het dijkvak worden versterkt. Het traject waar het om gaat is 5.150 meter lang en loopt vanaf het sluizencomplex Hansweert tot en met de Langeweg in Kapelle. De dijk is niet hoog genoeg en is aan de binnenkant onvoldoende stabiel.

Wat is het doel van het project?

Doel van de dijkversterking Hansweert is het realiseren van een waterveilige, toekomstbestendige en goed beheersbare waterkering die voldoet aan de nieuwe waterveiligheidsnorm.

Hoe veilig is de dijk nog?

De dijk is veilig, maar om te zorgen dat de dijk ook in de toekomst veilig blijft, versterken we het dijktraject. Tot de dijkversterking klaar is, gaat het onderhoud aan de huidige dijk door. We voeren inspecties uit en ondernemen waar nodig actie. Zo houden we de dijk veilig en stabiel.

Welke partijen werken aan de dijkversterking Hansweert?

Waterschap Scheldestromen werkt samen met Rijkswaterstaat Zee en Delta in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) aan de dijkversterking. Er is intensief overleg met Provincie Zeeland, de gemeenten Kapelle en Reimerswaal en de bewoners en andere stakeholders van Hansweert.

Wanneer wordt de dijk versterkt?

Na een voorbereidende fase zijn de uitvoerende werkzaamheden begin 2023 gestart. Het gehele project Dijkversterking Hansweert zal medio 2027 gereed zijn.

Wat betekent de nieuwe waterveiligheidsnorm voor Hansweert?

De nieuwe veiligheidsnorm wordt uitgedrukt in een overstromingskans. De dijk bij Hansweert bestaat uit meerdere dijktrajecten waarvoor verschillende normeringen zijn vastgelegd. De nieuwe overstromingskansen staan in de Deltabeslissing Waterveiligheid. Deze nieuwe normering is per 1 januari 2017 met een wijziging van de Waterwet vastgelegd.

Welke alternatieven voor de nieuwe dijk zijn onderzocht?

Tijdens de verkenningsfase zijn er meerdere technische mogelijkheden onderzocht. Vanuit kansrijke alternatieven is er toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Het gekozen voorkeursalternatief geeft in hoofdlijn invulling aan de oplossing van het veiligheidsprobleem. Wilt u meer weten over de alternatieven die zijn onderzocht en het Voorkeursalternatief? Kijk dan op de pagina over het ontwerp.

Hoe wordt het dijktraject versterkt?

Volgens het gekozen voorkeursalternatief versterken we de dijk landinwaarts. We voeren de dijkversterking hoofdzakelijk uit door een traditionele versterking (dijkversterking met grond). We gebruiken natuurlijke materialen zoals klei, grond en zand en breuksteen. De vijf plaatsen in het dijktraject die afwijken van de traditionele grondoplossing, noemen we maatwerklocaties. Meer weten? Kijk dan op de pagina over het ontwerp.

Hoe ziet de nieuwe dijk eruit?

De nieuwe dijk zal hoger en breder zijn dan de huidige dijk. Het dijkontwerp is verdeeld in vijf deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen veiligheidsopgave en specifieke gebiedskenmerken. Het ontwerp van de deelgebieden is daarom verschillend. De dijk wordt overal zo goed mogelijk ingepast in de bestaande omgeving. Meer weten? Kijk dan op de pagina over het ontwerp.

Houden de plannen rekening met de cultuurhistorische waarde van Hansweert?

In de plannen besteden we nadrukkelijk aandacht aan een goede landschappelijke inpassing. Dit betekent onder andere dat cultuurhistorische waarden behouden blijven en zoveel als mogelijk worden ingepast in het definitieve dijkontwerp.

Hoe hoog wordt de dijk?

We passen de dijk overal zo goed mogelijk in, in de bestaande omgeving. Het is een lang traject met op verschillende plekken verschillende aanpassingen in de dijk.  In de tekening op de pagina ontwerp is schematisch te zien hoe hoog de dijk (gemiddeld) wordt in de uiteindelijke situatie.   

Welk effect heeft de dijkversterking op natuur, cultuur en recreatie?

Op dit moment bekijken we welke maatregelen er nodig zijn om effecten te voorkomen en/of te beperken op natuurwaarden, cultuur of recreatieve functies. Bij het maken van het ontwerp hebben we deze onderdelen meegewogen. Ook in de toestemmingen en vergunningen zoals in het bestemmingsplan en het projectplan Waterwet komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod. Nadelige effecten worden zoveel als mogelijk voorkomen. Waar dit niet mogelijk is, nemen we compenserende maatregelen.

Hoe wordt de dijk nu onderhouden?

Het waterschap voert het regulier onderhoud gewoon uit. Dat bestaat uit het maaien van de bermen, het onderhouden van fiets- en voetpaden, het verwijderen van onkruid en het inspecteren van de dijk. Hierdoor blijft de veiligheid gewaarborgd en ziet de dijk er netjes uit.

Wie voert het beheer en onderhoud uit als de dijk klaar is?

De dijk blijft, ook na afronding van de dijkversterking, in beheer bij waterschap Scheldestromen.

Wie betaalt de dijkversterkingen?

Rijkswaterstaat en de waterschappen betalen de dijkversterkingen samen. Een dijkversterking maken we zo samen mogelijk en komt niet alleen voor de rekening van het betreffende waterschap. Het Rijk betaalt 50%, gezamenlijke waterschappen 40% en waterschap Scheldestromen 10%.

Wat is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)?

De dijkversterking wordt uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen intensief samen om Nederland te beveiligen tegen overstromingen. Het HWBP is onderdeel van het Deltaprogramma Waterveiligheid. Hierin wordt de komende dertig jaar meer dan 2.000 kilometer dijken versterkt door heel Nederland, zodat ze weer voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.

Waarom samenwerken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)?

Het HWBP valt onder het Nationale Deltaprogramma en is het grootste uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Waterveiligheid. In dit programma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen samen aan dijkversterkingen in Nederland. Samen willen we in 2050 alle dijken op orde hebben.

Waar kan ik terecht met vragen?

We beseffen dat bewoners veelal specifieke en individuele vragen hebben over de veranderingen van hun persoonlijke leefomgeving. Wanneer u vragen heeft, kunt u terecht via hansweert@scheldestromen.nl, of een bezoek brengen aan ons informatiecentrum. Onze collega's staan u graag te woord!