Ik wil gebruikmaken van de zoetwatervoorziening, wat moet ik doen?

  1. Bereid je voor! Vraag een watervergunning aan voordat het groeiseizoen start.
  2. Meld je onttrekking vooraf via de app. Alle gebruikers hebben daarvoor op 22 juli 2021 een persoonlijke link ontvangen om in te loggen.
  3. Heb je vragen over het gebruik van de app? Wellicht vind je het antwoord in de veelgestelde vragen app zoetwatervoorziening onder aan deze pagina. Vragen kun je ook altijd stellen via meldingen.zoetwater@scheldestromen.nl
  4. Kun je geen gebruikmaken van de app of niet alle onttrekkingen via de app melden, dan ben je verplicht om alsnog een volledig jaaroverzicht op een andere manier in te dienen.

Dankzij jouw gegevens kunnen we de zoetwatervoorziening in stand houden!

Alleen bij gebruik betalen agrariërs en fruittelers voor zoet water

In het gebied van Tholen en Sint Philipsland voeren we verschillende maatregelen uit om zoet water in te laten uit het Volkerak Zoommeer en vervolgens te verspreiden in het gebied. Aan deze maatregelen zijn kosten verbonden die we niet aan alle Zeeuwse belastingbetalers willen doorrekenen. Daarom betalen alleen agrariërs die gebruikmaken van de zoetwatervoorziening een extra heffing.

De ligging en grootte van perceel bepalen het tarief

Alleen gebruikers betalen mee aan de voorziening voor zoet water. Het waterschap legt de heffing op. Afhankelijk van de locatie en de oppervlakte van een perceel, wordt het gebruiksnut bepaald en is een agrariër ingedeeld in een bepaalde tariefgroep.

Bekijk de interactieve kaart om te zien welk perceel in welke tariefgroep valt.

Maatregelen en extra onderhoud voor zoet water

Om ervoor te zorgen dat zoet water uit het Volkerak Zoommeer ingelaten kan worden en via bestaande sloten in het gebied kan worden verspreid, hebben we maatregelen genomen en is extra onderhoud noodzakelijk. We spoelen het gebied extra door en doen onderzoek naar zoutgehalten en de hoeveelheid zoet water.

Watervergunning blijft noodzakelijk voor het onttrekken van water

Ondanks de voorziening blijft het voor agrariërs die (zoet) water willen onttrekken voor beregening, verplicht om hiervoor tijdig een watervergunning aan te vragen. Dit is verplicht voordat het groeiseizoen start: januari tot en met maart.

Regeling op verzoek van streek opgezet

De zoetwatervoorziening bestaat sinds 1 januari 2014. Deze regeling is uniek omdat het waterschap niet verplicht is om te zorgen dat agrariërs kunnen beschikken over zoet water. Na een intensief proces van samenwerking met lokale agrariërs en ZLTO is de regeling voor zoet water opgezet. Voor het waterschap is het een voorwaarde dat de kosten door de agrariërs zelf betaald worden en niet van gemeenschapsgeld. 

Meer informatie: 

  • In de retributieverordening leest u hoe het gebruiksrecht zoet water is opgesteld. 
  • Kaart zoutgehalte: op de EC-kaart vindt u het actuele zoutgehalte op de verschillende meetlocaties in Tholen en Sint Philipsland.
Veelgestelde vragen app zoetwatervoorziening

Via de app geef ik vooraf aan dat ik oppervlaktewater ga onttrekken. Dat geef ik op de kaart aan door het zetten van een punt. Waar zet ik een punt; op de plaats waar ik het water onttrek of op het perceel dat ik met het te onttrekken water beregen?

Het vooraf melden van een onttrekking is verplicht. Daarbij gaat het er om dat in het perceel dat beregend wordt, een punt wordt geplaatst. Dus niet om het exacte punt waar de onttrekking plaatsvindt. Waar precies wordt onttrokken is doorgaans wel bekend bij de zoetwatercoördinator en districtsopzichter, zodat zij daar rekening mee kunnen houden in het operationele beheer. Een afwijking van de gebruikelijke onttrekkingslocatie kan eventueel worden vermeld als opmerking in de app. Een belangrijk doel van de melding en het vastleggen van de beregeningslocatie is dat de aanslagen correct kunnen worden opgelegd en handhaving zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

Als ik op een perceel meerdere malen beregen is het dan de bedoeling dat ik meerdere punten in het perceel zet?

Dat klopt. Als u op een perceel meerdere malen beregent in het seizoen, dan is het de bedoeling dat u dat iedere keer opnieuw meldt door een punt te zetten en de gevraagde informatie te verstrekken. Er kunnen dus meerdere punten in het perceel komen te staan.

Bij mijn melding geef ik alleen de startdatum in, want vooraf weet je nog niet wanneer je stopt (wind en dat soort zaken kunnen voor vertraging zorgen). Het aantal beregende uren weet je pas achteraf.

Bij het melden voert u de start- en einddatum in, het doel en indien bekend de duur (in uren) en het aantal mm dat wordt beregend. Dat laatste kan eventueel ook naderhand worden ingevuld door wijziging van de melding achteraf.

Waarom moet ik het aantal mm en aantal uren invoeren dat ik heb beregend? Het opgeven van de m³ is toch niet meer nodig als het aantal mm beregening en de oppervlakte bekend zijn?

Aan de hand van de door u opgegeven mm wordt op basis van het oppervlak van het aangeklikte perceel door ons berekend wat het onttrekkingsvolume is in m³. Om die reden is het ook van belang dat bij beregening van een afwijkende oppervlakte, deze ook door u wordt ingevuld. De mogelijkheid om het onttrekkingsvolume in m³ rechtstreeks door u in te vullen is optioneel. Dit is alleen een verplicht invulveld wanneer de berekening van het beregeningsvolume op genoemde wijze niet mogelijk is.

Waarom moet ik het aantal uren invoeren dat ik heb beregend?

De duur en periode van het beregenen geeft het waterschap beter inzicht in het moment en de omvang van de beregening. Die data zijn van belang voor de evaluatie van de zoetwatervoorziening en voor landelijk en regionaal onderzoek dat wordt gedaan. Met het oog op een complete en goede dataset wordt zo nodig een controle op deze data uitgevoerd op basis van de bij ons bekende pompcapaciteit van uw beregeningsinstallatie. Het is goed mogelijk dat deze niet meer overeenkomt met de capaciteit die is opgegeven bij de vergunningaanvraag. In dat geval wordt verzocht (eenmalig) de actuele pompcapaciteit te vermelden in het opmerkingenveld.

Uit het ingeven van de begin- en eindtijd van de beregening en de pompcapaciteit kun je niet concluderen dat alle tijd beregend wordt. In de praktijk komt het vaak voor dat alleen de optimale tijd wordt benut. Overdag en bij veel wind staat een beregening

Dat klopt, om die reden wordt de gebruiker ook gevraagd de (effectieve) beregeningsduur in te vullen. Eventuele bijzonderheden kunt u ook aangeven in het opmerkingenveld.

Het komt voor dat er met 2 haspels in 1 perceel beregend wordt. Ook dan heeft begin en eindtijd in combinatie met pompcapaciteit toch weinig nut?

Wanneer beregend wordt met meerdere pompen kan dit worden aangegeven bij opmerkingen.