Hogere opbrengsten gewas door goed gebruik van een stuw

Bij een eigen stuw bent u zelf verantwoordelijk voor het peilbeheer. Wanneer u dit vooral in het vroege voorjaar goed toepast, kan er meer water beschikbaar blijven voor de gewassen, is er minder droogteschade en daarmee een kans op hogere gewasopbrengsten.

Ik wil een stuw plaatsen

Wat moet ik doen?

Neem contact op met de opzichter van de afdeling Watersystemen in uw gebied via 088-2461000. Hij kan u verder adviseren. Vraag vervolgens een vergunning voor het plaatsen van een particuliere stuw aan via het omgevingsloket. U kunt meerdere stuwen op een vergunning aanvragen, mits u deze stuwen zelf beheert en bedient. 

Waar moet ik op letten?

 • Locatie
  Om een stuw effectief te laten zijn, is de locatie belangrijk. Een stuw mag u in tertiaire en secundaire sloten plaatsen. Alleen op een bestaande dam mag u een stuw monteren. 
 • Effect op andere grondgebruikers
  In sommige gevallen heeft het effect van de stuw gevolgen voor de grondgebruikers achter de stuw. De grondgebruikers achter de stuw moeten in een dergelijk geval akkoord gaan met het plaatsen van de stuw. Zij moeten dan een vrijwaringsverklaring afgeven. Voor meer informatie over de vrijwaringsverklaring kunt u contact opnemen met het waterschap.
 • De stuw
  De stuw moet u voorzien van een ingemeten peilschaal met NAP-meetlat. Monteer de stuw waterdicht op een bestaande ronde duiker.
 • Het beheer
  Staat de vergunning op uw naam? Dan moet u de stuw bedienen. Het waterschap blijft bevoegd gezag om zo nodig in te kunnen grijpen bij onjuist gebruik van de stuw. De vergunning kan zo nodig worden ingetrokken.
 • Kosten
  De aanschaf, het onderhoud en de besturing van de te plaatsen stuw is in eigen handen. U bepaalt dan natuurlijk zelf welke stuw u aanschaft. 

Peilgestuurde drainage kan een alternatief zijn

In veel gevallen kan peilgestuurde drainage een goed alternatief zijn voor een effectieve waterconservering. Hiervoor zijn diverse varianten beschikbaar met verschillende mogelijkheden en kosten. Voordelen van peilgestuurde drainage zijn onder andere dat de ondernemer eigen baas is op eigen grond. Afhankelijk van de toe te passen variant kan een vergunning nodig zijn voor het plaatsen van een regel-, of uitstroomvoorziening langs of in de waterloop. 

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan telefonisch contact op via 088-2461000.