Exoten

Rivierkreeften komen van oorsprong in de Zeeuwse wateren niet voor. Het zijn exoten die hier door mensen zijn gekomen en zich in deze waterrijke omgeving voortplanten. In Nederland worden verschillende soorten rivierkreeften waargenomen. Omdat de kreeften een negatieve impact kunnen hebben op het watersysteem, vallen rivierkreeften in de categorie ‘invasieve uitheemse soort’. 

Afhankelijk van de soort, kunnen de kreeften schade aanbrengen. Door het opwoelen van de bodem wordt het water troebel en kunnen planten niet goed groeien. Sommige kreeften graven zelfs holen waardoor de oever instabiel kan worden of kan afkalven. Ze eten ook andere waterdieren op die hier wel thuis horen.

Een kaart van zeeland waarop de verspreiding van rivierkreeften te zien is.

Uitkomsten

In een aantal opzichten zijn de uitkomsten van het onderzoek verrassend. De Zeeuwse wateren zijn veelal brak. Dat betekent een mengeling van zoet en zout water, waardoor het vaak te zout is voor veel planten en dieren. Ondanks dat zijn er meerdere soorten rivierkreeften waargenomen. Op onderstaande kaart ziet u welke kreeftensoort is aangetroffen: 

  • De Rode Amerikaanse rivierkreeft komt vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze soort verplaatst zich niet alleen in water, maar ook op het land en kan zijn leefgebied relatief snel uitbreiden. 
  • De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft is op één plek aangetroffen nabij Oostburg. Net als de Rode Amerikaanse kan deze kreeft zich verspreiden over land.
  • De Marmerkreeft komt her en der voor in Zeeland. Dit is een variant die vaak uitgezet wordt door eigenaars van aquaria wanneer ze te groot zijn. Deze kreeft kan zich ongeslachtelijk voortplanten en kan op die manier snel in aantal toenemen. 
  • De Turkse en gevlekte Amerikaanse rivierkreeft richt minder schade aan en is watergebonden. Deze varianten komen voor op Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat ze zich niet over land verplaatsen, gaat de verspreiding minder snel.    

Onderzoek 

Niet alleen veldonderzoek heeft bovenstaande resultaten opgeleverd. Ook gesprekken met medewerkers heeft waardevolle informatie opgeleverd. Denk aan muskusrattenbestrijders die een goed beeld hebben van waar rivierkreeft wel of niet waargenomen worden. In het algemeen komen rivierkreeft niet voor in delen van Zeeland waar ’s zomers het chloridegehalte in water toeneemt. De rivierkreeft wordt vooral waargenomen in gebieden met relatief zoet water én waar een connectie is met andere voorkomens van de rivierkreeft (Noord-Brabant en België). 

Vervolg

Met het huidige onderzoek als nulmeting wordt er verder gekeken hoe om te gaan met de aanwezigheid van de rivierkreeft in Zeeuwse wateren. Tot nu toe is de aanwezigheid en schade in het Zeeuwse watersysteem beperkt. Voorlopig is het advies om werk te maken van registratie van de rivierkreeft. Daarnaast wordt er in landelijke overleggroepen besproken of actieve bestrijding mogelijk en noodzakelijk is.