Schade 

De schade die die rivierkreeft veroorzaakt, levert problemen op voor de biodiversiteit. De rivierkreeften graven holletjes en tunnels in waterbodems en oevers. Soms graven ze zelfs in een dijk! Door hun graafwerk kunnen oevers afbrokkelen of verzakken. Slib komt op de bodem terecht waardoor het water minder doorzicht heeft. Zo krijgen algen meer kans zich te ontwikkelen. Ook wordt de groei van waterplanten bemoeilijkt doordat de rivierkreeft waterplanten eten of stuk knippen. 

Vangen

Rivierkreeften mogen niet zo maar gevangen worden. Op dit moment (2023) mogen alleen beroepsvissers met een speciale toestemming de uitheemse soorten met fuiken of kreeftenkorven vangen en verkopen. Sportvissers mogen alleen met een hengel op rivierkreeften vissen. Wanneer de hengelsportvereniging het volledig visrecht heeft mogen de rivierkreeften ook meegenomen worden. Voldoet u aan die eisen, gebruik daarvoor dan een goed afsluitbare emmer zodat de dieren niet onbedoeld verspreid worden. 

Het is verboden om rivierkreeften uit te zetten in ander water dan dat ze gevangen zijn. Rivierkreeften kunnen honderden eitjes bij zich dragen, dus het verplaatsen van één kreeft kan al voor een nieuwe populatie zorgen. 

Aanpak waterschap Scheldestromen

De opkomst van Amerikaanse rivierkreeft is een landelijk probleem. Veel waterbeheerders zijn hiermee bezig en er worden verschillende onderzoeken gedaan naar een succesvolle aanpak. Deze is echter nog niet gevonden. Rivierkreeften worden wel steeds meer gegeten door inheemse soorten als blauwe reiger, fuut, snoek en paling, maar vooralsnog lijkt dit niet genoeg te helpen om de aantallen te verminderen.

In het beheergebied van waterschap Scheldestromen, komen meer invasieve exoten voor. Denk aan groot kroosvaren, grote waternavel en waterteunisbloem. We doen ons best om verspreiding van exoten binnen de perken te houden. Dat doen we door bagger waarin exoten voorkomen, niet te verspreiden naar gebieden waar ze nog niet voorkomen. We zijn aangehaakt bij regionale en landelijke werkgroepen waarin de aanpak wordt besproken. Pas wanneer een landelijk succesvolle aanpak is gedefinieerd, kijken we hoe we de rivierkreeft kunnen bestrijden.

Standpunt Unie van Waterschappen

De waterschappen zijn van mening dat de verantwoordelijke partij, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het voortouw moet nemen om het kreeftenprobleem aan te pakken.

Melding doen

Heeft u ergens in ons beheergebied rivierkreeften gezien die oevers of dijken beschadigen? Dan waarderen we wanneer u dit aan ons meldt via het meldingenformulier of via Waarneming.nl. Graag met een duidelijke foto zodat we kunnen zien is om welke soort het gaat.

Een mederwerker van het waterschap toont een rivierkreeft.

Onderzoek naar rivierkreeften in Zeeland

Stagiair Sven van Hamme  heeft voor zijn opleiding aquatische ecotechnologie aan de Hogeschool Zeeland heeft in opdracht van ons waterschap onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van rivierkreeften in het Zeeuwse watersysteem. 

Lees meer over het onderzoek

Nieuws

Motie innovatieve exoten Tweede Kamer

Op 17 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer twee moties over invasieve exoten aangenomen. De motie Van der Plas (BBB) over een landelijke aanpak van invasieve exoten en de motie Van Campen (VVD) over de wijze van bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft.

Fontein in de Hofvijver in Den Haag.