Waterschapsbelastingen

Elk jaar valt hij weer op de mat: de aanslag waterschapsbelastingen. Niet het leukste om te ontvangen, maar wel noodzakelijk. Het waterschap gebruikt uw belastinggeld voor de bescherming van Zeeland tegen overstromingen, het zuiveren van uw rioolwater, veilige wegen en fietspaden in het buitengebied en het tegengaan van wateroverlast bij regen of juist tekort aan water bij droogte. Elk jaar verschijnt er ook een persberichtover de begroting. In de begroting staan al onze plannen projecten voor het komende jaar weergegegevn en wat dat kost. Lees hier het persbericht over de begroting van 2023. Er is ook een infographic ontwikkeld over de tarieven van de waterschapsbelastingen. Of kijk naar het volgende filmpje met uitleg over de waterschapsbelastingen.
 
Via deze website kunt u de voortgang van de doelstellingen van het waterschap en de bijhorende prestatie-indicatoren raadplegen: Programmamonitor

Hoe moet ik betalen?

De waterschapsbelastingen worden opgelegd en geïnd door Sabewa Zeeland. De tarieven worden wel door het waterschap vastgesteld. Ook de waardering van alle onroerende zaken wordt verzorgd door Sabewa Zeeland met uitzondering van de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.  U betaalt digitaal of door de acceptgiro's in te vullen en te posten. Lees in het persbericht van Sabewa Zeeland meer over de belastingaanslag. Ook is het mogelijk dit via een automatische incassobij Sabewa Zeeland te regelen.

In verband met het coronavirus is de informatiebalie gesloten en de telefonische bereikbaarheid beperkt. Wij vragen u om eventuele vragen zoveel mogelijk per mail aan Sabewa Zeeland te stellen. Sabewa Zeeland gaat vanwege de huidige situatie coulant om met de invordering van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Lees ook: invordering waterschapsbelastingen 

Wat moet ik betalen in 2023?

In de onderstaande tabel ziet u wat u moet betalen voor de verschillende belastingen die het waterschap heft. Deze belastingtarieven worden vastgesteld door de algemene vergadering van het waterschap.

 Belastingsoort  Tarief per heffingseenheid
De waterschapsbelastingen en de tarieven
  Watersysteemheffing ingezetenen   € 134,96 per woonruimte
  Watersysteemheffing ongebouwd   € 91,52 per hectare
  Watersysteemheffing natuur   € 10,88 per hectare
  Watersysteemheffing gebouwd   0,0542% van de WOZ-waarde
  Zuiverings-/ Verontreinigingsheffing   € 72,08 per vervuilingseenheid

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met uw aanslag waterschapsbelastingen, kunt u bezwaar maken.
U kunt dit digitaal doen via Sabewa Zeeland.
Of u kunt dit doen door een brief te sturen naar:

Sabewa Zeeland
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen

Ook voor informatie m.b.t. kwijtschelding kunt u op de website van Sabewa Zeeland terecht.

 

De plannen van het waterschap worden financieel neergelegd in de begroting en de meerjarenraming. In de meerjarenraming staan de plannen voor de komende 4 jaar. De begroting is de uitwerking van de plannen voor het komende jaar. Ze zijn gebundeld in één document dat hier onder te downloaden is:

Begroting 2023 en Meerjarenraming 2023-2026 (pfd, 141 MB)

Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025 (pdf, 1,53 MB)

Begroting 2021 en Meerjarenraming 2021-2024 (pdf, 1,25 MB)

Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 (pdf, 1,34 MB)

Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022 (pdf, 1.11 MB)

Of de plannen zijn behaald en tegen welke kosten is te vinden in de Jaarverslaggeving van het waterschap. Hierin legt het waterschap verantwoording af over het gevoerde beleid en de gedane investeringen. Dit document is hieronder te downloaden.

Jaarverslaggeving 2021 (pdf, 2,37 MB)

Jaarverslaggeving 2020 (pdf, 1,97 MB)

Jaarverslaggeving 2019 (pdf, 3,37 MB)

Jaarverslaggeving 2018 (pdf, 1,42 MB)

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Veel van het waterschapswerk wordt betaald met belastinggeld. Stijging van de zeespiegel, grotere hoeveelheden regen in kortere perioden en strengere milieuregels maken het werk van het waterschap steeds belangrijker. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van dijken en duinen, zodat we droge voeten houden. Het in bedrijf houden van gemalen, sluizen en stuwen zorgt ervoor dat er nergens teveel of te weinig water is. Ook worden sloten schoongehouden, zuiveren we het rioolwater en onderhouden we wegen en fietspaden, zodat het buitengebied op een veilige manier toegankelijk blijft.

Leges, precario, retributie

Een aantal belastingen worden door het waterschap zelf geheven. Dit zijn de leges, precariobelasting en de retributie zoetwatervoorziening. Bezwaren tegen deze belastingaanslagen moeten bij het waterschap zelf worden ingediend. Ook verzoeken om vermindering van deze aanslagen moeten bij het waterschap zelf worden ingediend. Zie voorts de beleidsregels voor ambtshalve vermindering waterschapsbelastingen.