De intensiteit en samenstelling van het verkeer op de Roterijdijk en de Zuiddijk is dusdanig dat dit niet meer goed kan worden afgewikkeld op de beide wegen. Hierdoor komen met name de fietsers in de knel. Het passeren van auto-, landbouw-, en vrachtverkeer dwingt tot het gebruik van de bermen die hierdoor kapot zijn gereden. De beide wegen vragen daarnaast dringend om onderhoud. Daarnaast maakt ook het ontlasten van de kern Dreischor onderdeel uit van het plan. Om hiervoor te zorgen zal de Zuid Langeweg verbreed moeten worden en zal de aansluiting van de Zuid Langeweg en de Stoofweg heringericht moeten worden. De gemeente vindt een fietspad langs de beide dijken erg belangrijk en levert een financiële bijdrage aan de realisatie.

Projectonderdelen

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De aanleg van een fietspad langs de Roterijdijk en Zuiddijk tussen de aansluiting met Kloosterweg (N654) en de aansluiting met de Bogerdweg in Dreischor.
 • Het herinrichten van de aansluitingen van de Dreischorsedijk, Platteweg en Zuid Langeweg met de Roterijdijk en de Zuiddijk.
 • Het aanpassen en verleggen van de rijbaan van de Zuiddijk tussen de aansluiting met de Platteweg en de oostelijke oprit van de Zuid Langeweg. 
 • Het verbreden en overlagen van de Roterijdijk tussen de oprit van Roterijdijk 2 en de aansluiting met de Dreischorsedijk en het verbreden en overlagen van de Zuiddijk tussen de oostelijke oprit met de Zuid Langeweg en de bebouwde kom van Dreischor.
 • Het verbreden en overlagen van de Zuid Langeweg tussen de aansluiting met de Zuiddijk en de aansluiting met de Stoofweg alsook de herinrichting van de aansluiting met de Stoofweg.

Doelstelling en projectresultaat

De fietsers worden met de realisatie van het fietspad gescheiden van het overige verkeer. Dit betekent een verbetering van de veiligheid. Daarnaast wordt het fietsen aantrekkelijker gemaakt en het fietsgebruik gestimuleerd. Ook het herinrichten van de aansluitingen met Dreischorsedijk, Platteweg en Zuid Langeweg betekent een verbetering van de veiligheid. Door het verbreden en overlagen van de Roterijdijk, de Zuiddijk en de Zuid Langeweg kan het verkeer veilig en comfortabel gebruik maken van de drie wegen. Door de aanpassing van de aansluiting van de Zuiddijk met de Zuid Langeweg, de verbreding van de Zuid Langeweg en de aanpassing van de aansluiting van de Zuid Langeweg met de Stoofweg wordt het mogelijk om het doorgaande verkeer dat in de huidige situatie door Dreischor rijdt om het dorp heen te leiden. Dit levert minder hinder en overlast op voor de bewoners van Dreischor.

Planning

De eerste werkzaamheden starten in het najaar van 2023, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. De uitvoering van de werkzaamheden aan het fietspad, rijbanen en kruisingen start in het voorjaar van 2024. Eind 2024 is het project naar verwachting afgerond.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht met de meestgestelde vragen en antwoorden over dit project.

Wat gaat er gebeuren?

 • Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 
  • De aanleg van een fietspad langs de Roterijdijk en Zuiddijk tussen de aansluiting met Kloosterweg (N654) en de aansluiting met de Bogerdweg in Dreischor.
  • Het herinrichten van de aansluitingen van de Dreischorsedijk, Platteweg en Zuid Langeweg met de Roterijdijk en de Zuiddijk.
  • Het aanpassen en verleggen van de rijbaan van de Zuiddijk tussen de aansluiting met de Platteweg en de oostelijke oprit van de Zuid Langeweg.
  • Het verbreden en de reconstructie van de Roterijdijk tussen de oprit van Roterijdijk 2 en de aansluiting met de Dreischorsedijk en het verbreden en de reconstructie van de Zuiddijk tussen de oostelijke oprit met de Zuid Langeweg en de bebouwde kom van Dreischor.
  • Het verbreden en overlagen van de Zuid Langeweg tussen de aansluiting met de Zuiddijk en de aansluiting met de Stoofweg alsook de herinrichting van de aansluiting met de Stoofweg.

Waarom is dit project nodig?

De intensiteit en samenstelling van het verkeer op de Roterijdijk en de Zuiddijk is dusdanig, dat dit niet meer goed kan worden afgewikkeld op de beide wegen. Hierdoor komen met name de fietsers in de knel. Het passeren van auto-, landbouw-, en vrachtverkeer dwingt tot het gebruik van de bermen die hierdoor kapot zijn gereden. De beide wegen vragen daarnaast dringend om onderhoud. Daarnaast maakt ook het ontlasten van de kern Dreischor onderdeel uit van het plan.

Wat is het doel van dit project?

De fietsers worden met de realisatie van het fietspad gescheiden van het overige verkeer. Dit betekent een verbetering van de veiligheid. Daarnaast wordt het fietsen aantrekkelijker gemaakt en het fietsgebruik gestimuleerd. 

Ook het herinrichten van de aansluitingen met Dreischorsedijk, Platteweg en Zuid Langeweg betekent een verbetering van de veiligheid. Door het verbreden en de reconstructie van de Roterijdijk, de Zuiddijk en de Zuid Langeweg kan het verkeer veilig en comfortabel gebruik maken van de drie wegen. Door de aanpassing van de aansluiting van de Zuiddijk met de Zuid Langeweg, de verbreding van de Zuid Langeweg en de aanpassing van de aansluiting van de Zuid Langeweg met de Stoofweg wordt het mogelijk om het doorgaande verkeer dat in de huidige situatie door Dreischor rijdt om het dorp heen te leiden. Dit levert minder hinder en overlast op voor de bewoners van Dreischor.

Waarom wordt de weg verbreed?

De wegen maken onderdeel uit van de landbouwroute, maar momenteel is de rijbaan is te smal. Op dit weggedeelte is er veel bermschade. Daarmee komt de veiligheid in het gedrang. Dat is de reden dat we de rijbaan verbreden naar 5,50m. Naast het asfalt komen aan beide zijden van de rijbaan grasbetontegels.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De planning is als volgt: 

 • Winter 2023/2024 - voorbereidende werkzaamheden:
  • rooien bomen
  • verleggen kabels en leidingen
 • Begin 2024 - aanbesteding: contracteren aannemer
 • Maart/april 2024 - start uitvoering fietspad en landbouwroute
 • Eind 2024 - werk gereed

Waarom duurt het zo lang?

De voorbereiding van dit project heeft lang geduurd. De aanleg van het fietspad en de wegverbreding kan niet binnen het bestaande wegprofiel worden uitgevoerd, hiervoor waren gronden nodig die eigendom zijn van aangrenzende grondeigenaren. Er zijn in de loop der tijd vele varianten uitgewerkt en er is veelvuldig overleg geweest met alle belanghebbenden en grondeigenaren. Uiteindelijk is het gelukt om te komen tot overeenstemming over een voorkeursvariant en ook over de aankoop van de hiervoor benodigde gronden. 

Vervolgens is voor het project een omgevingsvergunning nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken voor de gronden waarbij dit niet is toegestaan binnen het bestemmingsplan. Het betreft een zogenaamde uitgebreide procedure die ook een langere tijd in beslag neemt.

Wat wordt de snelheid op de weg?

De maximumsnelheid is en blijft 60 km/h, met uitzondering van het gedeelte binnen de bebouwde kom tegen de kern van Dreischor aan.

Worden er nog aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen genomen?

Er komen twee verkeersplateaus bij het kruispunt met de Dreischorsedijk om de snelheid hier te remmen.

Wordt de weg afgesloten tijdens uitvoering?

Tijdens de werkzaamheden wordt de gehele weg, de Roterijdijk en de Zuiddijk tussen de Kloosterweg en de Bogerdweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Ook de Zuid Langeweg tussen de Stoofweg en de Zuidweg wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Kloosterweg, Kruisweg en Gaanderse’sweg. Fietsverkeer in de richting van Zierikzee wordt omgeleid via de Oudepolderdijk.

Blijven de woningen en bedrijven langs de weg bereikbaar?

Bestemmingsverkeer voor de direct aanwonenden blijft mogelijk, hier zijn met de direct aanwonenden afspraken over gemaakt.

Wie gaat het werk uitvoeren?

De aannemer die het werkt gaat uitvoering is begin 2024 bekend. De kabel- en leidingbeheerders voeren de werkzaamheden aan de kabels en leidingen grotendeels zelf uit.

Verdwijnen de bomen langs de weg?

Om het project uit te kunnen voeren moet een groot aantal bomen worden gerooid. Dit gebeurt voorafgaand aan het project, in de winter van 2023/2024. Alle bomen worden gecompenseerd. Dat gebeurt op de Roterijdijk al voor een gedeelte in de winter 2023/2024. De rest van de bomen op de Roterijdijk en de Zuiddijk worden aan het einde van het project geplant. De weg zal na realisatie dus ook weer een groen karakter krijgen. Het gaat om karakteristieke duurzame weg- en dijkbeplanting: Canadese populier, zomereik, zomerlinde en zwarte populier. Daarnaast worden ook struiken tussen de bomen aangebracht. 

Er is onvoldoende ruimte langs de Roterijdijk en de Zuiddijk om alle bomen te compenseren, daarom worden ook op de Schouwsedijk nieuwe bomen aangeplant

Komt er ook verlichting langs het nieuwe fietspad?

Langs het nieuwe fietspad komt geen verlichting. Er wordt alleen verlichting toegepast op die locaties waar dat voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. In de huidige situatie zijn de kruispunten Kloosterweg/Roterijdijk en Zuiddijk/Bogerdweg verlicht. In aanvulling hierop wordt nieuwe verlichting geplaats op de volgende locaties:

 • kruispunt Roterijdijk/Sasdijk
 • kruispunt Roterijdijk/Drieschorsedijk
 • kruispunt Zuiddijk/Platteweg
 • kruispunt Zuiddijk/Zuid Langeweg
 • kruispunt Stoofweg/Zuid Langeweg

Wie betaalt dit project?

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor dit project. Het waterschap ontvangt een bijdrage van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast wordt dit project mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.

Informatieavond 18 september 2023

Op 18 september 2023 organiseerden we een informatieavond. Hier vindt u de presentatie, de tekening die op deze avond is gepresenteerd en de vragen die op deze avond zijn gesteld.

Vragen informatieavond 18 september

Tijdens de informatieavond in Dreischor op 18 september 2023 kon u als inwoners vragen stellen over de herinrichting van de Roterijdijk-Zuiddijk en het vrijliggende fietspad. Hierbij onze antwoorden op uw vragen. 

Waarom is er gekozen voor dit tracé van het nieuwe fietspad?

Het nieuwe vrijliggende fietspad komt aan de noord/west zijde van de weg. In de voorbereiding voor dit project zijn verschillende mogelijke tracés bekeken. Een vrijliggend fietspad kan niet op eigen grond van het waterschap worden gerealiseerd, daarom is medewerking nodig van perceeleigenaren. Voor het tracé aan de noord/west zijde van de weg is overeenstemming met alle perceeleigenaren. Dit tracé sluit ook logisch aan op het bestaande fietspad vanaf Dreischor naar Nieuwerkerk.

Komen er bij het nieuwe kruispunt van de Zuiddijk en de Zuid Langeweg snelheidsbeperkende maatregelen?

Naar aanleiding van de vragen die in de informatieavond zijn gesteld over dit kruispunt wordt het ontwerp van dit kruispunt aangepast. Het nieuwe kruispunt Zuiddijk/Zuid Langeweg zal in dit nieuwe ontwerp een kruispuntplateau krijgen om de snelheid van het verkeer te remmen. Daarnaast wordt de voorrangssituatie gewijzigd, waarbij de fietsers voorrang moeten verlenen op het verkeer komende vanuit de Zuiddijk naar de Zuid Langeweg. Zodra er een nieuwe tekening is, zal deze ook worden gedeeld.

Welk type verlichting komt er?

Op twee locaties wordt zogenaamde vleermuisvriendelijke verlichting toegepast, dat is op de kruispunten van de Roterijdijk met de Sasdijk en de Dreischorsedijk. Natuuronderzoek heeft namelijk aangetoond dat dit een vliegroute voor vleermuizen is. Vliegroutes voor vleermuizen zijn kwetsbaar voor verstoring van licht. Vanwege de verkeersveiligheid is het echter ook gewenst om de kruispunten te verlichten, daarom wordt hier verlichting gebruikt die aan beide wensen invulling geeft. Deze vleermuisvriendelijke verlichting is amberkleurig en is zo afgesteld dat het alleen op het weg tracé schijnt. 

De overige kruispunten worden voorzien van ledverlichting.

Hoe gaat de fietsoversteek vanaf de Roterijdijk naar de Kloosterweg eruitzien?

Hierover is overlegd met provincie Zeeland, de wegbeheerder van de Kloosterweg. Provincie Zeeland heeft plannen om de Kloosterweg op termijn aan te passen, maar op dit moment zijn deze plannen nog niet definitief. 

Wel zijn met de provincie Zeeland afspraken gemaakt hoe we de fietsoversteek gaan vormgeven. Fietsers steken de Kloosterweg recht over. De oversteek wordt geaccentueerd, er komen waarschuwingsborden langs de Kloosterweg om het verkeer te waarschuwing voor overstekende fietsers. Zodra er een ontwerp van de fietsoversteek is, zal deze ook worden gedeeld.

Welke maatregelen worden er genomen om tijdens de werkzaamheden de veiligheid op de omleidingsroute voor fietsers te borgen?

De omleidingsroute voor de fietsers loopt via de Oudepolderdijk. Op de locatie waar de fietsers de Nieuweweg oversteken naar de Oudepolderdijk zal bebording worden geplaats (verkeersborden die verkeer op de Nieuweweg waarschuwt voor overstekende fietsers). Daarnaast wordt de omleidingsroute alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 

Subsidie

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.