Samenwerken

We werkten in het verleden al vaker samen met Rijkswaterstaat. De goede ervaringen hiermee zijn de reden om een nieuw samenwerkingsverband te starten. In 2015 eindigde het Projectbureau Zeeweringen (PBZ). Dit projectbureau werd in 1997 opgericht om de steenbekledingen van de Zeeuwse dijken te vervangen. Het bleek namelijk dat deze in heel Zeeland in slechte staat verkeerden. In 2015 was deze klus afgerond en waren de steen bekledingen van alle Zeeuwse dijken weer op sterkte.

In de 18 jaar die het project duurde is er nauw en intensief samengewerkt. Het waterschap en Rijkswaterstaat willen de opgedane kennis en ervaring behouden en van elkaar blijven leren. Bovendien levert samenwerken ook financieel voordeel op. Daarom is besloten om de Projectorganisatie Waterveiligheid op te richten. De organisatie is samengesteld uit medewerkers van beide organisaties en houdt zich bezig met verschillende projecten.

Dronefoto van de dijk bij Hansweert.
Dijkversterking Hansweert

De dijk bij Hansweert werd tijdens de periodieke toetsing van de Zeeuwse dijken en duinen door het waterschap als onvoldoende beoordeeld, voor een lengte van bijna 5,2 kilometer. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde (tussen de monding van de sluizen tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking. Het project wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en waterschap Scheldestromen.

Lees meer over dit project

Zeedijk bij Zierikzee.
Dijkversterkingen Schouwen-Duiveland

Op Schouwen-Duiveland hebben we drie locaties aangepakt. Dit zijn:

  • Boerderij De Ruyter/Flaauwershaven
  • Burghsluis-Schelphoek
  • Zierikzee-Bruinisse

Alle drie de projecten hebben hetzelfde karakter. Alle drie de werken vonden plaats in het buitengebied en hebben relatief weinig impact op de omgeving. Enkel van de transportroute door de kern Zierikzee kon overlast worden ervaren. Over het algemeen geldt dat het draagvlak voor kustversterkingswerkzaamheden hoog ligt in Zeeland. Schouwen-Duiveland vormt hierop geen uitzondering.

Een andere overeenkomst in de drie projecten is dat ze zijn uitgevoerd om de effecten van piping tegen te gaan. Piping is kwelwater dat onder de dijk doorkomt en dat uitspoelen van grond/zanddeeltjes veroorzaakt. Een vorm van kwel met negatieve bijeffecten. Dit kan tot gevolg hebben dat het dijklichaam instabiel wordt en in het uiterste geval inzakt. De projecten zijn eind 2016 opgeleverd.

Wat hebben we gedaan?

Het verschijnsel piping wordt tegengegaan door het plaatsen van doek (geotextiel) aan de binnenzijde van de dijk, onderlangs de slootbedding. Tevens wordt deze bedding met stenen verzwaard, alsmede het boventalud aan de dijkzijde van de sloot.

Het doek van geotextiel is waterdoorlatend, echter dusdanig fijn van structuur dat de onderliggende zand- en kleikorrels niet mee kunnen spoelen. De maatregelen voorkomen dus niet dat er nog kwelwater voorkomt, maar wel de uitspoeling van zand- en klei.

Andere POW-projecten

Naast de antipipingmaatregelen op Schouwen-Duiveland voert de POW ook nog andere projecten uit. Deze zijn:

  • Aanleg van 5 strekdammen tussen Baalhoek en Knuitershoek (in opdracht van de provincie Zeeland), reeds afgerond.
  • Vooroeverbestortingen in de Ooster- en Westerschelde (Rijkswaterstaat)
  • Aanleg schorren en slikken Rammegors (Rijkswaterstaat)
  • Project Perkpolder (Rijkswaterstaat)
  • BodemBescherming Oosterscheldekering (Rijkswaterstaat)
  • HWBP Zuid-Beveland West