Waarom grondwaterbeheer?

Aanleiding om grondwaterbeheer vast te leggen en te regelen is het duurzame karakter van (zoet) grondwater. De voorraad van zoet grondwater is beperkt. We houden bijvoorbeeld rekening met klimaatverandering waarbij zich steeds extremere situaties voordoen, zoals langere perioden van droogte. Om verdroging en verzilting tegen te gaan, kijken we bij onttrekkingen en infiltraties naar de functies van het grondwater, de aard, duur en de locatie van de onttrekking of de infiltratie. Verder toetsen we de effecten van onttrekkingen of infiltraties op belangen van derden.

Bij wie kan ik terecht?

In het grondwaterbeheer heeft iedereen verantwoordelijkheden.

 • Particulier of bedrijf
  Is op eigen terrein zelf verantwoordelijk om maatregelen te nemen tegen (grond)wateroverlast.
 • Gemeenten
  Hebben wettelijke zorgplicht voor grondwater. Nemen maatregelen om structurele grondwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebied zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Een belangrijk onderdeel van de zorgplicht is de loketfunctie van gemeenten. Heeft u een vraag of klacht? Dan kunt u hiervoor bij het grondwaterloket van uw gemeente terecht.
 • Waterschap Scheldestromen
  Is beheerder van het watersysteem; oppervlakte- en grondwater. Verantwoordelijk voor het overgrote deel van de geplande grondwateronttrekkingen en bodeminfiltraties.
 • Provincie Zeeland
  Verantwoordelijk voor onttrekkingen voor drinkwaterwinning, grote industrieën (meer dan 150.000 m³ per jaar) en open bodemenergiesystemen.

Wetgeving

Voor het onttrekken of infiltreren van grondwater is een melding of vergunning verplicht. Het beheer van oppervlakte- en grondwater is geregeld in de Omgevingswet. Grondwaterbeheer is vastgelegd in een vergunningstelsel. Als u grondwater wilt onttrekken of infiltreren heeft u te maken met de Waterschapsverordening waterschap Scheldestromen. Bij de afweging tussen een melding of een vergunning kijken we naar locatie, pompcapaciteit en de hoeveelheid te onttrekken grondwater per tijdseenheid en in totaal.

Melding of vergunning?

Het meest eenvoudig is om via www.omgevingsloket.nl te controleren of u verplicht bent om een melding te doen of een vergunning aan te vragen. U kunt ook altijd contact opnemen met medewerkers van het waterschap om informatie in te winnen via  088-2461000.

Veelgestelde vragen over grondwater

1. Wanneer mag ik grondwater onttrekken ten behoeve van het beregenen?

 • Uw perceel moet gelegen zijn in een gebied waar voldoende zoetwater in de bodem voorkomt. De gebieden met zoetwatervoorkomens vindt u op de interactieve kaart Grondwaterbeheer. Voor gebieden die op de kaart als kwetsbaar staan aangeven is een vergunningenprocedure van toepassing. 
 • Daarnaast zijn er afstandscriteria van toepassing. De criteria vindt u in de folder 'Meer specifieke informatie over grondwateronttrekkingen' onder Downloads.

2. Heb ik een vergunning nodig om grondwater te mogen onttrekken ten behoeve van beregening?

Niet altijd. In de meeste gevallen kunt u met een melding volstaan. Er kan een melding worden gedaan indien uw perceel is gelegen in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Bevindt uw perceel zich tevens in een kwetsbaar gebied dan moet vergunning worden aangevraagd. 

Het meest eenvoudig is om via www.omgevingsloket.nl te controleren of u kunt volstaan met een melding of dat u verplicht bent om een vergunning aan te vragen. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 088-2461000 of stuur een mail naar info@scheldestromen.nl.

3. Hoeveel grondwater mag ik onttrekken?

Er mag in gebieden met een zoetwatervoorkomen maximaal 800 m³ per jaar per hectare van het perceel waarbinnen de onttrekkingsinrichting is aangelegd onttrokken worden. Daarbij is per inrichting een maximum van:

 • 60 m3 per uur
 • 3.000 m3 per kwartaal
 • 8.000 m3 per jaar

4. Waar mag ik dit water gebruiken?

Het onttrokken water mag gebruikt worden op het perceel waarbinnen de onttrekkingsinrichting is aangelegd en eventuele aangrenzende percelen. Percelen moeten aansluitend zijn en er mogen geen percelen van derden tussen liggen. Infrastructurele belemmeringen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Een sloot of een polderweg is niet altijd een belemmering mits aan het uitgangspunt wordt voldaan dat het beregende water weer deels terug kan vloeien naar dezelfde zoetwaterlens in de bodem.

5. Mag ik dit water benutten om de sloot te vullen en om te beregenen of drainage te vullen?

Dit is niet toegestaan. Het onttrekken van grondwater om een sloot te vullen en op die manier de drains van water te voorzien is niet duurzaam en daarom verboden. Het afdammen van een sloot is sowieso verboden.

6. Mag ik dit water naar andere percelen brengen d.m.v. tankwagens en of slangen?

Nee, wanneer u dat doet is er sprake van waterwinning. Er wordt dan niet tegemoet gekomen aan de eis dat er een gedeelte van het grondwater weer terugvloeit naar de ter plaatse aanwezige zoetwatervoorraad in de bodem.

7. Mag ik mijn bassin vullen om dit later te gebruiken of als buffering?

Nee, de activiteit waarvoor de melding geldt is het onttrekken van grondwater t.b.v. beregening. Er wordt dan niet tegemoet gekomen aan de eis dat er een gedeelte van het grondwater weer terugvloeit naar de zoetwatervoorraad in de bodem.

8. De zoetwaterbel rijkt ook onder mijn perceel waar ik geen bron heb. Mag ik mijn bron benutten om ook dit andere perceel te benutten?

Dat mag als dit andere perceel aansluitend is aan het perceel waarbinnen de onttrekkingsinrichting is aangelegd. Er mogen geen percelen van derden tussen liggen. Infrastructurele belemmeringen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Een sloot of een polderweg is niet altijd een belemmering mits aan het uitgangspunt wordt voldaan dat het beregende water weer deels terug kan vloeien naar dezelfde zoetwaterlens in de bodem.

9. Mijn buurman wil mijn bron benutten voor het perceel naast mijn bron, mag dat?

Nee, dat mag niet. Een bron is voor eigen gebruik. De te beregenen percelen moeten van dezelfde gebruiker zijn als de rechthebbende gebruiker van de bron waaruit wordt onttrokken.

Infographic over grondwateronttrekking

Een infographic over grondwateronttrekking in Zeeland.

Meer informatie

Lees voor meer informatie en richtlijnen de folder 'Onttrekken van grondwater'. Specifieke informatie over grondwateronttrekkingen lees je in de folder 'Meer specifieke informatie over grondwateronttrekkingen'. In de Nota Grondwater leest u over taken, rollen en verantwoordelijkheden bij grondwater. Deze bestanden vindt u onder Downloads. Tot slot ziet u op de kaart Grondwaterbeheer waar in Zeeland zoetwaterbronnen te vinden zijn.