Makkelijker boeren met behulp van agrobiodiversiteit

De druk op onze natuurlijke hulpbronnen neemt toe. Neem bijvoorbeeld de beschikbaarheid van zoet water, een vruchtbare bodem, natuurlijke plaagbestrijding en bestuivende insecten. Daarbij stellen maatschappij, bedrijfsleven en overheden steeds hogere eisen aan het produceren van voedsel en staat de kostprijs onder druk. Ondernemers kunnen inspelen op deze uitdagingen door het toepassen van een volhoudbare en toekomstgerichte landbouwpraktijk. 

Om uit te zoeken hoe ondernemers dat kunnen doen is ZLTO in 2020 met het project FABulous Farmers gestart. Deelnemers nemen maatregelen voor een verbeterde bodemvruchtbaarheid, goede waterkwaliteit en beschikbaarheid en het stimuleren van functionele agrobiodiversiteit(FAB) op en om het bedrijf. Hierbij kun je denken aan vormen van niet-kerende grondbewerking, groenbemesters, andere vormen van bemesting en de aanleg van bloemenranden of landschapselementen. De bodem is de basis en het draait om weerbaarheid. Met een weerbare bodem worden gewassen geteeld die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Dit moet uiteindelijk leiden tot vermindering van het gebruik van hulpbronnen zoals meststoffen, antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien vermindert het de af- en uitspoeling van nutriënten.

Proeven met maatregelen

Het eerste uitvoeringsjaar van FABulous Farmers zit erop. Zes pilotbedrijven in Zeeland en West-Brabant, waarvan vier akkerbouwers, één fruitteler en één melkveehouder, zijn in 2020 gestart met de implementatie van verschillende FAB-maatregelen. Voorbeelden zijn bankerfields met facelia, andere vormen van grondbewerking, meerdere vormen van groenbemesters, keuze van bemesting/meststoffen/bokhasi en een actieve inzet van weerstations. Deze maatregelen zijn van meerwaarde voor de teelt en voor de bodem (bodemvocht).  

Effectiviteit en opbrengsten

Met dit boerenproject worden de maatregelen getoetst op effectiviteit en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. De demobedrijven worden begeleid door interne en externe adviseurs van ZLTO om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen. 

Naast het uitvoeren van maatregelen worden op bedrijfsniveau ook de kosten en baten in beeld gebracht binnen het project. Daarbij is begonnen met een marktverkenning voor het verwaarden van de maatschappelijke diensten die per maatregel worden geleverd. 

Kennissessies

Om de opgedane kennis en ervaringen met boeren en tuinders te delen, organiseert ZLTO verschillende sessies. Kijk op www.zlto.nl/FABulousfarmers voor meer informatie.