Beschrijving

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Wanneer kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen?

Indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • U had niet kunnen voorzien dat er schade zou ontstaan.
 • De schade is niet geheel of gedeeltelijk aan uzelf te wijten.
 • De schade is het gevolg van werkzaamheden die het waterschap (volgens de wet) mag verrichten.
 • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
 • De schade betreft een beperkte groep burgers.

Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld van de verzekering), dan komt u NIET in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Aanpak

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.

Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam en het adres van de verzoeker;
 • de dagtekening;
 • een ondertekening van de verzoeker;
 • een aanduiding van het besluit of het handelen dat de schade naar het oordeel van de verzoeker heeft veroorzaakt;
 • indien redelijkerwijs mogelijk is een opgave van de aard en de omvang van de schade en een specificatie van het schadebedrag;
 • een motivering van het verzoek en indien redelijkerwijs mogelijk is een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding.

Voor het behandelen van het verzoek is de verzoeker een bedrag verschuldigd van € 300,-.

Het bestuur bevestigt de ontvangst van het verzoek binnen twee weken en stelt de verzoeker in kennis van de op grond van deze verordening te volgen procedure en van de verplichting tot betaling van het bedrag van deze € 300,-.

Indien naar het oordeel van het bestuur niet of onvoldoende is voldaan aan bovenstaande vereisten stelt het bestuur de verzoeker in de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen zes weken na de datum van kennisgeving van het verzuim.

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier