Huidige situatie

Het huidige gemaal De Poel is een onderbemaling in het afvoergebied Maelstede en is gelegen langs de 's Heer-Abtskerkse Zandweg tussen Goes en 's Heer-Abtskerke. Uit modelstudies is gebleken dat het huidge gemaal te weinig afvoercapaciteit heeft, waardoor er niet aan de juiste normen kan worden voldaan. De onderbemaling bestaat uit 2 vijzelpompen. Dit vijzelgemaal is in het verleden ook op een andere wijze kwetsbaar gebleken. Als het waterpeil in het bovenpand te hoog wordt, kan de vijzel het water helemaal niet kwijt en kan dit zelfs over de vijzels teruglopen.

Daarnaast staat deze onderbemaling in het traject van een KRW-waterlichaam, waarin wordt gestreefd naar een ecologisch robuust watersysteem met voldoende mogelijkheden voor vismigratie. Vismigratie is in de huidige situatie niet mogelijk. Ook zijn nog niet alle oevers voorzien van een natuurvriendelijke inrichting.

Wanneer deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd kunnen onder andere de volgende problemen ontstaan:

  • Problemen met de aan- en afvoer van oppervlaktewater
  • Te hoge (grond)waterstanden met problemen voor de landbouw
  • Inundatie van landbouwpercelen in extreme neerslagsituaties
  • Problemen met de waterkwaliteit en zuuurstofgebrek met vissterfte, blauwalg en botulisme als gevolg.

Regelgeving

Dit project levert een bijdrage aan verschillende doelen:

  • Kaderrichtlijn Water (KRW) verbeteren kwaliteit oppervlaktewater;
  • Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden;
  • Waterbeheer 21e eeuw (WB21) goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties

Subsidie

Bijdrage ELFPO: € 3.350.000,-

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.