Interactieve kaarten

Interactieve kaarten

Meest bezochte digitale kaarten van waterschap Scheldestromen.  

Actueel Hoogtebestand

Baggergebieden

Gladheidbestrijding

Projectenkaart!

Zoet-zout

Voor de overige kaarten zie hieronder.

WaterInfo Scheldestromen

Bekijk verschillende meetgegevens van het watersysteem zoals waterstanden, of pompen draaien en eventueel de ec-waarden van oppervlaktewater.

Afvalwaterketen

Kaarten van de afvalwaterketen in Zeeland.

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het ongefilterde 50cm grid van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Akkerranden Tholen en Sint Philipsland

Locaties waar evt. akkerranden kunnen worden toegepast.

Baggergebieden

Baggergebieden van waterschap Scheldestromen.

Baggeren 2019

Op de kaart ziet u de waterlopen die volgens planning in 2019 worden gebaggerd.

Cultuurhistorische Kaart Zeeland

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Droge Gebieden

Kaart met droge gebieden. De bodemkaart geeft inzicht in eventueel droogte gevoelige gronden. Nog niet heel Zeeland is weergegeven, omdat deze kaart een ‘bijproduct’ is van de projecten die vallen binnen het programma Planvorming wateropgave (PWO).

EC-meetwaarden op Tholen en Sint Philipsland

Deze kaart wordt vanaf 1 april 2014 bijgehouden. Alleen metingen vanaf die datum zijn zichtbaar. Meetgegevens van voor die datum kunnen bij het waterschap worden opgevraagd.

Gladheidbestrijding

Kijk op de kaart waar we strooien.

Grondwaterbeheer

Overzicht grondwateronttrekkingen en infiltraties waterschap Scheldestromen.

Kaarten zoet-zout

De natuurlijke zoet-zoutverdeling in de Zeeuwse ondergrond

Kadastrale percelen

Kaart met de Kadastrale percelen van Zeeland. Met de mogelijkheid om op perceelnummer te zoeken.

Legger oppervlaktewaterlichamen

Legger oppervlaktewaterlichamen waterschap Scheldestromen.

Legger waterkeringen 2012

Door de Algemene Vergadering vastgestelde Legger waterkeringen waterschap.

Projectenkaart waterschap Scheldestromen

Kijk hier wat we doen bij jou in de buurt!

PWO-gebieden waterschap Scheldestromen

Overzichtskaart met de gebieden voor de Planvorming Wateropgave in Zeeland.

Teeltvrije zones

Overzicht van teeltvrije zones volgens het lozingenbesluit.

Waterbeheer

Waterbeheer waterschap Scheldestromen.

Waterkeringen

Overzicht van de waterkeringen die beheerd worden door het waterschap.

Waterwijzer per gemeente

Bij wie kunt u terecht met al uw watervragen? Overzicht van watergerelateerde bedrijven en contactpersonen.

Wegen

Overzicht van de wegen die beheerd worden door het waterschap.

Wildbeheereenheden

Kaart met WildBeheer Eenheden Zeeland met mogelijkheid om op kadastraal perceelnummer te zoeken.