Interactieve kaarten

Interactieve kaarten

Meest bezochte digitale kaarten van waterschap Scheldestromen.  

Actueel Hoogtebestand

Baggergebieden

Gladheidbestrijding

Projectenkaart

Zoet-zout

Voor de overige kaarten zie hieronder.

Onze extern beschikbare Geo-informatie is ook als MapServer (incl. WMS/WFS) beschikbaar via: 
https://geo.scheldestromen.nl/Extern  
 

Interactieve kaarten

Afvalwaterketen

Kaarten van de afvalwaterketen in Zeeland.

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het ongefilterde 50cm grid van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Akkerranden Tholen en Sint Philipsland

Locaties waar evt. akkerranden kunnen worden toegepast.

Baggergebieden

Baggergebieden van waterschap Scheldestromen.

Baggeren 2022

Op de kaart ziet u de waterlopen die volgens planning in 2022 worden gebaggerd.

Cultuurhistorische Kaart Zeeland

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Droge Gebieden

Kaart met droge gebieden. De bodemkaart geeft inzicht in eventueel droogte gevoelige gronden. Nog niet heel Zeeland is weergegeven, omdat deze kaart een ‘bijproduct’ is van de projecten die vallen binnen het programma Planvorming wateropgave (PWO).

EC-meetwaarden op Tholen en Sint Philipsland

Deze kaart wordt vanaf 1 april 2014 bijgehouden. Alleen metingen vanaf die datum zijn zichtbaar. Meetgegevens van voor die datum kunnen bij het waterschap worden opgevraagd.

Gladheidbestrijding

Kijk op de kaart waar we strooien.

Grondwaterbeheer

Overzicht grondwateronttrekkingen en infiltraties waterschap Scheldestromen.

Kaarten zoet-zout

De natuurlijke zoet-zoutverdeling in de Zeeuwse ondergrond.

Kadastrale percelen

Kaart met de Kadastrale percelen van Zeeland, met de mogelijkheid om op perceelnummer te zoeken.

Legger oppervlaktewaterlichamen

Legger oppervlaktewaterlichamen waterschap Scheldestromen. Daarnaast zijn in deze kaart ook de bekledingsvlakken van Rijkswaterstaat opgenomen.

Legger waterkeringen 2012

Door de Algemene Vergadering vastgestelde Legger waterkeringen waterschap.

Projectenkaart waterschap Scheldestromen

Kijk hier wat we doen bij jou in de buurt!

PWO-gebieden waterschap Scheldestromen

Overzichtskaart met de gebieden voor de Planvorming Wateropgave in Zeeland.

Teeltvrije zones

Droge of natte sloten zijn bepalend voor het wel of niet toepassen van teeltvrije zones langs sloten. Op deze kaart ziet u een overzicht van teeltvrije zones.

Waterbeheer

Overzicht met de kaartlagen t.b.v. het waterbeheer door waterschap Scheldestromen.

WaterInfo Scheldestromen

Bekijk verschillende meetgegevens van het watersysteem zoals waterstanden, of pompen draaien en eventueel de ec-waarden van oppervlaktewater.

Waterkeringen

Overzicht van de waterkeringen die beheerd worden door het waterschap. Daarbij zijn ook de waterstaatswerken van Rijkswaterstaat opgenomen in de kaart.

Wegen

Overzicht van de wegen die beheerd worden door het waterschap.

Werkingsgebieden Omgevingswet

Interactieve kaart met de werkingsgebieden in het kader van de Omgevingswet.

Wildbeheereenheden

Kaart met Wildbeheereenheden Zeeland met mogelijkheid om op kadastraal perceelnummer te zoeken.