De GLB eco-regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarbij agrariërs bovenop de basispremie subsidie kunnen verkrijgen door extra maatregelen te nemen op het gebied van water, landschap, klimaat, bodem en lucht en biodiversiteit. Voorbeelden zijn het inrichten van landschapselementen zoals waterlopen, houtwallen en kruidenrijke bufferstroken. 

Besluit

De Algemene Vergadering heeft voor het jaar 2024 inzake het in gebruik geven van waterschapssloten als landschapselement in het kader van de GLB eco-regeling besloten tot 'ja, mits’. De uitwerking is namelijk complex, waarbij een aantal zaken nog verder uitgezocht moeten worden. Op basis hiervan volgt in een later stadium het besluit voor de periode 2025-2027. 

Lid Dagelijks Bestuur Wim van Gorsel is positief over de samenwerking met agrariërs: “De bijdrage die agrariërs leveren wanneer ze deelnemen aan de GLB eco-regeling dragen bij aan de waterkwaliteit, biodiversiteit en hiermee aan de gestelde doelen uit de Kaderrichtlijn Water. Hiermee creëren we een win-win situatie’’.

Klik hier voor meer informatie en de veel gestelde vragen.