Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het realiseren van een poldergemaal (civiel en werktuigbouwkundig);
  • het verruimen van waterlopen (grondwerk, oeverbescherming);
  • het aanbrengen van kokerduikers;
  • het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden. 

De E-installatie van het gemaal maakt geen onderdeel uit van dit contract. Dit wordt separaat aan dit contract door derden uitgevoerd. In dit contract zit wel de coördinatie. Deze tender betreft de Nationale openbare aanbesteding voor de uitvoering van werken voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst. Voor deze aanbesteding is de ARW2016 van toepassing. Deze aanbesteding betreft een Nationale aanbesteding. Dat wil zeggen dat op deze aanbesteding enkel datgene van toepassing is, dat is opgenomen in de aanbestedingsstukken en hetgeen over Nationale aanbestedingen is bepaald in de Aanbestedingswet 2012.

Bij interesse zijn de stukken terug te vinden op Negometrix