Het resultaat van de jaarrekening 2022 van waterschap Scheldestromen bedraagt negen miljoen euro positief. Dit heeft diverse oorzaken, maar wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door eenmalige factoren in de vorm van extra opbrengsten en lagere kosten. De inkomsten waren 3,5 miljoen euro hoger dan aanvankelijk was begroot, terwijl de kosten 5,7 miljoen euro lager uitvielen. Dat laatste komt met name door een groot aantal lang openstaande formatieplaatsen. Daardoor vielen de personeelskosten 3,5% lager uit. Op een post van ruim 48 miljoen euro, komt dit neer op 1,7 miljoen euro. Ook was er minder menskracht beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, beleid en planvorming. Dit deed zich voor over de hele breedte van de organisatie.

Portefeuillehouder Financiën van het waterschap, Carla Michielsen, namens het dagelijks bestuur: “We weten dat de situatie op de arbeidsmarkt moeilijk is in Nederland en dat geldt ook voor het waterschap. Lang openstaande vacatures vertalen zich in lagere personeelskosten en het kunnen verzetten van minder werk dan gepland. Tegelijkertijd constateer ik dat de dienstverlening aan de burger en de uitvoering van het reguliere waterschapswerk continu is doorgegaan. Ook zijn er een aantal aansprekende projecten gestart of voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn de dijkversterking Hansweert, de nieuwbouw van gemaal De Poel (Goes) en de uitbreiding en vernieuwing van de zuivering Retranchement (Sluis). Daarnaast werd gestart met de voorbereiding van het fietspad langs de Roterijdijk (Schouwen). Deze lijst had langer kunnen zijn als we meer mensen hadden gehad.” 

Ook werd er 3 miljoen euro meer aan belastinginkomsten ontvangen dan begroot. De meeste onderdelen van het rekeningresultaat bestaan uit incidentele meevallers in de vorm van lagere kosten of hogere opbrengsten. Er is dus niet sprake van een structureel overschot.

Carla Michielsen: “Naast de lagere personeelskosten is het waterschap erg voorzichtig geweest in het spenderen van de beschikbare budgetten, gezien de hoge inflatie en de onzekerheid rondom prijsontwikkelingen. Bovendien waren er lange levertijden voor verschillende materialen. 

Het voorstel is om 6,2 miljoen euro van het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves en reserves voor werk dat later wordt uitgevoerd. Een bedrag van ruim 3 miljoen euro kan worden toegevoegd aan de tariefsegalisatiereserves om de waterschapsbelastingen in de toekomst minder snel te laten stijgen. De jaarrekening over 2022 wordt behandeld in de algemene vergadering van 8 juni a.s.