Voorbeelden van investeringen zijn de dijkversterkingsprojecten Hansweert en Sint-Annaland (43,8 miljoen euro). Daarnaast wordt er 29,8 miljoen euro uitgetrokken voor lopende investeringsprojecten, zoals gemaal De Poel en het aan te leggen vrij liggende fietspad aan de Roterijdijk (Dreischor). Ook wordt er 20,9 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten, zoals het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en wegreconstructies, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de renovatie van rioolgemalen en persleidingen. 

Portefeuillehouder Financiën, Carla Michielsen: “Dit is de eerste begroting van het nieuwe dagelijks bestuur. Bij het opstellen daarvan wilden we de burger zoveel mogelijk ontzien. Tegelijkertijd willen we onze dijken, wegen, rioolwaterzuiveringen en andere objecten in goede staat houden. Om te voorkomen dat we de rekening van het onderhoud naar de toekomst moeten doorschuiven. We zijn erin geslaagd om een balans te vinden tussen aan de ene kant investeringen en het reguliere werk en aan de andere kant de stijging van de waterschapslasten binnen de perken te houden. We zien gelukkig dat de inflatie aan het dalen is, maar nog wel op een hoog niveau is. Dit vraagt om het maken van slimme keuzes in wat we wel en niet doen. Met deze begroting varen we een realistische en ook voor de toekomst betaalbare koers.” 

Om toekomstige tariefstijgingen van de waterschapsbelastingen te matigen is het waterschap voorzichtig begonnen om de financiële reserves in te zetten. Deze voorzichtigheid komt voort uit het feit dat er volgend jaar een nieuw energiecontract afgesloten moet worden. Naar verwachting zullen de energiekosten hierdoor fors toenemen. Een ander punt van aandacht is de toekomstige financiering van de dijkversterkingsprojecten. Deze zijn voor de veiligheid van alle Zeeuwen noodzakelijk. Gezien de grote lengte aan primaire waterkeringen en het geringe inwoneraantal van Zeeland, legt dit een onevenredig hoge druk op de tarieven van de waterschapsbelastingen.