Afgelopen najaar besloot de algemene vergadering tot het starten van de procedure tot herbenoeming door het instellen van een vertrouwenscommissie. Deze commissie bestond uit fractievoorzitters van partijen die zitting hebben in de algemene vergadering. De commissie is unaniem van mening dat de heer Poppelaars in aanmerking komt voor een volgende termijn als dijkgraaf van het waterschap en daar is de Algemene Vergadering het mee eens.  Woordvoerder namens de vertrouwenscommissie Lou Waterman: “Gezien zijn ervaringen in het openbaar bestuur, het grote bestuurlijke netwerk en de ambities van het waterschap voor de komende jaren, ligt het voor de hand dat de heer Poppelaars zijn functie continueert. Zijn bestuurlijke ervaring en kennis van de organisatie zijn belangrijk bij het realiseren van de opgaven waar het water-schap de komende jaren voor staat. Voorbeelden zijn het anticiperen op de gevolgen van kli-maatverandering, het voldoen aan nieuwe waterveiligheidsnormering en de energietransitie”. 

De aanbeveling van de algemene vergadering gaat nu schriftelijk naar het College van Gedeputeerde Staten die deze voorzien van een reactie van de Commissaris van de Koning doorsturen naar de minister van Infrastructuur & Waterstaat. Indien de minister geen bezwaar ziet in de voordracht wordt de dijkgraaf voor een periode van 6 jaar bij Koninklijk Besluit herbenoemd. De beëdiging vindt dan plaats door de Commissaris van de Koning. De nieuwe ambtstermijn gaat dan in op 1 mei 2023.