Nieuw dit jaar

Het aanslagbiljet is dit jaar opgefrist en de informatie op de achterzijde is verduidelijkt. Daar vinden inwoners o.a. informatie over hoe zij rechtstreeks bezwaar kunnen maken tegen hun belastingaanslag. Via de website www.sabewazeeland.nl/bezwaar kunnen inwoners eenvoudig en kosteloos bezwaar maken. 

Voor, tijdens en na de aanslagoplegging zal Sabewa Zeeland samen met de deelnemende gemeenten en het waterschap via diverse campagne filmpjes aandacht vragen voor en uitleg geven over de WOZ-waarde en het maken van bezwaar. 

Ook nieuw dit jaar is dat inwoners via de website www.sabewazeeland.nl het verantwoordingsdocument: “Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?” kunnen downloaden. Hierin wordt o.a. uitgelegd hoe Sabewa Zeeland de WOZ-waarde vaststelt. Dit document kan inwoners helpen om goed te motiveren waarom zij vinden dat de WOZ- waarde toch anders moet zijn. 

Extra aandacht dit jaar is er voor de machtiging tot automatische incasso. Inwoners kunnen gemakkelijk de QR- codes op het aanslagbiljet scannen en een machtiging tot automatische incasso afgeven of de aanslag direct betalen.

WOZ-taxaties van Sabewa Zeeland voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen

De toezichthouder voor de uitvoering van de wet WOZ, de Waarderingskamer, heeft eind december 2023 een kwaliteitscontrole uitgevoerd en geconstateerd dat de WOZ-taxaties van Sabewa Zeeland voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Dit houdt in dat de Waarderingskamer vindt dat Sabewa Zeeland WOZ-taxaties van een goede kwaliteit levert en dat de organisatie op de belangrijkste onderdelen van het WOZ-werkproces voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De nieuwe WOZ-waarde, met waardepeildatum 1 januari 2023, staat op de vertrouwde plaats op het nieuwe aanslagbiljet.

Spreiding van vragen over de belastingaanslag

Inwoners die vragen hebben over de belastingaanslag, kunnen contact opnemen met Sabewa Zeeland op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur via telefoonnummer 088-9995800 of via een contactformulier op de website. De eerste twee weken na de aanslagoplegging worden er veel telefonische vragen verwacht. De wachttijden aan de telefoon kunnen hierdoor oplopen. Om inwoners niet onnodig lang te laten wachten, adviseert Sabewa Zeeland om niet meteen in de eerste twee weken na ontvangst van het aanslagbiljet te bellen maar gebruik te maken van de ruimte om tot 6 weken na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaar in te dienen.

Overig contact

Mochten inwoners vragen hebben over bijvoorbeeld betalingsmogelijkheden of kwijtschelding dan kunnen ze contact met Sabewa Zeeland opnemen via 088-9995800. Mailen kan ook. De contactgegevens staan op de website.

Dit is de bijsluiter die is meegezonden met de aanslag waterschapsbelastingen 2024. U ziet waarvoor u de belastingen betaalt. Grafische weergave van welke belastingen het waterschap heft en hoe deze zijn opgebouwd.