Beschrijving

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.

U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er een speciale bezwaar- en beroepsprocedures. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan op uw klacht kunt u daarover opnieuw een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder een groot aantal gemeenten. Er zijn ook gemeenten die een eigen ombudsvoorziening hebben.

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier