Beschrijving

De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor voldoende en schoon water.

De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.
Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde.

De gemeente vraagt de watertoets dan namens de particulier of ondernemer aan bij de ‘waterbeheerder’. Dit is de overheid die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het plangebied. Meestal het waterschap, soms Rijkswaterstaat of de provincie.

Wilt u iets in uw omgeving veranderen? Uw ´ruimtelijk initiatief´, vooral als dat leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan, kan gevolgen hebben voor verschillende taken van het waterschap. Denk aan waterkwaliteit en -kwantiteit, kans op overstroming vanuit oppervlaktewater, afvoer van hemel-, grond- en afvalwater (riolering), waterkeringen en wegen. Om uw plan op al deze facetten af te stemmen, denken we graag in een vroeg stadium met u mee. Soms kan dit betekenen dat uw plan moet worden aangepast.

Aanpak

Uw plan afstemmen met genoemde waterfacetten doen we met behulp van de watertoets. Aan de hand van het door u ingevulde aanmeldformulier, (.docx, 48 kB) komen we graag met u in gesprek. Het resultaat van de watertoets vertalen we naar randvoorwaarden voor het plan. We doen dat in overleg met u. Het resultaat verwerkt de gemeente in een definitief besluit over uw ruimtelijke plan. Uiteindelijk vindt u dit terug als wateradvies in bijvoorbeeld een inpassings- of bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Is er bij uw initiatief sprake van de aanleg of inrichting van oppervlaktewater?
Dan raden wij u aan om de Richtlijnen waterbeheer voor planontwikkeling in bebouwd gebied, (.pdf, 303kB) te bekijken. Hierin vindt u de randvoorwaarden voor verschillende facetten die bij oppervlaktewater belangrijk zijn. Denk aan beheerskosten, inzicht in noodzakelijk onderhoud en ecologische kwaliteit van waterlichamen.

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier