Planvorming Wateropgave

Ons watersysteem klaar voor de toekomst

Meer neerslag in korte tijd, de stijging van de zeespiegel en extreem droge perioden: het zijn gevolgen van de klimaatverandering waar we dagelijks mee te maken hebben. Stuk voor stuk hebben ze grote invloed op de waterhuishouding in een gebied. Naast de waterkwantiteit is ook de ecologie en de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Door invulling te geven aan de Europese regelgeving (Kaderrichtlijn water) en de nationale regelgeving (Nationaal Bestuursakkoord Water) zorgen we voor een watersysteem dat voorbereid is op de toekomst. 

Per gebied watersysteem klimaatbestendig

Met het proces Planvorming Wateropgave (PWO) hebben we ons watersysteem onder de loep genomen. We hebben de knelpunten bepaald en een doorkijk gegeven naar de maatregelen om het gebied robuust en klimaatbestendig te maken. De uitvoering van de benodigde maatregelen gebeurt zoveel mogelijk integraal en per gebied. Ons beheergebied hebben we opgedeeld in vijftien deelgebieden: Sint Philipsland, Maelstede-Dekker, Noord-Beveland, Schenge, Zak van Zuid-Beveland, Tholen, Walcheren, Schouwen, Duiveland, Zuid-Beveland-Oost, Paal e.o., Campen, Othene, Braakman e.o. en West-Zeeuws-Vlaanderen. De gebiedsindeling is weergegeven op onderstaand kaartje. Wilt u meer informatie over een bepaald gebied, klik dan op een van de links onderaan de pagina.

 

Kaartje met gebiedsindeling voor Planvorming Wateropgave

 

 

In onderstaand overzicht staan alle deelgebieden waarvoor de PWO is afgerond. Voor deze gebieden is een nieuw watergebiedsplan en een nieuw peilbesluit opgesteld.