Planvorming Wateropgave

Ons watersysteem klaar voor de toekomst

Meer neerslag in korte tijd, de stijging van de zeespiegel en extreem droge perioden: het zijn gevolgen van de klimaatverandering waar we dagelijks mee te maken hebben. Stuk voor stuk hebben ze grote invloed op de waterhuishouding in een gebied. Naast de waterkwantiteit is ook de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Door invulling te geven aan de Europese regelgeving (Kaderrichtlijn water) en de nationale regelgeving (Nationaal Bestuursakkoord Water) zorgen we voor een watersysteem dat voorbereid is op de toekomst. 

Per gebied watersysteem klimaatbestendig

Met het proces Planvorming Wateropgave (PWO) nemen we ons watersysteem onder de loep. We bepalen de knelpunten en geven een doorkijk naar de maatregelen om het gebied klimaatbestendig te maken. De uitvoering van de benodigde maatregelen gebeurt zoveel mogelijk integraal en per gebied. Ons beheergebied hebben we opgedeeld in vijftien deelgebieden: Sint Philipsland, Maelstede-Dekker, Noord-Beveland, Schenge, Zak van Zuid-Beveland, Tholen, Walcheren, Schouwen, Duiveland, Zuid-Beveland-Oost, Paal e.o., Campen, Othene, Braakman e.o. en West-Zeeuws-Vlaanderen. De gebiedsindeling is weergegeven op onderstaand kaartje. Wilt u meer informatie over een bepaald gebied, klik dan op een van de links onderaan de pagina.

 

Kaartje met gebiedsindeling voor Planvorming Wateropgave

 

Watersysteem 2027 op orde

In onze strategienota 2019-2023 is aangegeven dat de inzet van waterschap Scheldestromen is om alle watersystemen, wat betreft de wateroverlast (WB21), het peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) en de Waterkwaliteit (KRW), in 2027 op orde te hebben.”
 

Voor de volgende gebieden loopt het project Planvorming Wateropgave. 


In onderstaand overzicht staan de deelgebieden waarvoor we de PWO hebben afgerond. Voor deze gebieden is een nieuw watergebiedsplan en een nieuw peilbesluit opgesteld. 

  • Duiveland Via de link kunt u de documenten inzien
     
  • Othene      Via de link kunt u de documenten inzien