Inkoop en aanbesteden

Beleid

Sinds 22 juni 2016 is de Gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap is hierop aangepast.

  Documenten

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 280 kB)
  Gids proportionaliteit (pdf 355 kB)
  Aanbestedingsreglement Werken (pdf 1,77 MB)
  Aanbestedingswet (pdf 293 kB)
  Aanbestedingswet Memorie van toelichting (pdf, 1.43 MB)
  Klachtenregeling (pdf, 245 kB)
  De waterschapsmarkt van de toekomst (pdf, 2,42 MB)
  Brief aan leveranciers Negometrix (pdf 149 kB)
CO2 Prestatieladder (pdf, 84 kb)

Digitaal aanbesteden

Waterschap Scheldestromen heeft er voor gekozen vanaf heden alle inkoop- en aanbestedingstrajecten digitaal te doen verlopen via het platform van Negometrix .

Negometrix biedt een compleet software pakket voor inkoop, aanbestedingstrajecten. Dit alles vindt plaats in een beveiligde omgeving waarin u kunt samenwerken met collega's en altijd toegang heeft tot de inkoop- / aanbestedingsstukken.
In het onderste document van de bovenstaande tabel kunt u onder "Brief aan leveranciers Negometrix" meer informatie terug vinden.

Professioneel opdrachtgeverschap

De waterschappen hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie De waterschappen als publieke opdrachtgever.

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie maken dat een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers noodzakelijk is. Ook belangrijke opgaven in het waterbeheer – het waarborgen van waterveiligheid, voorkomen van wateroverlast en verduurzamen van het zuiveringsproces – vragen hierom.

De waterschappen zijn daarom in 2016 aan de slag gegaan om met een praktisch vervolg te komen op de marktvisie uit 2014. Dit keer is het document tot stand gekomen in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en bedrijven die werken in de waterbouw en watertechnologie, zoals aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus.

In het nieuwe visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing zijn 3 bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijke waarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom.

Doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers het vervolg op de marktvisie samen hebben opgesteld, zijn ze het unaniem eens over de urgentie en noodzaak voor betere samenwerking. Daarom ligt de nadruk van het nieuwe visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op het ‘doen’, met het gezamenlijke doel om als sector bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Het visiedocument is opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA. Ook de uitvoering van het hierbij behorende activiteitenplan ligt bij deze partijen. Waterschapsmarkt van de toekomst en Activiteitenplan

Inkoopvoorwaarden

Sinds oktober 2016 zijn de nieuwe inkoopvoorwaarden van toepassing. 

Drempelbedragen

De nieuwe drempelbedragen zijn op 1 januari 2016 vastgesteld. Het waterschap zal  bij het bepalen van de inkoop- en aanbestedingsprocedure - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit  - bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste geval kan het waterschap ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor bepaalde inkopen niet in een vast bedrag te kwantificeren is. Onderstaande procedures geven de minimaal toe te passen procedure weer, het toepassen van een "zwaardere" procedure is altijd toegestaan. De drempelbedragen gelden per opdracht en daarmee per contractperiode.

  Procedure   Werken   Leveringen   Diensten

Drempelbedragen van inkoopprocedures

  Enkelvoudig onderhands   tot € 150.000   tot € 50.000   tot € 50.000
  Meervoudig onderhands   € 150.000 - € 1.500.000   € 50.000 - € 150.000   € 50.000 - € 150.000
  Nationaal openbaar   € 1.500.000 - € 5.225.000     
  Europees   vanaf € 5.548.000   vanaf € 221.000   vanaf € 221.000

 

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

Het waterschap vraagt aan één ondernemer een offerte.

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

Het waterschap vraagt ten minste aan drie ondernemers en ten hoogste aan vijf ondernemers een offerte en is in staat de keuze van de uitgenodigde ondernemers te motiveren, indien daartoe een verzoek komt.

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal het waterschap conform het schema drempel-bedragen van inkoopprocedures nationaal aanbesteden. Het waterschap zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen. Er kan gekozen worden voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie) of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal het waterschap in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving. Er kan voor de openbare of niet-openbare procedure (voorafgaande selectie) gekozen worden of voor o.a. de concurrentiegerichte dialoog.

Klachtafhandeling waterschap Scheldestromen

Indien u gedurende een aanbesteding een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie de mogelijkheid tot het stellen van vragen te gebruiken, zoals omschreven in het document Klachtafhandeling aanbesteden Waterschap Scheldestromen. Klachten die u niet eerst aan de orde heeft gesteld tijdens vragenronde worden niet in behandeling genomen door het klachtenmeldpunt. Indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht, uw klacht na het publiceren van de nota van inlichtingen ontstaat, of als u meent dat u tijdens de aanbestedingsprocedure onjuist bent of wordt behandeld, kunt u melding maken van uw klacht bij het interne klachtenmeldpunt van waterschap Scheldestromen via het emailadres: klant@scheldestromen.nl.

U dient de klacht in te dienen conform de klachtenregeling van waterschap Scheldestromen. Een ingediende klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op.

Procedure Shortlist

Vanaf 1 januari 2014 heeft waterschap Scheldestromen een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Onderdeel hierin is een procedure voor de keuze van ondernemers voor enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Voorlopig is deze "procedure shortlisten waterschap Scheldestromen" alleen van toepassing op opdrachten voor de meest voorkomende civieltechnische werken in de vakgebieden Wegen en Water. In de onderstaande tabel staan de voor deze procedure relevante documenten.

  Documenten

Documenten procedure shortlist

  Notitie procedure shortlist waterschap Scheldestromen (pdf, 310,88 kB)
  Aanmeldingsformulier procedure shortlist civieltechnische werken (pdf, 139,25 kB)
  Model opgave referentieproject procedure shortlist civieltechnische werken (Word, 94 kB)
  Model tevredenheidsverklaring procedure shortlist civieltechnische werken (Word, 90 kB)
  Eigen Verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf, 284 kB)
  Model aannemersbeoordelingsformulier (pdf, 21,83 kB)
  Checklist bewijsstukken aanmelding shortlist waterschap Scheldestromen (pdf, 73,31 kB)
 

Aanmelden voor de shortlisten Water en Wegen

In de procedure staat vermeld hoe u uw bedrijf kunt aanmelden en aan welke eisen uw bedrijf dient te voldoen. De volledige beschrijving van deze procedure kunt u in de rechterkolom terugvinden, evenals overige bijbehorende documenten. Voor vragen omtrent de mogelijkheden om op de shortlist te worden vermeld, kunt u contact opnemen met de inkoopcoördinator van het waterschap.

Meer informatie

Voor meer informatie over inkoop en aanbestedingen kunt u contact opnemen via:  inkoop@scheldestromen.nl.