Grondwater

De basis van ons watersysteem bestaat uit grondwater en oppervlaktewater (het water in de sloten). Als regionaal waterbeheerder handhaven en streven we naar juiste waterpeilen voor de verschillende bodemfuncties als wonen, recreatie en landbouw. Vanzelfsprekend moeten we hierbij ook rekening houden met het onttrekken van grondwater.

veelgestelde vragen over grondwateronttrekkingen

Bij wie kan ik terecht?

In het grondwaterbeheer heeft iedereen verantwoordelijkheden.

 • Particulier of bedrijf
  Is op eigen terrein zelf verantwoordelijk om maatregelen te nemen tegen (grond)wateroverlast.
 • Gemeenten
  Hebben wettelijke zorgplicht voor grondwater. Nemen maatregelen om structurele grondwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebied zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Een belangrijk onderdeel van de zorgplicht is de loketfunctie van gemeenten. Heeft u een vraag of klacht? Dan kunt u hiervoor bij het grondwaterloket van uw gemeente terecht.
 • Waterschap Scheldestromen
  Is beheerder van het watersysteem; oppervlakte- en grondwater. Verantwoordelijk voor het overgrote deel van de geplande grondwateronttrekkingen en bodeminfiltraties.
 • Provincie Zeeland
  Verantwoordelijk voor onttrekkingen voor drinkwaterwinning, grote industrieën (meer dan 150.000 m³ per jaar) en open bodemenergiesystemen.

Waarom grondwaterbeheer?

Aanleiding om grondwaterbeheer vast te leggen en te regelen is het duurzame karakter van (zoet) grondwater. De voorraad van zoet grondwater is beperkt. We houden bijvoorbeeld rekening met klimaatverandering waarbij zich steeds extremere situaties voordoen, zoals langere perioden van droogte. Om verdroging en verzilting tegen te gaan, kijken we bij onttrekkingen en infiltraties naar de functies van het grondwater, de aard, duur en de locatie van de onttrekking of de infiltratie. Verder toetsen we de effecten van onttrekkingen of infiltraties op belangen van derden.

Wetgeving

Voor het onttrekken of infiltreren van grondwater is een melding of vergunnig verplicht. Het beheer van oppervlakte- en grondwater is geregeld in de Waterwet. Grondwaterbeheer is vastgelegd in een vergunningstelsel. Als u grondwater wilt onttrekken of infiltreren heeft u te maken met de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen. Bij de afweging tussen een melding of een vergunning kijken we naar locatie, pompcapaciteit en de hoeveelheid te onttrekken grondwater per tijdseenheid en in
totaal.

Melding of vergunning?

Het meest eenvoudig is om via www.omgevingsloket.nl te controleren of u verplicht bent om een melding te doen of een vergunning aan te vragen. U kunt ook altijd contact opnemen met medewerkers van het waterschap om informatie in te winnen via  088-2461000.

Meer informatie

Lees voor meer informatie en richtlijnen de folder onttrekken van grondwater (pdf, 1MB) . Specifieke informatie over grondwateronttrekkingen lees je in de folder meer specifieke informatie over grondwateronttrekkingen. In de Nota Grondwater (pdf, 1MB) leest u over taken, rollen en verantwoordelijkheden bij grondwater. Tot slot ziet u op de kaart Grondwaterbeheer waar in Zeeland zoetwaterbronnen te vinden zijn.